Budżet UE: Komisja Europejska proponuje podwojenie środków na program Erasmus

Erasmus Plus; źródło: https://www.nuigalway.ie/erasmus-programme/

W ramach następnego długoterminowego budżetu UE obejmującego lata 2021–2027 Komisja Europejska proponuje dwukrotne zwiększenie środków na program Erasmus do kwoty 30 mld euro.

 

Z możliwości programu Erasmus już korzystają miliony młodych Europejczyków, aby studiować, szkolić się i odbywać wolontariat za granicą. W ten sposób zdobywają nowe doświadczenia, poszerzają wiedzę o Europie i zwiększają swoje przyszłe szanse na rynku pracy. Dysponując dwukrotnie większymi środkami, program Erasmus będzie jeszcze bardziej skuteczny we wspieraniu kluczowych celów politycznych, takich jak utworzenie do roku 2025 europejskiego obszaru edukacji, wzmocnienie pozycji młodzieży oraz promowanie tożsamości europejskiej dzięki polityce w dziedzinie młodzieży, edukacji i kultury.

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący KE do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności, powiedział: „Musimy wzmocnić program Erasmus. Od ponad 30 lat jest on jednym z najważniejszych programów, gdyż pokazuje każdemu, o co chodzi w integracji. Erasmus jest prawdziwym wyrazem Europy bez granic. Za pośrednictwem programu Erasmus stwarzamy młodym ludziom więcej możliwości. Dlatego też proponujemy podwojenie finansowania tego programu. Każde euro zainwestowane w Erasmusa to inwestycja w naszą przyszłość – w przyszłość młodych ludzi, nauczycieli, stażystów i w przyszłość Europy. Jako były student w ramach tego programu mówię z własnego doświadczenia”.

Tibor Navracsics, komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, powiedział: „Jestem bardzo dumny z tego, że Komisja zaproponowała podwojenie budżetu na program Erasmus – jest to jak dotąd największe zwiększenie środków wśród wszystkich programów w naszej propozycji budżetu UE. Musimy się na coś odważyć. Program ten będzie wspierać nasze ambitne cele: wzmocnienie pozycji młodych ludzi, stworzenie europejskiego obszaru edukacji i wzmocnienie naszej europejskiej tożsamości. W związku z tym wzywam państwa członkowskie i Parlament Europejski do poparcia nas, tak abyśmy mogli zapewnić naszym obywatelom jak najlepszą przyszłość.

Komisja proponuje zwiększenie budżetu programu Erasmus w latach 2021–2027 do kwoty 30 mld euro, z czego 25,9 mld euro zostanie przeznaczonych na kształcenie i szkolenie, 3,1 mld euro – na młodych ludzi, 550 mln euro – na sport.

Cele wniosku Komisji

Zwiększenie liczby beneficjentów: podwojenie budżetu programu umożliwi objęcie wsparciem w latach 2021–2027 nawet 12 milionów osób, czyli trzy razy więcej niż w bieżącym okresie finansowania. Do beneficjentów programu zalicza się uczniów, studentów, stażystów, nauczycieli, osoby prowadzące szkolenia, osoby pracujące z młodzieżą, trenerów sportowych, a także osoby uczące się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz personel prowadzący kształcenie dorosłych, w tym również osoby, które uczestniczą w inicjatywie ErasmusPro.

Dotarcie do osób wywodzących się z różnych środowisk: nowe formaty i łatwiejszy dostęp dla mniejszych i lokalnych organizacji ułatwią osobom ze środowisk defaworyzowanych udział w nowym programie.

Zacieśnienie relacji z resztą świata: zwiększona zostanie również mobilność i współpraca z państwami trzecimi dzięki połączeniu mobilności fizycznej, mieszanej i wirtualnej.

Nacisk na promowanie perspektywicznych dziedzin nauki: w ramach wzmocnionego programu większa uwaga zostanie skierowana na takie dziedziny, jak: energia odnawialna, zmiana klimatu, inżynieria środowiska, sztuczna inteligencja i projektowanie.

Promowanie tożsamości europejskiej przez podróże: nowa inicjatywa DiscoverEU stworzy młodym ludziom możliwości poznawania dziedzictwa kulturowego i różnorodności Europy.

Dalsze działania

Aby środki UE mogły zacząć jak najszybciej przynosić praktyczne rezultaty, niezbędne jest szybkie osiągnięcie porozumienia w sprawie ogólnego długoterminowego budżetu UE i powiązanych wniosków sektorowych.

Opóźnienia mogłoby postawić pod znakiem zapytania realizację nowego programu Erasmus w pierwszym roku. Oznaczałoby to, że blisko milion osób nie mogłoby wyjechać za granicę, a setki tysięcy projektów finansowanych przez UE w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu nie mogłyby się rozpocząć w terminie.

Osiągnięcie w 2019 r. porozumienia w sprawie przyszłego budżetu długoterminowego umożliwi płynne przejście z obecnego długoterminowego budżetu (2014–2020) do nowego, a także zapewni przewidywalność i ciągłość finansowania z korzyścią dla wszystkich.

Kontekst

Wniosek dotyczący programu Erasmus jest częścią rozdziału „Inwestowanie w ludzi” wniosku dotyczącego długoterminowego budżetu UE, który Komisja przedstawiła 2 maja 2018 r.

Bieżący program Erasmus+, który dysponuje budżetem w wysokości 14,7 mld euro, jest realizowany w latach 2014–2020. Od czasu utworzenia programu Erasmus w 1987 r. wsparcie w jego ramach otrzymało ponad 9 milionów studentów, uczniów, stażystów i wolontariuszy.

Dodatkowe informacje