Tysiące dzieci w UE ofiarami handlu ludźmi. Komisja Europejska zapowiada walkę z przestępczością

unia-europejska-handel-ludzmi-internet-przestepczosc-narkotyki

Z danych KE wynika, że co czwarta ofiara handlu ludźmi to dziecko. / Obóz dla uchodźców z Syrii na przedmieściach Aten. Zdjęcie via unsplash.com @jricard [@jricard]

Co czwarta ofiara handlu ludźmi to dziecko, a do celów przestępczych coraz częściej używa się internetu. Komisja Europejska zapowiada nową strategię walki z tym problemem.

 

 

Pomimo postępów osiągniętych w ostatnich latach handel ludźmi w krajach UE nadal jest poważnym problemem. Ofiarami są przeważnie kobiety i dziewczęta, sprzedawane do celów wykorzystywania seksualnego i prostytucji.

Komisja Europejska przedstawiła w środę (14 kwietnia) nową, pięcioletnią, unijną strategię walki z przestępczością zorganizowaną oraz strategię walki z handlem ludźmi. Określa ona zasady współpracy pomiędzy organami ścigania i sądowniczymi, a także działania mające na celu rozbicie struktur przestępczych, zablokowanie dochodów z przestępczości oraz zapewnienie skutecznych narzędzi pozwalających na zwalczanie przestępczości w sieci.

Ponieważ handlem ludźmi często zajmują się zorganizowane grupy przestępcze, strategia jest ściśle powiązana z przedstawioną tego samego dnia strategią UE na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Europol: Zatrzymano 70 podejrzanych o handel dziećmi

Zmniejszenie liczby migrantów przybywających na Stary Kontynent nie spowodowało zmniejszenia skali problemu, jakim jest handel ludźmi. Zakrojona na szeroką skalę operacja Europejskiego Urzędu Policji (Europol) pozwoliła na aresztowanie 70 osób podejrzewanych m. in. o handel dziećmi. Dochodzenie przyczyniło się do …

Handel ludźmi i miliardowe dochody z przestępczości zorganizowanej

Z danych KE wynika, że tylko w 2019 r. dochody z przestępczości zorganizowanej wyniosły 139 mld euro, czyli tyle, ile wynosi 1 proc. produktu krajowego brutto UE. Na tę kwotę składają się głównie dochody z handlu narkotykami, ludźmi, przemytu imigrantów, przestępstw przeciwko mieniu oraz przestępstw cybernetycznych.

Tylko na samym handlu ludźmi przestępcy zarabiają średnio 2,7 mld euro rocznie. W latach 2017-2018 w UE zarejestrowano ponad 14 tys. ofiar tego procederu, ale liczba ta składa się jedynie z przypadków, które oficjalnie odnotowały organy ścigania. Rzeczywiste liczby są prawdopodobnie znacznie wyższe.

Ofiarami handlu ludźmi ponad dwa razy częściej padają kobiety niż mężczyźni – 60 proc. wszystkich ofiar wykorzystywana jest w celach seksualnych i w tej grupie 92 proc. stanowią kobiety; 15 proc. – głównie mężczyźni – trafia do nielegalnej pracy.  Co czwarta ofiara to dziecko i w tym wypadku cel przestępstwa jest prawie zawsze seksualny.

Co druga ofiara jest obywatelem Unii Europejskiej, jednak na szczególne ryzyko narażone są także konkretne grupy, w tym m.in. dzieci uchodźców, głównie te podróżujące bez opieki dorosłych, imigrantki, mniejszości etniczne oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Do handlu ludźmi coraz częściej dochodzi w sieci, gdzie ofiary często są rekrutowane i gdzie namawia się je np. do wyjazdu w celu podjęcia pracy. Internet jest także przestrzenią, gdzie ofiary coraz częściej są wykorzystywane – np. zamieszcza się filmy pornograficzne z ich udziałem.

OBWE ostrzega: handlarze ludźmi wykorzystują chaos panujący w europejskich punktach przyjmowania uchodźców

W środę 31 stycznia Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)  przedstawiła raport, według którego handlarze ludźmi wykorzystują chaos panujący w ośrodkach przyjmowania uchodźców w południowej Europie. Migranci i uchodźcy są niepostrzeżenie wywożeni z ośrodków lub wabieni, a następnie …

Tysiące zaginionych nieletnich uchodźców

Od 2018 do 2020 r. w Europie zgłoszono zniknięcie 18 292 dzieci i nastolatków, które dotarły do Europy jako uchodźcy bez opieki dorosłych. Z tej liczby odnalazło się 7 082 dziewcząt i chłopców, ale po 724 ślad zaginął.

Przed swoim zniknięciem dzieci te były już objęte opieką władz któregoś z państw unijnych. Większość zaginionych nieletnich pochodzi z Maroka, Algierii i Erytrei.

O sprawie doniosło centrum badań i analiz „Lost in Europe”, wspierane między innymi przez brytyjski dziennik „The Guardian”, niderlandzką stację radiowo-telewizyjną VPRO, flamandzki dziennik „De Standaard” i niemiecką rozgłośnię radiowo-telewizyjną Berlin-Brandenburg (RBB).

Jak podkreśla rozgłośnia RBB, sprawa ujawniła „skandaliczne braki” w danych statystycznych państw członkowskich Unii Europejskiej. Dla przykładu, Francja, Dania i Rumunia w ogóle nie rejestrują u siebie młodocianych pozbawionych opieki osób dorosłych jako odrębnej kategorii uchodźców. Bułgaria natomiast nie rozróżnia wśród uchodźców dziećmi pozbawionych opieki dorosłych i dzieci podróżujących pod opieką.

Brak wymiany danych i koordynacji między krajami Wspólnoty to niektóre z przyczyn niespójności i niedokładności w szacowaniu rzeczywistej liczby zaginionych małoletnich bez opieki w całej Europie.

Unijna komisarz ds. spraw wewnętrznych odpowiedzialna za kwestie uchodźcze, Ylva Johansson, wyjaśniła za pośrednictwem swojego rzecznika, że „Komisja Europejska już zasygnalizowała państwom członkowskim konieczność wzmożenia wysiłków w przeciwdziałaniu zaginięciom nieletnich uchodźców, między innymi poprzez lepsze zbieranie danych”.

Obrońcy praw dziecka, w tym międzynarodowa organizacja pozarządowa ECPAT, sygnalizują, że rzeczywista liczba zaginionych nieletnich może być znacznie wyższa.

Grupa Missing Children Europe donosi, że sprawy zaginionych dzieci uchodźców często nie są śledzone, ponieważ „władze i organy ścigania nie uznają ich za priorytet”. Dzieje się tak pomimo doniesień europejskiej policji Europol, że handlarze ludźmi coraz częściej atakują dzieci, zwłaszcza jeśli są one pozbawione opieki.

W październiku 2019 r. 39 wietnamskich migrantów, w tym kilku młodych ludzi, zginęło na tyłach ciężarówki, która szmuglowała ich z Belgii do Wielkiej Brytanii.

Współczesne niewolnictwo wciąż obecne w Europie

Praca przymusowa jest najbardziej rozpowszechnioną formą współczesnego niewolnictwa w Europie, wynika z raportu przygotowanego przez Walk Free Foundation. Najwyższy poziom notują kraje Wschodniej i Południowej Europy, ale problem jest obecny także na Zachodzie kontynentu.
 

 

Analiza przygotowana przez Walk Free Foundation (WFF) …

Nowa strategia Komisji Europejskiej

Nowa unijna strategia ma trzy cele: zapobieganie handlowi ludźmi, karanie sprawców i zwiększenie ochrony ofiar.

Opiera się ona na unijnych ramach prawnych i politycznych regulujących przeciwdziałanie handlowi ludźmi, których podstawą jest dyrektywa w sprawie zwalczania handlu ludźmi. Komisja zapowiedziała, że będzie nadal wspierać państwa członkowskie we wdrażaniu dyrektywy, ale w razie konieczności zaproponuje jej nowelizację. Kluczową rolę we wdrażaniu  strategii będzie nadal odgrywał koordynator UE ds. zwalczania handlu ludźmi.

Najważniejsze elementy strategii to zmniejszenie popytu, który sprzyja handlowi ludźmi poprzez ustanowienie minimalnych przepisów unijnych, w myśl których korzystanie z wymuszonych usług ofiar handlu ludźmi będzie przestępstwem.

W obliczu coraz częstszego wykorzystywania internetu dla celów przestępczych, Komisja Europejska zamierza podjąć dialog z platformami internetowymi, żeby ukrócić ich wykorzystywanie do rekrutacji potencjalnych ofiar.

Ważnym celem jest także ochrona i wspieranie ofiar oraz wzmacnianie ich pozycji, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dzieci. Strategia ma służyć skuteczniejszej wczesnej identyfikacji ofiar i wskazywaniu, gdzie mogą otrzymać dalszą pomoc i ochronę.

KE sfinansuje szkolenia dla policji, pracowników socjalnych, Straży Granicznej i pracowników ochrony zdrowia, które pomogą w rozpoznawaniu ryzyka handlu ludźmi online i zapobieganiu mu.

„Handel ludźmi to przestępstwo, na które nie powinno być miejsca w naszych społeczeństwach”, podkreśliła Ylva Johansson. „Tymczasem proceder trwa, a większość jego ofiar to kobiety i dzieci, przeważnie sprzedawane w celu wykorzystywania seksualnego. Jesteśmy winni ofiarom ochronę, a sprawcom – którzy traktują ludzi jak towar – należy wymierzyć sprawiedliwość”.