Dostęp do szerokopasmowego Internetu receptą na ożywienie europejskiej wsi

We wtorek komisja zapowiedziała, jak za pomocą programów pomocowych zamierza doprowadzić do szybkiego rozrostu sieci internetowej na obszarach wiejskich, apelując do państw członkowskich UE o podjęcie takich samych starań. Szeroki dostęp do Internetu może zmniejszyć izolację gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, przy czym dotyczy to zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), czyniąc je bardziej konkurencyjnymi dzięki otwarciu dostępu do rynków międzynarodowych i umożliwieniu przyspieszenia i usprawnienia prowadzonej przez nie działalności.

Tymczasem Parlament Europejski i Rada obradują nad wnioskiem komisji, przewidującym udostępnienie kolejnego miliarda euro za pośrednictwem działań ujętych w europejskim planie naprawy gospodarczej, co miałoby posłużyć szerszemu rozpowszechnieniu szerokopasmowego dostępu do Internetu we wszystkich zakątkach Europy.

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Mariann Fischer Boel stwierdziła: „Mamy już XXI wiek. Niejeden powiedziałby, że bez technologii informacyjno-telekomunikacyjnych po prostu nie dalibyśmy sobie rady – co bez wątpienia jest już faktem w środowisku pracy, a może nawet w domu. W imię czego obszary wiejskie miałyby się godzić z nierównym dostępem do tego narzędzia?” Według Boel jeśli poważnie myślimy o wzbogaceniu i uaktywnieniu obszarów wiejskich, musimy zadbać o to, by wszyscy korzystali w pełni z owoców najnowszych technologii.

„Nie spoczniemy, dopóki technologie internetowe nie trafią do wszystkich obywateli Europy. Technologie internetowe stoją za połową wzrostu wydajności produkcji w UE, a żadne z państw Unii nie może dopuścić do tego, by jego obszary wiejskie zaniedbywały swój potencjał, tym bardziej w obliczu obecnego kryzysu” – dodaje Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. Jej zdaniem szerokopasmowy Internet jest nieodzownym narzędziem dla przedsiębiorstw (zwłaszcza małych i średnich) działających na obszarach wiejskich, których sukces jest często uzależniony od szerokopasmowej łączności z całą gospodarką. „Apeluję do Rady o wspomożenie naszych wysiłków, by nie zawieść oczekiwań tych przedsiębiorstw, dając jednocześnie czytelny znak naszego poparcia dla idei szerokopasmowego Internetu dla każdego Europejczyka”, stwierdziła Reding.

O ile dostępem do szerokopasmowego Internetu może się pochwalić średnio 93 proc. Europejczyków, ogólny wskaźnik dostępności na obszarach wiejskich nie przekracza 70 proc., a w niektórych państwach (takich jak Grecja, Polska, Słowacja, Bułgaria i Rumunia) szerokopasmowe sieci internetowe obejmują nie więcej niż 50 proc. ludności obszarów wiejskich. Na polskiej wsi dostęp do szybkiego Internetu ma zaledwie 43 proc. gospodarstw domowych.

W przyjętym we wtorek komunikacie komisja wymienia korzyści, jakie przyniesie poprawa dostępu do takich nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych jak Internet na obszarach wiejskich z punktu widzenia przedsiębiorstw i zwykłych mieszkańców obszarów wiejskich – na przykład gospodarstw wiejskich i wytwórców żywności.

Przykładowo w Szwecji już 80 proc. gospodarstw rolnych ma dostęp do Internetu, a co trzecie korzysta z niego codziennie (jedna trzecia gospodarstw korzysta z Internetu składając wnioski o dofinansowanie ze środków UE). W innych regionach – takich jak włoska Toskania czy Węgry – z Internetu korzysta natomiast zaledwie co czwarty rolnik, co z pewnością nie ułatwia im planowania produkcji, oferowania swoich produktów na rynku, dostępu do informacji o cenach na rynkach międzynarodowych, sprawdzania prognoz pogody czy zawierania umów o współpracy z innymi podmiotami na rynku. Nie tylko rolnicy zostają w tyle: w skali całej Europy jedynie 22,5 proc. mieszkańców obszarów wiejskich (wobec 32,9 proc. mieszkańców miast) korzysta z usług e-administracji umożliwiających np składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.

Dlatego też komisja apeluje do państw członkowskich i regionów (w tym władz lokalnych) o rozważenie przystosowania swoich planów rozwoju obszarów wiejskich, z odpowiednim uwypukleniem znaczenia technologii informacyjno-komunikacyjnych i łączności internetowej, w szczególności przed dokonaniem przeglądu śródokresowego, jaki czeka te programy w 2010 r.

Unia zamierza uporać się z różnicami w dostępie do łączy szerokopasmowych pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi za pomocą polityki rozwoju obszarów wiejskich, będącej elementem wspólnej polityki rolnej. Państwa członkowskie i regiony mogą korzystać z inwestycji ze środków UE, przeznaczając je na unowocześnianie gospodarstw rolnych z pomocą najnowszych technologii, szkoleń i programów ochrony środowiska, ułatwiając zakładanie nowych przedsiębiorstw i doprowadzając podstawowe usługi do mieszkańców terenów wiejskich.

Poza tym dalsze nakłady rzędu 15 mln euro są przeznaczane na priorytety związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w ramach polityki spójności UE na lata 2007-2013, np. na świadczone drogą elektroniczną usługi publiczne oraz infrastrukturę internetową. Część z tych środków zawędruje na obszary wiejskie.

Zgodnie z konkluzjami grudniowego szczytu Rady z ubiegłego roku, 28 stycznia 2009 r. Komisja wystąpiła z wnioskiem o przeznaczenie dodatkowej puli wartości 1 mld euro na inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową w ramach działań zmierzających do ogarnięcia zasięgiem internetu szerokopasmowego 100 proc. Europejczyków. (tmw)