Przemysł produkcji biopaliw: „Udająca zieloną” ropa naftowa może skorzystać na nowej unijnej dyrektywie o OZE

źródło Flickr

Producenci biopaliw z państw wyszehradzkich oraz z Bułgarii i Litwy ostrzegają, że wycofanie biopaliw w myśl dyrektywy o odnawialnych źródłach energii  (RED), jaką obecnie proponuje unijna rada, doprowadzi do wprowadzenia „farbowanych na zielono” paliw kopalnych.

 

Grupa ww. krajów twierdzi, że ustanowienie celu w postaci 12-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie i pięciokrotne pomnożenie udziału pojazdów elektrycznych, zgodnie z obecną propozycją Rady, skłoniłoby państwa członkowskie do osiąganie tego celu jedynie nominalnie. W rzeczywistości jednak, tylko niewielka część transportu będzie zasilany energią elektryczną i nowoczesnymi biopaliwami. Reszta transportu zależna byłaby wciąż od stosowania paliw kopalnych.

„Jeśli mówi się o tych 12 proc. i o możliwości osiągnięcia celu za pomocą małej ilości energii elektrycznej, ale kilkakrotnie pomnożonej, to nie doprowadzi to do większego udziału energii odnawialnej w transporcie. Będzie tylko więcej paliw kopalnych” – powiedziała Zuzana Jakubičková ze słowackiego zrzeszenia producentów biopaliw (ZVVB Slovakia).

Dlatego ZVVB Slovakia zwróciło się do Komisji Europejskiej, aby była „neutralna technologicznie”, jeśli chodzi o energię odnawialną w transporcie, a nie przechylała swoją sympatię na korzyść energii elektrycznej.

Danail Kamenov z bułgarskiego zrzeszenia producentów biopaliw (Almagest) twierdzi, że „udająca ekologiczną ropa naftowa byłaby głównym beneficjentem RED II.” „Nawet jeśli najbardziej optymistyczna prognoza mówiąca o 280 mln samochodów elektrycznych na światowych drogach zostanie zrealizowana do 2040 r., to będzie to nadal mniej niż 1 proc. globalnej emisji CO2. Zatem inne narzędzia również powinny być brane pod uwagę, aby znacznie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych” – mówi Kamenov.

Mnożnik energii elektrycznej stanowi już część obecnych ram prawnych RED, jednak nie przyniósł on oczekiwanych rezultatów. Obecnie pojazdy elektryczne stanowią zaledwie 1 proc. udziału w rynku.

„Zielona” ropa naftowa kontra biopaliwa

Organizacje ekologiczne przekonują, że stosowanie dodatkowego wysokiego mnożnika energii elektrycznej jest niezbędne. Powodem jest to, że energia elektryczna jest w 2,5 raza bardziej wydajna niż paliwa płynne pod względem wydajności. Dlatego też ich zdaniem należy dalej zachęcać do wykorzystywania energii elektrycznej w transporcie, ze względu na efektywne gospodarowanie zasobami.

„To nie jest kreatywna księgowość” – mówi Laura Buffet z Europejskiej Federacji Transportu i Środowiska (T&E). Według Buffet, zawsze można przebyć więcej kilometrów dzięki energii elektrycznej niż paliwom płynnym.

Przedstawicielka T&E odrzuciła również argument o powrocie do ropy naftowej. Jej zdaniem „nieuczciwe jest stosowanie argumentu dotyczącego ropy naftowej, ponieważ nie odzwierciedla on rzeczywistości, gdy 80 proc. biopaliw stosowanych w Europie to biodiesel”.

Biodiesel produkowany z roślin uprawnych takich jak olej palmowy czy soja, wywiera gorszy wpływ na emisję gazów cieplarnianych niż stosowanie paliw kopalnych ponieważ jego produkcja pośrednio wpływa na zmianę sposobu użytkowania gruntów. To doprowadziło KE do wykluczenia go z odnowionej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii. „Jeśli coś wywiera gorszy wpływ na środowisko niż ropa naftowa, to nie powinno się tego używać” – powiedziała Buffet.

Miejsca pracy na obszarach wiejskich

Producenci biopaliw twierdzą, że powyższe bodźce do produkcji biopaliw uprawnych miałyby negatywne konsekwencje dla sektora rolnego w krajach wyszehradzkich. Rządy Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgaria i Rumunia już wcześniej ostrzegły KE, podpisując w zeszłym miesiącu wspólną deklarację.

Lobby rolnicze twierdzi, że  220 tys. miejsc pracy na obszarach wiejskich zależy od sektora biopaliw. Jednak w analizie przeprowadzonej w 2015 r. przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej oszacowano liczbę miejsc pracy związanych z przemysłem biopaliw UE na około 12 tys. w 2015 r.