Komisja odebrała państwom członkowskim 215 mln funduszy na WPR

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), natomiast komisja ma obowiązek zapewnić prawidłowe wykorzystanie środków przez państwa członkowskie.

Na mocy ostatniej decyzji zostaną odzyskane środki z Austrii, Belgii, Republiki Czeskiej, Niemiec, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Grecji, Węgier, Irlandii, Włoch, Litwy, Malty, Niderlandów, Polski, Portugalii i Słowenii. Polska utraciła kwotę  10 mln euro. Komisja ukarała Polskę za nie przeprowadzenie do końca 2005 r. kontroli krzyżowych z bazą danych zwierząt. Zarzucono Polsce także niską jakość sprawozdań z kontroli, nie przeprowadzenie kontroli wszystkich  zobowiązań rolno-środowiskowych oraz brak sankcji wobec sprawców wykrytych uchybień.

W pozostałych krajach najistotniejsze korekty indywidualne dotyczą:

  • kwot w wysokości 48,1 mln oraz 22,9 mln euro (za lata budżetowe 2007 i 2006), którymi obciążona została Francja za niedociągnięcia w kontrolach na miejscu oraz nieprawidłowe stosowanie sankcji w zakresie zasady wzajemnej zgodności;
  • kwoty w wysokości 31,7 mln euro , którą obciążona została Hiszpania za niedociągnięcia w kontrolach głównych i kontrolach pomocniczych oraz za nieprawidłowe stosowanie sankcji w sektorze produkcji oliwy z oliwek;
  • kwoty w wysokości 16,6 mln euro , którą obciążona została Holandia za niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych, niski poziom kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu oraz niestosowanie sankcji;
  • kwoty w wysokości 12,0 mln euro , którą obciążone zostały Węgry za niedociągnięcia w systemie identyfikacji działek rolnych oraz nieprawidłowości w kontrolach dotyczących powierzchni. (tmw)