Duda: Nakłady na europejskie rolnictwo nie mogą być mniejsze niż dotychczas

Prezydent Andrzej Duda, komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski i ministrowie rolnictwa 8 państw UE, źródło Igor Smirnow KPRP

Prezydent Andrzej Duda, komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski i ministrowie rolnictwa 8 państw UE, źródło Igor Smirnow KPRP

Środki na Wspólną Politykę Rolną na pewno nie mogą być niższe niż dotychczas – oświadczył wczoraj prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z ministrami rolnictwa ośmiu państw UE i unijnym komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim. Podkreślił przy tym, że jest to “wspólne stanowisko wszystkich ministrów krajów naszej części Europy”.

 

Wcześniej tego dnia (24 lutego) w Warszawie ministrowie resortów rolnictwa państw Trójmorza omawiali proponowany podział środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i podpisali wspólną deklarację ws. reformy WPR.

Wojciechowski: Rolnictwo musi być bardziej ekologiczne

Unijne rolnictwo czekają zmiany. O szczegółach opowiadał w środę w Parlamencie Europejskim unijny komisarz Janusz Wojciechowski. Nowa Wspólna Polityka Rolna skupi się m.in. na zmniejszeniu wpływu intensywnej hodowli zwierząt na środowisko.

Prezydent: Po 2021 r. dopłaty dla polskich rolników równe unijnej średniej

Andrzej Duda jest zdania, że dopłaty dla polskich rolników w następnej perspektywie finansowej powinny zostać zrównane ze średnim poziomem europejskim. “To znaczy, aby polski rolnik nie otrzymywał mniej niż średnia w Unii Europejskiej” – wyjaśnił. “To jest jeden z naszych najważniejszych celów” – dodał na wspólnym briefingu z komisarzem UE ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim po poniedziałkowym spotkaniu z szefami resortów rolnictwa Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Litwy, Łotwy, Rumunii i Polski.

Prezydent zwrócił m.in. uwagę, że miarą sukcesu unijnej polityki rolnej jest fakt, że Unia stała się największym eksporterem żywności. “To pokazuje – dzięki tej mądrej polityce rolnej polegającej na wyważeniu interesów konsumentów z interesami rolników – doprowadziło to ostatecznie Unię Europejską do sukcesu” – ocenił. Teraz jednak – zauważył Duda – WPR musi odpowiedzieć na współczesne wyzwania i uwzględnić potrzebę ochrony środowiska oraz klimatu.

Prezydent wyliczył także zagrożenia dla unijnego rolnictwa, a wśród nich na  starzenie się ludzi na wsi oraz słabość mniejszych, rodzinnych gospodarstw rolnych na konkurencyjnym rynku żywności. Zwrócił ponadto uwagę, że powstają coraz większe gospodarstwa, a produkcja zwierzęca jest coraz bardziej intensywna, co zagraża bioróżnorodności oraz, że stosuje się coraz więcej nawozów sztucznych, pestycydów i antybiotyków.

“To dzisiaj jest rzeczywiście domeną rolnictwa na zachodzie Europy. Pod tym względem polskie rolnictwo jest znacznie bardziej ekologiczne i jest to dla nas powód do radości” – podkreślił Andrzej Duda. “Chcielibyśmy utrzymać bardzo wysoką jakość polskiego rolnictwa” – zapewnił.

Według niego podstawowym założeniem WPR jest utrzymanie odpowiednio wysokich dochodów rolników przy jednoczesnym zagwarantowaniu żywności dostępnej cenowo konsumentom. Prezydent przyznał, że rolnictwo stoi obecnie przed nowymi wyzwaniami związanymi z ochroną środowiska, ochroną klimatu, ale zastrzegł, że interesy zarówno producentów, jak i konsumentów muszą być w tym procesie zabezpieczone.

Prezydent podkreślił także, że jeśli rolnicy mieliby podjąć się realizacji nowych obowiązków bez pogorszenia jakości produkowanej żywności i bez pogorszenia jakości życia na obszarach wiejskich, to musi wziąć to pod uwagę także Komisja Europejska. “Musi to zostać uwzględnione także przez ramy finansowe dla Wspólnej Polityki Rolnej na następny, siedmioletni okres budżetowy” – oświadczył wczoraj prezydent.

Konferencja ministrów rolnictwa państw Europy Środkowo-Wschodniej

Wcześniej tego dnia w Warszawie ministrowie resortów rolnictwa państw Trójmorza omawiali proponowany podział środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i podpisali wspólną deklarację ws. finansowania WPR, w tym płatności bezpośrednich (do pobrania ze strony ministerstwa rolnictwa). Deklarację podpisaną wczoraj przez osiem państw Europy Środkowo-Wschodniej w najbliższym czasie będą mogły poprzeć pozostałe państwa członkowskie UE.

Ministrowie rolnictwa podkreślają w tym dokumencie, że rolnicy w UE funkcjonują na jednolitym rynku, stawiane są im jednakowe, nowe, ambitne cele wobec klimatu i środowiska. Dlatego też sygnatariusze deklaracji walczą o wyrównanie dopłat bezpośrednich i silny, sprawiedliwy unijny budżet na rolnictwo.

Unia Europejska zawodzi ws. pestycydów

Europejski Trybunał Obrachunkowy informuje, że Komisja Europejska niedostatecznie egzekwuje ograniczenia w stosowaniu pestycydów przez rolników z państw członkowskich.

Ardanowski: Zatrzeć różnice w dopłatach dla rolników

“Pojawiają się  nowe wyzwania, z którymi żaden pojedynczy kraj sobie nie poradzi: wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, zmianami rynku globalnego, problemem głodu na świecie” – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski rozpoczynając obrady podkreślając, że zarówno w tej, jak i w wielu innych kwestiach UE musi być bardzo aktywna. “Dlatego wyrównanie szans rozwoju jest elementem jeszcze bardziej integrującym Europę” –  dodał.

Jeszcze przed tym spotkaniem Ardanowski przypomniał, że w Brukseli “leży na stole deklaracja siedmiu państw, które dotychczas korzystały na Wspólnej Polityce Rolnej bardziej, niż wszyscy pozostali”. “One m.in. nie godzą się na wyrównywania wsparcia w całej Europie. Tu w Warszawie będziemy mieli 11 państw, których głos brzmi, że nie ma zgody na utrzymywanie dysproporcji. Te wewnętrzne różnice trzeba zatrzeć. Nie mówić o drodze dochodzenia tylko zatrzeć” – podkreślił polski minister rolnictwa. “Europa ma się integrować w sensie gospodarczym, po to by sprostać konkurencji globalnej” – argumentował Ardanowski.

Wojciechowski: Potrzebne są większe środki na WPR

W poniedziałkowym spotkaniu szefów resortów rolnictwa Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Litwy, Łotwy, Rumunii i Polski poświęconym konsultowanemu właśnie budżetowi Unii Europejskiej w następnej perspektywie finansowej, uczestniczył także unijny komisarz ds. rolnictwa.

W ocenie Janusza Wojciechowskiego WPR musi być precyzyjna oraz uwzględniać specyfikę poszczególnych regionów i państw. “Dlatego regionalna dyskusja też jest potrzebna. Jest ważnym uzupełnieniem dyskusji dotyczącej całego rolnictwa europejskiego” – powiedział Wojciechowski. Uspokajał też, że unijny budżet zawsze był uchwalany z oporami, a obecna dyskusja dotyczy siedmioletniej perspektywy finansowej Wspólnoty, w której wszystkie problemy powinny być szczegółowo omówione.

“Rolnictwo jest ważną częścią polityki europejskiej. Dobrze, że dyskusja idzie w kierunku wzmocnienia budżetu na Wspólną Politykę Rolną. To pierwszy raz tak bardzo wyraźnie w tym kierunku zmierza” – zauważył komisarz. W jego ocenie wiele wskazuje na to, że końcowe decyzje budżetowe będą korzystniejsze niż wyjściowa propozycja KE. “Bardzo nam na tym zależy, bo rolnicy europejscy we wszystkich państwach i regionach potrzebują silniejszego wsparcia, a region Europy Środkowo-Wschodniej szczególnie, z uwagi na to, że rolnictwo zostało tu wyjątkowo doświadczone” – dodał Wojciechowski. Podkreślił, że teraz wysiłki muszą być skupione na uzyskaniu w budżecie większych środków na WPR, a na dyskusję ws. ich podziału przyjdzie czas później.

Prof. Karaczun: Sytuacja małych gospodarstw w Europie wygląda źle

„Sytuacja małcyh gospodarstw w Europie wygląda źle – większość z nich w ostatnich latach albo upadła albo straciły funkcję produkcyjną i produkują tylko na własne potrzeby. Wynika to z tego, że system wsparcia w Unii Europejskiej jest nastawiony przede wszystkim …

Nierówne dopłaty bezpośrednie dla unijnych rolników

Ministerstwo rolnictwa przypomniało wczoraj w komunikacie, że dopłaty bezpośrednie niższe od unijnej średniej otrzymują rolnicy w 14 państwach członkowskich UE. Są one bardzo zróżnicowane i wynoszą od 200 do 500 euro na hektar. Kolejne polskie rządy starają się o podwyższenie kwot dla naszego kraju zwłaszcza, że obecny sposób naliczania dopłat opiera się na parametrach z okresów historycznych, a na zmieniające się cele WPR w unijnym budżecie powinny zostać przewidziane odpowiednie środki. “Skoro więc na rolników nakładane są kolejne wymogi dotyczące ochrony klimatu i środowiska, dopłaty też muszą być wyższe” – argumentuje resort.

Polska montuje koalicję na rzecz wyrównania dopłat dla rolników

Resort zapewnia, że minister Ardanowski przedstawia kluczowe polskie postulaty dotyczące przyszłego kształtu WPR i jej finansowania zarówno na spotkaniach Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, jak i w czasie spotkań dwustronnych z ministrami z innych państw członkowskich oraz instytucji UE, m.in. z komisarzem ds. rolnictwa czy członkami Parlamentu Europejskiego. “Pozwala to z jednej strony na budowanie zrozumienia dla polskich oczekiwań, a z drugiej – poszukiwanie szerszej grupy państw mających podobne stanowisko” – przekonuje.

“Sprawy wyrównania dopłat stawały podczas rozmów bilateralnych z ministrami Niemiec, Portugalii, Chorwacji, Austrii, Grecji, Węgier, Holandii, Łotwy, Litwy, Estonii, Bułgarii oraz Rumunii, a także w czasie spotkań z przewodniczącymi komisji ds. budżetu oraz ds. rolnictwa Parlamentu Europejskiego” – wylicza dodając do tej listy Pekkę Pesonena, sekretarza generalnego Copa-Cogeca, organizacji reprezentującej rolników i spółdzielnie rolnicze na forum europejskim.

Poza państwami Trójmorza, na redukcję budżetu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 nie godzi się m.in. Francja, natomiast cięć domaga się m.in. Szwecja, Dania, Holandia i Austria. Przywódcy tych krajów tłumaczą to m.in. koniecznością pozyskania środków na unijną politykę obronną i migracyjną.

Czy biogospodarka pomoże rolnictwu w realizacji celów ekologicznych?

Komisja Europejska zamierza wykorzystać biogospodarkę jako kluczowy instrument ochrony środowiska naturalnego.

 

 

„Biogospodarka jest wielką szansą dla rolnictwa i rolników w realizacji proekologicznych celów Nowego Zielonego Ładu”, powiedział przed Komisją Rolnictwa chorwackiego parlamentu Janusz Wojciechowski. „Jeżeli chcemy zdekarbonizować nasze gospodarki, będziemy musieli …

Disclaimer: Projekt sfinansowano przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tym tekście.