Unia Europejska ma nowy plan działania ws. równości płci

Unia Europejska, równość płci, dyskryminacja, nierówności społeczne, Komisja Europejska

Komisja Europejska przedstawiła dziś (25 listopada) plany dotyczące propagowania równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet we wszystkich działaniach zewnętrznych Unii Europejskiej. / Foto via [@markusspiske]

Unia Europejska zamierza zwiększyć wysiłki na rzecz równości płci. W związku z tym wprowadzi nowe zasady w działaniach zewnętrznych Wspólnoty. „Udział kobiet i dziewcząt w życiu społecznym i ich przywództwo są warunkami demokracji”, powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borell.

 

 

Komisja Europejska przedstawiła dziś (25 listopada) plany dotyczące propagowania równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet we wszystkich działaniach zewnętrznych Unii Europejskiej.

(Nie)Feministyczna polityka zagraniczna

Odsetek kobiet w polityce zagranicznej i dyplomacji europejskiej wzrasta, jednak wciąż zajmują one głównie stanowiska niższego i średniego szczebla – mniej decyzyjne i gorzej opłacane. Nic nowego pod słońcem – już w 1976 r. prof. Robert Putnam nazwał to zjawisko …

Komisja Europejska: Propagowanie równości płci priorytetem

Trzeci już unijny plan działania w sprawie równości płci (GAP III) zawiera ramy polityczne dla Wspólnoty w postaci pięciu filarów działań na rzecz postępów w wypełnianiu międzynarodowych zobowiązań i „stworzenia świata, w których szanse na powodzenie mają wszyscy”.

W jego myśl propagowanie równości płci ma się stać priorytetem wszystkich działań zewnętrznych i polityki zewnętrznej.

W planie określono działania w zakresie współpracy z zainteresowanymi stronami na szczeblach krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Założono w nim intensyfikację działań w strategicznych obszarach tematycznych, wezwano instytucje do dawania przykładu oraz zapewniono przejrzystość wyników działań.

„Przyznanie wszystkim takich samych praw wzmacnia nasze społeczeństwa. Zwiększa ich dobrobyt i sprawia, że są bardziej bezpieczne. Za równością płci przemawiają więc nie tylko zasady i moralny obowiązek. Udział kobiet i dziewcząt w życiu społecznym i ich przywództwo są warunkami demokracji, sprawiedliwości, pokoju, bezpieczeństwa, dobrobytu oraz bardziej ekologicznego świata”, podkreślił wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell.

Argentyna zalegalizuje aborcję? Projekt ustawy prezydenta będzie dziewiątą próbą

Argentyński przywódca opowiada się także za powszechną edukacją seksualną i propagowaniem świadomego macierzyństwa. 

Celem wzmocnienie deklaracji pekińskiej

Komisja Europejska informuje, że w żadnym z państw UE nie udało się osiągnąć pełnej równości płci ani wzmocnić pozycji kobiet i dziewcząt do 2030 r. Eksperci z kolei od kilku miesięcy zwracają uwagę, że skutki pandemii koronawirusa uderzyły przede wszystkim w kobiety.

Komisja przytacza na potwierdzenie tej tezy statystykę dotyczącą zatrudnienia kobiet i mężczyzn w nieformalnej gospodarce. Kobiety są częściej niż mężczyźni zatrudnione w ten sposób. Dominują w branżach najbardziej narażonych na skutki kryzysu. Przez to wskaźnik utraconych miejsc pracy zajmowanych przez kobiety jest 1,8 raza wyższy. Wskaźnik ubóstwa kobiet może przy tym wzrosnąć o 9,1 proc.

Celem nowego planu działania UE w sprawie równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet w działaniach zewnętrznych na lata 2021–2025 jest więc przyspieszenie postępów we wzmacnianiu pozycji kobiet i dziewcząt. Chodzi też o zachowanie osiągnięć w dziedzinie równości płci z ostatnich 25 lat – od czasu przyjęcia tzw. deklaracji pekińskiej z 1995 r., określającej strategię działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn oraz zwiększenia udziału kobiet w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym.

KE chce współpracy wszystkich państw członkowskich

W unijnym planie określono działania w zakresie współpracy z zainteresowanymi stronami na szczeblach krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Założono w nim intensyfikację działań w strategicznych obszarach tematycznych, wezwano instytucje do dawania przykładu oraz zapewniono przejrzystość wyników działań.

Na pięć filarów składa się dążenie do 2025 r., by 85 proc. wszystkich nowych działań zewnętrznych dotyczyło równości płci oraz wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt. GAP III ma wprowadzić bardziej surowe zasady dotyczące uwzględniania i monitorowania aspektu płci w poszczególnych sektorach.

KE chciałaby wspólnej wizji strategicznej i ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i partnerami na szczeblu międzynarodowym, regionalnym i krajowym W planie działania opowiedziano się za opracowaniem wspólnego podejścia wszystkich podmiotów unijnych na szczeblu krajowym oraz za skupieniem się na wybranych kwestiach strategicznych.

Logo Strajku Kobiet nawiązuje do nazizmu? Błyskawice jak symbole Hitlerjugend i SS?

Zarówno naukowcy, jak i weterani Powstania Warszawskiego tłumaczą, że to kompletna bzdura.

Unia powinna dawać przykład

W GAP III wezwano do przyspieszenia postępów przez skupienie się na kluczowych tematycznych obszarach zobowiązań, takich jak zwalczanie przemocy na tle płciowym oraz propagowanie silniej pozycji gospodarczej, społecznej i politycznej kobiet i dziewcząt. Ponownie podkreślono w nim znaczenie powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej, praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz propagowania udziału na równych warunkach i przywództwa.

Autorzy planu wzywają Unię Europejską do dawania przykładu, np. przez zapewnienie wrażliwego na kwestie płci i zrównoważonego pod tym względem przywództwa na najwyższych szczeblach polityki i zarządzania.

Przyjęto także nowe podejście do monitorowania, oceny i uczenia się. Większy nacisk położono na mierzenie wyników. UE opracuje ilościowy, jakościowy i całościowy system monitorowania mający na celu zwiększenie odpowiedzialności publicznej, zapewnienie przejrzystości i dostępu do informacji na temat unijnej pomocy na rzecz równości płci na całym świecie.