Młode pokolenie zabiera głos w sprawie przyszłości Partnerstwa Wschodniego

natolin

10 lat po narodzinach Partnerstwa Wschodniego młode pokolenie przedstawia swoją ocenę dotychczasowych osiągnięć i proponuje nowe rozwiązania.

 

27 marca 2019r. w Kolegium Europejskim w warszawskim Natolinie odbyła się pierwsza edycja młodzieżowego szczytu dedykowanego Partnerstwu Wschodniemu „New Generation Summit – 10th Anniversary of the Eastern Partnership”. Inicjatorami szczytu byli studenci Kolegium, członkowie studenckiego stowarzyszenia Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.

Od słów do czynów

Około 40 studentów, działaczy społecznych oraz młodych profesjonalistów z krajów Unii oraz wszystkich sześciu krajów partnerskich (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina) uczestniczyło w debatach poświęconych czterem głównym platformom, na których opiera się współpraca wewnątrz Partnerstwa. Owocem ich działań jest młodzieżowa deklaracja o przyszłości Partnerstwa Wschodniego, która została przekazana na ręce przedstawicieli instytucji europejskich w trakcie konferencji poświęconej dziesięcioleciu Partnerstwa, która odbyła się w Kolegium Europejskim dzień później, 28 marca. Co więcej, w każdym z paneli dyskusyjnych konferencji wziął udział jeden z członków szczytu, dodatkowo wzmacniając przekaz młodego pokolenia. Yaëlle Oliva, przewodnicząca studenckiego stowarzyszenia Europejskiego Polityki Sąsiedztwa Kolegium Europejskiego, główna organizatorka szczytu, przekazując deklarację wyraziła nadzieję, że wszystkie zawarte w niej rekomendacje będą wzięte pod uwagę przez decydentów w instytucjach europejskich i państwach członkowskich.

Współpraca, która nie zna granic

Negocjacje w trakcie szczytu podzielone były zgodnie z czterema platformami tematycznymi Partnerstwa, do których zaliczają się: wzmacnianie instytucji i dobrych rządów, rozwój gospodarczy i tworzenie możliwości rynkowych, efektywność energetyczna, środowisko i zmiany klimatyczne oraz zwiększanie mobilności i kontaktów międzyludzkich. Uczestnicy szczytu, wybrani spośród ponad 100 aplikantów, dzielili się swoimi poglądami oraz osobistymi i profesjonalnymi doświadczeniami, dostarczając nową perspektywę i innowacyjne sposoby na dalszy rozwój Partnerstwa. Według jednej z uczestniczek, Anastasii Korohodovej, szczyt „był wyraźnym przykładem tego, jak można zbudować współpracę, która przekracza granice.”

Nowe pokolenie, nowe rozwiązania

Efektem tych negocjacji jest lista rekomendacji, adresowana do decydentów w Brukseli, jak również w krajach partnerskich. W kontekście wzmacniania instytucji i dobrych rządów młode pokolenie zwraca szczególną uwagę na walkę z dezinformacją, zwalczanie zagrożeń cybernetycznych w trakcie przeprowadzania wyborów, tworzenie infrastruktur z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami, działania na rzecz równouprawnienia kobiet oraz wykorzystanie mechanizmów e-governmentu w celu efektywnego przeprowadzania reform sądownictwa i walki z korupcją.

Uczestnicy panelu gospodarczego podkreślają konieczność wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw i promowania decentralizacji. Rekomendacje w dziedzinie cyfryzacji dotyczą obniżenia opłat roamingowych oraz jak najszerszego wykorzystania możliwości oferowanych przez nowoczesne technologie, takich jak e-podpisy, e-usługi, e-handel, w celu ułatwienia działalności przedsiębiorstw działających na skalę międzynarodową. Zdaniem przewodniczącej panelu, Niny Basok: „Szczyt otworzył nowe perspektywy na rozwój gospodarczy Partnerstwa Wschodniego oraz współpracę handlową z wykorzystaniem rynku cyfrowego.”

Negocjacje na temat energii i ochrony środowiska skupiły się na zastosowaniu zasad trzeciego pakietu energetycznego do wszystkich gazociągów dostarczających gaz na teren Unii, dywersyfikacji źródeł energii, zwiększaniu świadomości na temat zmian klimatycznych, w tym poprzez specjalne programy na poziomie szkolnym oraz wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw zaangażowanych w rozwój zrównoważonej energii.

W sferze mobilności i kontaktów międzyludzkich uczestnicy szczytu nawołują m. in. do powstrzymania tzw. „drenażu mózgów” poprzez udostępnianie większych możliwości rozwoju profesjonalnego w krajach partnerskich, większe zaangażowanie w rejonach wiejskich oraz strefach konfliktowych oraz zachęcanie młodzieży z Unii do nauki i pracy w krajach partnerskich. Ponadto, młodzież zwraca uwagę na potrzebę szerzenia wiedzy na temat możliwości związanych z systemem bezwizowym oraz walkę z dezinformacją, która w negatywny sposób wpływa na współpracę.

Jakie znaczenie dla młodzieży?

Pytani o refleksje na temat szczytu, uczestnicy podkreślali, jak ważny jest dla nich fakt, że młode pokolenie ma szansę wyrazić swoje opinie i pomysły, co daje im poczucie, że ich głos ma znaczenie. Lorin Stan, student Kolegium i jeden z uczestników wyraził nadzieję, że wydarzenie to zostanie zinstytucjonalizowane, „aby wzmocnić młodzieżowy wymiar Partnerstwa Wschodniego”.