Konferencja „Kromka chleba od serca”: podsumowanie

Informacja prasowa


W dniach 16-17 października 2017 r., czyli w Światowym Dniu Żywności oraz Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem, w Lublinie odbyła się konferencja „Kromka chleba od serca”.

 

W tym czasie polscy i zagraniczni przedstawiciele samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych dyskutowali o skuteczności pomocy niesionej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) oraz dyskutowali nt. możliwości jego kontynuacji i rozwoju po 2020 roku.

Czy jest FEAD?

Konferencja i wizyty studyjne towarzyszące wydarzeniu dały możliwość wymiany dobrych praktyk i umożliwiły dokonanie opisu działania FEAD (PO PŻ) z różnych perspektyw istotnych dla systemu pomocy społecznej. Uczestnicy dyskusji wspólnie zgodzili się, że FEAD to proces, którego celem jest efektywna pomoc osobie potrzebującej.

Program FEAD (PO PŻ) udziela wsparcia podstawowego w formie przekazywanej żywności oraz rozpoczyna ścieżkę aktywizacji, angażując uczestników w działania towarzyszące, poprawiające ich kompetencje w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w sposób zgodny ze współczesnymi wyzwaniami. W wyniku tych działań następuje poprawa motywacji uczestników i wyrównanie ich deficytów na tyle, aby byli oni gotowi na dalszą aktywizację.

Podczas pierwszego dnia konferencji podkreślone zostały następujące aspekty działania FEAD:

  • FEAD to program pierwszego kontaktu, budujący relację z beneficjentem
  • Wzmocnienia efektywności FEAD trzeba szukać w synergii z innymi programami i funduszami. Odbiorcy pomocy FEAD rozpoczynają w tym Programie ścieżkę aktywizacji społecznej. Kontynuacja tej ścieżki i dalszy rozwój uczestników w dużej mierze zależy od tego, jaka będzie siła oddziaływania Programu.

FEAD w Europie

Przedstawiciele Czech podkreślili istotną rolę FEAD w systemie pomocy społecznej tego kraju. Czeski program operacyjny składa się z dwóch rodzajów wsparcia: paczek wydawanych osobom spełniającym kryteria uprawniające do udziału w programie (podobnie jak ma to miejsce w Polsce) i dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych. Środki na dożywianie dzieci w szkołach są kierowane bezpośrednio do placówek oświatowych.

Uwagę uczestników spotkania w szczególny sposób zwróciły wystąpienia przedstawicieli organizacji Secours Populaire z Francji, którzy zarekomendowali model Centrów Solidarności Społecznej. Zadaniem Centrów jest zapewnienie osobom najuboższym pomocy na poziomie szeroko rozumianych usług społecznych – od wsparcia w postaci żywności, poprzez pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, spraw związanych z dostępem do usług zdrowotnych, poradnictwo, po organizację czasu wolnego dla dzieci i całych rodzin.

Zabezpieczenia finansowego dla tych usług można poszukiwać w instytucjach państwowych i samorządowych przy użyciu środków krajowych i unijnych. Ważnym aspektem sukcesu francuskich Centrów Solidarności Społecznej jest włączanie osób potrzebujących w proces niesienia pomocy innym (wolontariat). FEAD realizowany w taki sposób jest bardzo skutecznym narzędziem wsparcia osób, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

Przedstawiciele polskich organizacji i instytucji zaangażowanych w FEAD (PO PŻ) odnieśli się do zasadniczych cech realizacji Programu na rodzimym gruncie. Podkreślili wagę dobrej współpracy ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, które, łącząc swoje zasoby, tworzą potencjał niezbędny do skutecznego działania na rzecz osób najbardziej zagrożonych deprywacją w Polsce.

Rola samorządów terytorialnych

Korzystne warunki dla realizacji programu tworzy także przychylność samorządów terytorialnych. Współpraca międzysektorowa wzmacnia organizacje pozarządowe, a dzięki ich aktywizacji i pracy na rzecz społeczności lokalnej dokonuje się rozwój społeczeństwa obywatelskiego. To wielka wartość dodana FEAD (PO PŻ) w Polsce.

Zagraniczni uczestnicy konferencji rekomendowali przetestowanie modelu Centrów Solidarności Społecznej na polskim gruncie, w celu jego przyszłego wdrażania np. w ramach FEAD po 2020. Wyrazili też przekonanie, że kontynuacja FEAD jest niezbędna, wręcz konieczna ze względu na unikatową wartość Programu, który jest skutecznym narzędziem pierwszego kontaktu z osobami najuboższymi pozostającymi w najgłębszej deprywacji w społecznościach lokalnych.

Ocena programu

Ankieta przeprowadzona podczas konferencji wykazała, że aż 80 proc. ankietowanych oceniło Program jako ważny element systemu pomocy społeczne, 46 proc. odpowiedziało, że FEAD powinien jeszcze bardziej motywować uczestników do dalszej aktywizacji.

Istnieje możliwość kontynuacji dyskusji na tematy związane z programem na platformie yammer.com w grupie FEAD Network.