Spotkanie Komitetu Stowarzyszenia Republiki Mołdawii i Unii Europejskiej

Źródło: Engineer Jamal via Flickr

Wczoraj (19 października) w Kiszyniowie odbyło się spotkanie Komitetu Stowarzyszenia Republiki Mołdawii i Unii Europejskiej. Tematem spotkania były postępy w zakresie wdrażania postanowień opisanych w Układzie o Stowarzyszeniu Unia Europejska-Mołdawia.

 

Spotkanie odbyło się pod wspólnym przewodnictwem wiceministra Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Republiki Mołdawii, Danieli Morari oraz Lucy Pierre’a Devigne’a, dyrektora pionu ds. Rosji, Partnerstwa Wschodniego, Azji Środkowej, współpracy regionalnej i OBWE ramach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

Strony wypowiedziały się pozytywnie nt. przyjętej formy rozmów z europejskimi partnerami i współpracy w zakresie wymiaru polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. W tym kontekście Unia Europejska doceniła udział Mołdawii w misjach unijnych w zakresie zarządzania kryzysowego.

Ponadto, omówiono rozwój sytuacji w dziedzinie wolności mediów. Strona UE wyrażała swoje opinie w sprawie postępu w tej dziedzinie. Dotyczyło to m.in. szybkiego przyjęcia nowego kodeksu audiowizualnego. Unijni urzędnicy zainteresowani byli przebiegiem centralnej reformy administracji publicznej, wdrażania strategii na rzecz integracji mniejszości narodowych, a także reformy wyborczej.

W ramach spotkania dodatkowo przeanalizowano rozwój konsolidacji instytucji prawa, a także kontynuację reformy wymiaru sprawiedliwości. Zwrócono szczególną uwagę na wdrożenie przepisów dotyczących zwalczania prania brudnych pieniędzy i przeciwdziałania zjawisku korupcji. W tej kwestii, przedstawiciele UE z zadowoleniem odnotowali przyjęcie nowej krajowej polityki w zakresie integralności i strategii antykorupcyjnej.

Na płaszczyźnie współpracy gospodarczej, strony uzgodniły, że przestrzeganie warunków programu uzgodnionego z Międzynarodowym Funduszem Walutowym jest istotnym elementem w dialogu Mołdawii z UE. Respektowanie norm układu odgrywa ważne znaczenie w ramach planowanej unijnej pomocy makrofinansowej. W szczególności podkreślono potrzebę dalszych reform związanych z zarządzaniem finansami publicznymi oraz wzmocnieniem procesu budżetowania i kontroli jego wykonania.

Blok współpracy sektorowej obejmował szeroki zakres tematów związanych z energetyką, transportem, rolnictwem, rozwojem regionalnym, ochroną środowiska, zmianą klimatu, edukacją, kulturą, turystyką, zdrowiem publicznym, zatrudnieniem i ochroną socjalną. Strony nawiązywały do wyników osiągniętych podczas spotkań ekspertów, odbywających się w ciągu roku w ramach Układu o Stowarzyszeniu.

W trakcie spotkania obecni byli przedstawiciele licznych instytucji krajowych i europejskich, państw członkowskich UE, a także unijni doradcy wyższego szczebla.

Posiedzenia Komitetu Stowarzyszenia odbywają się dwa razy w roku: w Kiszyniowie i w Brukseli. Mają na celu ocenę stopnia wdrożenia postanowień Układu o Stowarzyszeniu zarówno w zakresie jego postępów, jak i wyzwań.