Europejski Urząd ds. Pracy będzie miał siedzibę na Słowacji

Zdjęcie via unsplash.com @roblambertjr

Jedna tura głosowania wystarczyła, aby Bratysława została wybrana na siedzibę dla Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Nowa europejska agencja zajmie się przestrzeganiem wspólnotowych przepisów chroniących prawa pracowników.

 

 

Bratysława w rywalizacji o siedzibę dla Europejskiego Urzędu ds. Pracy (European Labour Authority – ELA) pokonała Sofię, Nikozję i Rygę. Geograficzny dobór kandydatur był nieprzypadkowy. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej od dawna skarżą się na rozkład agencji UE, z których większość ma siedzibę na Zachodzie kontynentu. Powstanie ELA zostało ogłoszone we wrześniu 2017 r. przez przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera, „aby zapewnić egzekwowanie unijnych przepisów dotyczących mobilności pracowników w sprawiedliwy, prosty i skuteczny sposób”. KE informuje, że urząd rozpocznie działalność w drugiej połowie roku, ale pełną zdolność operacyjną osiągnie do 2023 r.

Gdzie znajdzie się siedziba Europejskiego Urzędu ds. Pracy?

Europejski Urząd ds. pracy ma zacząć działać jeszcze w tym roku. Nie wiadomo jednak jeszcze gdzie znajdzie się jego siedziba. O goszczenie u siebie tej agencji ubiegają się cztery europejskie stolice. Decyzję w tej sprawie poznamy w połowie czerwca.
 

Powołanie Europejskiego …

Zadania agencji

Powołanie ELA jest próbą odpowiedzi KE na rosnącą mobilność obywateli UE. Komisja informuje, że w ostatnim dziesięcioleciu liczba obywateli UE mieszkających lub pracujących w innym państwie członkowskim niż kraj pochodzenia wzrosła dwukrotnie, do 17 mln osób w 2017 r. Dlatego ELA będzie wspomagać obywateli, przedsiębiorstwa i krajowe organy administracji w jak najpełniejszym wykorzystaniu możliwości związanych ze swobodą przemieszczania się. Urząd będzie odpowiedzialny również za zagwarantowanie sprawiedliwej mobilności pracowników.

Do konkretnych zdań będzie należało dostarczenie obywatelom i przedsiębiorcom informacji o miejscach pracy, możliwościach przygotowania zawodowego czy np. programach mobilności, a także dostarczenie wskazówek związanych z zamieszkaniem i pracą w innych państwach członkowskich.

Urząd zadba również o sprawiedliwie egzekwowanie unijnych przepisów regulujących mobilność pracowników. ELA będzie uprawiony do przeprowadzania skoordynowanych i wspólnych kontroli. Ponadto będzie pełnił funkcję informacyjną na temat praw i obowiązków transgranicznych pracowników.

Do kompetencji będzie należało także m. in. ułatwianie kooperacji między państwami UE w wysiłkach na rzecz rozwiązania kwestii niezadeklarowanej pracy (na czarno). Urząd będzie władny mediować np. w przypadku sporów, takich jak ochrona praw pracowników w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach działających w kilku państwach członkowskich.

Nie naruszajmy fundamentów UE – WYWIAD

Przyszły rok będzie przełomowy dla zasad, na jakich będzie można delegować pracowników do pracy na obszarze innego państwa członkowskiego UE. Nowa dyrektywa nałoży m.in. limit czasowy na taką pracę i konieczność uwzględnienia lokalnych zasad naliczania wynagrodzenia. Polsce, mimo długich starań, …

Kontrowersje wokół pracowników delegowanych

Powstanie Europejskiego Urzędu Pracy przypadło na spory, jakie narodziły się w 2017 r. w sprawie pracowników delegowanych. Wówczas prezydent Francji Emmanuel Macron – wspierany przez kraje Beneluksu – popadł w konflikt z krajami Europy Wschodniej, w tym z Polską w sprawie reformy prawa pracy w UE.

Główną osią sporu były prawa pracowników delegowanych. Wiele osób z mniej zamożnych państw Europy Środkowej i Wschodniej pracowało na Zachodzie kontynentu, pobierając niższe wynagrodzenie niż pracownicy z krajów pochodzenia. Zasada ta była krytykowana przez zamożniejsze państwa Wspólnoty, domagające się jej zniesienia ze względu na nieuczciwą konkurencję.

Od lipca przyszłego roku zacznie obowiązywać nowa dyrektywa, która zmieni zasady dotyczące delegowania pracowników. Wprowadzi ona limit czasowy, który wyniesie 12 miesięcy i będzie dotyczył delegowania pracowników w to samo miejsce i w tym samym czasie. Będzie istniała możliwość przedłużenia maksymalnie do 1.5 roku. Pracodawcy będą jednak zobligowani do uwzględnienia lokalnych zasad rozliczenia przy wypłacaniu wynagrodzeń dla pracowników.

Obawy o skutki dyrektywy o delegowaniu pracowników

Pracodawcy mają na przygotowania jeszcze kilkanaście miesięcy. W połowie 2020 r. panujące w UE zasady dotyczące delegowania pracowników ulegną bardzo poważnym zmianom. Nie tylko wejdzie w życie nowa dyrektywa na ten temat, ale zaczną obowiązywać jeszcze 4 inne regulacje. Wątek …