Plan białkowy i wyrównanie dopłat. Rozmowy na szczycie w Brukseli

Unijni ministrowie rolnictwa, źródło: AgroNews

Unijni ministrowie rolnictwa, źródło: AgroNews

O przyszłości rolnictwa, produkcji żywności, strategii dotyczącej biogospodarki i planie białkowym dyskutowali 19 lutego w Brukseli unijni ministrowie rolnictwa.

 

Jeżeli chodzi o Wspólną Politykę Rolną, to po półrocznej dyskusji nad komunikatem Komisji Europejskiej, większość spraw udało się już ustalić. Uzgodniono kwestię zabezpieczenia środków na WPR. Chodziło o to, aby nie były one mniejsze. Był to postulat ministrów. Polska deklaruje zwiększenie składki i jest to rozważane przez polski rząd – mówił po posiedzeniu minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

Krzysztof Jurgiel zwrócił uwagę, że problemy występujące na obszarach wiejskich oraz bariery rozwojowe należy likwidować w sposób solidarny, również w wymiarze finansowym, przede wszystkim w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy, poprawiania standardów życia na obszarach wiejskich.

– Wyrównanie wciąż istniejących różnic rozwojowych pomiędzy państwami członkowskimi, jak i też miastami a obszarami wiejskimi, wymaga znaczącego i komplementarnego zaangażowania wielu polityk UE w tym polityki spójności. Z tego względu Polska pozytywnie ocenia zaproponowany w Komunikacie KE mechanizm weryfikowania wpływu różnych polityk na sytuacje obszarów wiejskich – powiedział Jurgiel.

Posłowie wspierają rząd w negocjacjach ws. Wspólnej Polityki Rolnej po 2020

Jak podaje redakcja AgroNews, Sejm podjął uchwałę w sprawie negocjacji zasad prowadzenia Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. W uchwale wspiera w negocjacjach z instytucjami unijnymi polskich negocjatorów w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Dokument zawiera …

Po równo dla wszystkich

Minister podniósł także po raz kolejny kwestię wyrównania dopłat bezpośrednich.

Płatności bezpośrednie nadal są oparte o historyczne poziomy produkcji, chociaż obecnie wszyscy rolnicy w UE muszą wypełniać te same wymogi i cele, które są silnie powiązane z zarządzaniem użytkami rolnymi. Polska kierunkowo popiera propozycję mechanizmów służących lepszemu ukierunkowaniu wsparcia na małe i średnie gospodarstwa – mówił minister.

Jurgiel argumentował również potrzebę utrzymania płatności związanych z produkcją w sektorach o szczególnym znaczeniu społecznym, gospodarczym czy środowiskowym, by zachować różnorodność unijnego rolnictwa.

– Ta forma płatności powinna wspierać przede wszystkim sektory wymagające dużego zaangażowania siły roboczej, korzystne dla środowiska (np. uprawy wysokobiałkowe, itp.) i poddane największej presji konkurencyjnej wynikającej z umów liberalizujących handel UE – uważa szef polskiego resortu.

Rolnictwo precyzyjne potrzebuje nowych form finansowania

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej nowe technologie będą nadal wspierane po 2020 r. Wciąż jednak nie określono zasad finansowania rolnictwa precyzyjnego.
 

Według środowiska rolniczego rozwój rolnictwa precyzyjnego w Europie wymaga od europejskich decydentów określenia nowych form finansowania, związanych z innymi obszarami …

Biogospodarka

Ministrowie dyskutowali także o europejskiej strategii dotyczącej biogospodarki oraz roli rolnictwa w tej dziedzinie. Komisja zapowiedziała przygotowanie strategii w tej sprawie w drugiej połowie 2018 roku. Podczas rozmów zwrócono uwagę na konieczność rozwoju badań w zakresie nowych technologii i innowacyjnych sposobów produkcji oraz zapewnienia, że nowe rozwiązania będą dostępne dla rolników. W tym celu konieczne są działania informacyjne i doradztwo dla rolników. Ministrowie podkreślali, że pozycja producentów pierwotnych (rolników i leśników) w łańcuchu wartości powinna ulec wzmocnieniu. Istotne jest także zwiększanie synergii między różnymi politykami i programami.

Plan białkowy

Unijny komisarz  ds. rolnictwa Phil Hogan przedstawił harmonogram prac nad „unijnym planem  białkowym”. Komisja Europejska zamierza opublikować ten plan do końca 2018 roku. W ramach prac przygotowawczych zostaną zorganizowane 4 warsztaty tematyczne na następujące tematy: badania i innowacje, agronomia, łańcuch dostaw, potencjał rynkowy. Komisja przygotuje w ramach konsultacji i przekaże państwom członkowskim  kwestionariusz z pytaniami w tym zakresie.

Francja obawia się renacjonalizacji Wspólnej Polityki Rolnej

We Francji, czyli kraju, który jest największym beneficjentem finansowania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), politycy oraz związki rolników obawiają się nacjonalizacji tej polityki po 2020 r.
 
Po przedstawieniu przez Komisję Europejska propozycji reformy WPR na lata 2021-2027, związki zawodowe rolników i …