Komisja Europejska: Jakie są priorytety dla rolnictwa na 2022 r.?

pryskanie, zboże, rolnictwo, opryskiwacz, pestycydy

Priorytety KE na nadchodzący rok obejmują przede wszystkim dążenie w kierunku zrównoważonego stosowania pestycydów oraz wdrażanie systemu certyfikacji węgla. / Foto via

Dziennikarze EURACTIV.com dotarli do roboczej wersji programu prac Komisji Europejskiej w obszarze rolnictwa na 2022 r. Priorytety KE na nadchodzący rok obejmują przede wszystkim dążenie w kierunku zrównoważonego stosowania pestycydów oraz wdrażanie systemu certyfikacji węgla.

 

 

Program, datowany na 27 września, określa listę działań, które Komisja Europejska będzie traktować priorytetowo w 2022 r.

Głównym celem jest przegląd i nowelizacja dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów.

Dokument przyjęty w 2009 r. ma na celu redukcję zagrożeń związanych z wpływem stosowania pestycydów na zdrowie ludzkie i środowisko.

Dyrektywa w jej obecnym kształcie wywołuje jednak krytykę ze względu na to, że w większości państw członkowskich nie wdrożono jej w wystarczającym stopniu.

AgroUnia protestuje. Czego domagają się rolnicy?

Agrounia chce pilnie rozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim.

Pestycydy a Zielony Ład

Jak wskazano w sztandarowym programie Komisji na rzecz żywności, tzw. strategii „Od pola do stołu”, Bruksela zamierza dokonać poprawek dyrektywy, aby dostosować jej cele do założeń Europejskiego Zielonego Ładu w taki sposób, który pomoże ograniczyć stosowanie pestycydów chemicznych (a zarazem ryzyka, jakie ono niesie) o połowę.

Przyjęcie zmian pierwotnie zaplanowano na marzec przyszłego roku, ale jeśli opierać się na najnowszym programie, to zostaną one zatwierdzone najpewniej dwa miesiące później, po opublikowaniu planu działania i rozpoczęciu jeszcze w obecnym miesiącu konsultacji społecznych.

Poprawki dyrektywy pestycydowej zostaną uwzględnione w planie działania „zero zanieczyszczeń” wraz ze zmianą unijnych przepisów dotyczących jakości powietrza.

W projekcie podkreślono, że obecnie „nie można powiedzieć” czy nowe wytyczne spowodują większe obciążenie dla zainteresowanych stron, ponieważ pod uwagę brane są różne możliwości. Generalnie Komisja przewiduje jednak „wzrost kosztów administracyjnych”.

„Zostaną oszacowane koszty administracyjne i inne, jakie będą nieść za sobą różne wersje poprawek dla zainteresowanych stron, w tym rolników i innych podmiotów gospodarczych”, napisano. Komisja ma dokonać analizy różnych sposobów minimalizacji kosztów, wykorzystując do tego także takie obszary unijnej polityki, jak cyfryzacja.

KE deklaruje, że będzie dążyć do zatwierdzenia przepisów w formie na tyle wyważonej, by nie uderzyły zanadto w producentów i przemysł, ale przyniosły pozytywne skutki dla środowiska naturalnego i zdrowia obywateli.

„Fit for 55” z punktu widzenia Polski – szansa czy zagrożenie?

Ogłoszony 14 lipca pakiet „Fit for 55” to największa unijna inicjatywa na rzecz obniżenia emisji gazów cieplarnianych.

Usuwanie dwutlenku węgla

Jednym z kluczowych celów KE na 2022 r. w obszarze rolnictwa ma być propozycja ram regulacyjnych dla certyfikacji usuwania dwutlenku węgla. W ten sposób Komisja zamierza realizować założenia opublikowanego niedawno pakietu „Fit for 55”.

W projekcie programu podkreślono, że certyfikacja usuwania węgla ma być kluczowym instrumentem na rzecz „usuwania dwutlenku węgla z atmosfery poprzez rozwiązania zarówno naturalne, jak i oparte na wykorzystaniu technologii”.

„Interesariusze zgodnie domagają się takiego mechanizmu certyfikacji”, czytamy w programie. Sektor prywatny postrzega go jako „możliwość biznesową”. Eksperci spodziewają się, że nowe podejście do usuwania dwutlenku węgla w rolnictwie w celu realizacji klimatycznych ambicji UE będzie miało dalekosiężne skutki dla sektora.

Przyjęcie ram regulacyjnych przewidziane jest na trzeci kwartał 2022 r.

Reforma unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS). Jakie zmiany czekają polską energetykę?

Czy Polska jest gotowa na gruntowne zmiany w europejskiej polityce klimatycznej?

Opakowania będą bardziej ekologiczne i mniej szkodliwe dla zdrowia?

Komisja ma również plany dotyczące opakowań, w tym zmianę rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP). Reforma ma zostać przyjęta w maju 2022 r.

Zmiany, których celem jest wdrożenie strategii UE w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważonego rozwoju, będzie miała na celu wprowadzenie tzw. klas zagrożenia, wiążących się z produkcją i wykorzystaniem opakowań danego rodzaju. Chodzi na przykład o możliwość wystąpienia u konsumentów zaburzeń endokrynologicznych, a także o kwestie dotyczące bioakumulacji.

W programie zauważono, że dzięki harmonizacji praktyk w całej UE posunięcie to prawdopodobnie przyniesie korzyści wspólnemu rynkowi, a także zapewni przewagę przedsiębiorstwom z UE. Jeśli bowiem podobne standardy zostaną następnie przyjęte na całym świecie, państwa UE będą pionierami i będą mieć przewagę nad innymi państwami spoza bloku.