Europejski plan walki z rakiem: UE chce Europy wolnej od tytoniu do 2040 r.?

Komisja Europejska chce nałożyć nacisk na zapobieganie używania używek i planuje Europę wolną od tytoniu do 2040 r. / Photo via unsplash.com @johnmcclaine [@johnmcclaine]

Długo oczekiwany „Europejski plan walki z rakiem” ma nałożyć silny nacisk na zapobieganie stosowaniu używek, w szczególności skupiając się na alkoholu i wyrobach tytoniowych, w tym na nowych produktach, takich jak e-papierosy, pisze Gerardo Fortuna z EURACTIV.com.

 

 

Choroby nowotworowe zbierają w Europie ogromne żniwo. Co roku około 3,7 mln unijnych obywateli dowiaduje się o tym, że cierpią na któryś z rodzajów nowotworów. Dodatkowo co roku 1,9 mln osób w UE umiera z powodu przegranej walki z rakiem. 

Zdrowie publiczne priorytetem Komisji Europejskiej

Ogólnoeuropejski plan walki z rakiem pozostaje jednym z priorytetów Komisji Ursuli von der Leyen w odniesieniu do zdrowia publicznego, choć to kryzys COVID-19 głównie zajmował Komisję w ciągu ostatnich kilku miesięcy. 

Pandemia z pewnością pogorszy wspomniane statystyki śmiertelności. Służba zdrowia jest przeciążona walką z koronawirusem SARS-CoV-2, co zmniejsza możliwości prowadzenia leczenia onkologicznego. Dlatego ambitny plan UE, aby doprowadzić do sytuacji, w której po 2040 r. śmiertelność z powodu chorób nowotworowych będzie minimalna, jest wyjątkowo istotny.  

Działania określone w planie, który miał zostać opublikowany już w grudniu 2020 r., mają na celu wsparcie, koordynację, a nawet przejęcie wysiłków państw członkowskich na każdym etapie opieki nad chorymi na raka, w tym w profilaktyce oraz poprawę jakości życia osób, które wyzdrowiały. 

Dla polskich rolników priorytetem są rodzina i zdrowie – ale czy dbają o nie wystarczająco? [RAPORT]

Większość rolników nie wykonuje regularnie badań profilaktycznych.

Celem znaczne ograniczenie wyrobów tytoniowych

Projekt Europejskiego planu walki z rakiem, do którego dostęp miał EURACTIV.com, jest oparty na czterech kluczowych filarach – profilaktyce, wczesnej diagnostyce, leczeniu i dalszej opiece – z siedmioma sztandarowymi inicjatywami i szeregiem działań wspierających.  

W dokumencie stwierdzono, że plan należy traktować jako „polityczne zobowiązanie UE do wykorzystania wszystkich możliwych środków w walce z rakiem”. W tym względzie najbardziej ambitne zobowiązania wymieniono w części dotyczącej zapobiegania, w szczególności w celu stworzenia „pokolenia wolnego od tytoniu” do 2040 r. 

Ponieważ 90 proc. przypadków raka płuc można uniknąć poprzez nieużywanie tytoniu, Komisja dąży do tego, aby mniej niż 5 proc. obywateli UE korzystało z wyrobów tytoniowych w ciągu najbliższych dwudziestu lat. 

Zdaniem Komisji zostanie to osiągnięte, począwszy już od 2021 r., poprzez rygorystyczne egzekwowanie unijnych ram kontroli wyrobów tytoniowych i ich dostosowanie do trendów rynkowych, w tym bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących nowych produktów, takich jak e-papierosy i wyroby ziołowe do palenia. 

Jak długo się zdrowieje po infekcji koronawirusem?

Ile czasu trwa infekcja koronawirusem SARS-CoV-2? Jak długo dochodzi się do zdrowia? Kiedy pacjent może zostać uznany za wyleczonego? Odpowiedzi na te pytania wciąż są w dużej mierze zgadywanką, ale choroba COVID-19 ma coraz mniej tajemnic.

Bruksela planuje aktualizację wielu przepisów

Zgodnie z projektem Komisja rozważa aktualizację do 2023 r. zalecenia Rady w sprawie przestrzeni wolnych od dymu, takich jak zewnętrzne miejsca publiczne, zalecając „rozszerzenie ustaleń na nowe produkty, takie jak e-papierosy i podgrzewane wyroby tytoniowe”. 

Ponadto Komisja uważa opodatkowanie wyrobów tytoniowych za jeden z najskuteczniejszych instrumentów walki z paleniem, w szczególności w odstraszeniu młodych ludzi od nawyku.  

Aby zmniejszyć atrakcyjność tytoniu i powiązanych produktów, oczekuje się, że Komisja odnowi przepisy UE, takie jak dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych, dyrektywa w sprawie opodatkowania wyrobów tytoniowych oraz ramy prawne dotyczące transgranicznego zakupu tytoniu przez osoby prywatne. 

Europa może wygrać z rakiem tylko wspólnymi siłami

Szansa na wygranie walki pacjenta z rakiem nie może być w UE uzależniona od jego narodowości lub tego czy mieszka w dużym mieście, czy w małej miejscowości. Potrzeba zatem więcej europejskiej współpracy w leczeniu i zapobieganiu chorobom nowotworowym – mówili …

 Walka nie tylko z tytoniem 

Drugim celem, na którym skupia się Komisja w walce z rakiem, jest alkohol, który przyczynia się do ponad 15 proc. zgonów z powodu raka u mężczyzn i 30 proc. u kobiet. Podobnie jak w przypadku tytoniu, Komisja ma zamiar dokonać przeglądu unijnego prawodawstwa dotyczącego opodatkowania i transgranicznego zakupu alkoholu przez osoby prywatne. 

Działanie UE obejmie również ograniczenie marketingu internetowego i reklam napojów alkoholowych, aby zmniejszyć kontakt młodych ludzi z tymi produktami. „Komisja zaproponuje zaprzestanie promowania spożycia alkoholu poprzez unijny program promocji produktów rolnych”, głosi projekt planu. 

Oczekuje się wycofania z unijnej polityki promocji produktów rolnych, których spożycie wiąże się z ryzykiem raka, takich jak czerwone i przetworzone mięso, a które stanowią dużą część programów promocyjnych. 

Europejczycy żyją dłużej, ale nie zawsze u schyłku życia mogą cieszyć się dobrym zdrowiem

Ze sprawozdania „Zdrowie i opieka zdrowotna w zarysie: Europa 2016”, przygotowanego wspólnie przez Komisję Europejską i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynika, że dzięki strategiom politycznym ukierunkowanym na promocję zdrowia i zapobieganie chorobom, a także sprawniej działającej opiece zdrowotnej można by zapobiec wielu śmierciom i zaoszczędzić miliardy euro w Unii Europejskiej.

W projekcie przepisów uwzględniono propozycję obowiązkowego oznaczania wykazu składników i zawartości kalorii, a także ostrzeżeń zdrowotnych na etykietach napojów alkoholowych. Ma ona zostać ogłoszona do końca 2023 r. 

Obowiązkowe oznaczenie wartości odżywczej z przodu opakowania, ogłoszone w strategii UE „od pola do stołu”, będzie odgrywać kluczową rolę w walce z problemami związanymi ze skutkami niezdrowej diety, otyłości i braku aktywności fizycznej.  

Komisja będzie zobowiązana do zajęcia się kwestiami środowiskowymi poprzez dostosowanie unijnych norm jakości powietrza do wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz zmniejszenie narażenia na substancje rakotwórcze i promieniowanie poprzez ciągłe aktualizacje dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów.