Europejska Grupa ds. Etyki chce wprowadzenia zasad etycznych do polityki rolnej

W odpowiedzi na prośbę przewodniczącego Komisji Europejskiej Barroso Europejska Grupa ds. Etyki (EGE) przyjęła w grudniu opinię w sprawie etycznych skutków najnowszych osiągnięć w technologii rolnej, w celu podjęcia nowych wyzwań i wykorzystania możliwości otwierających się przed sektorem rolnym UE.

Grupa postanowiła skoncentrować się przede wszystkim na technologii rolnej i metodach podstawowej produkcji żywności pochodzenia roślinnego.

Za priorytety i zasady przewodnie, jakie muszą przyświecać wszelkim technologiom rolnym, grupa uznała następujące cele: bezpieczeństwo zaopatrzenia w żywność, bezpieczeństwo żywności oraz zrównoważony rozwój.

Wykorzystując powyższe ramy etyczne jako punkt wyjścia, grupa EGE sformułowała w swojej opinii również zalecenia dotyczące wielu kwestii, takich jak: przegląd wspólnej polityki rolnej UE, ocena skutków technologii rolnych, prawo do żywności, zrównoważony charakter technologii rolnych, bezpieczeństwo żywności, bioróżnorodność w rolnictwie, ochrona gleby i wody, biopaliwa, uprawy zmodyfikowane genetycznie; badania w zakresie nauk rolniczych, tworzenie polityki w zakresie upraw, światowy handel produktami rolnymi, system ochrony praw własności intelektualnej, uczciwa konkurencja oraz „monopole pionowe”, ceny żywności, aspekty społeczne, udział społeczeństwa, odpowiedzialność obywateli UE i odpady żywnościowe.

Europejska Grupa ds. Etyki (EGE) jest niezależną, pluralistyczną, wielodyscyplinarną instytucją, składającą się z piętnastu ekspertów mianowanych przez komisję, których zadaniem jest przedstawianie opinii w kwestiach etycznych. (tmw)