Unia Europejska ws. bezpieczeństwa dzieci w internecie

Szacuje się, że przeciętny nastolatek spędza przed ekranem komputera trzy godziny dziennie.

Dzięki nowemu programowi UE ma być możliwe skuteczniejsze zwalczanie nie tylko nielegalnych treści ale też szkodliwych zachowań, takich jak prześladowanie czy uwodzenie. Program uwzględnia rozwój nowych form usług łączności elektronicznej typu Web 2.0, np. serwisów społecznościowych.

Program, na który przeznaczono 55 mln euro ma być realizowany w latach 2009-2013 i stanowić kontynuację programu uruchomionego pod tą samą nazwą w 2005 r. Jego celem jest ograniczenie nielegalnych treści i walkę ze szkodliwymi zachowaniami w internecie, promowanie bezpiecznej cyberprzestrzeni i kształtowanie świadomości społecznej.

Według założeń tego programu, państwa członkowskie utworzą krajowe punkty kontaktowe służące do zgłaszania nielegalnych treści i szkodliwych zachowań zaobserwowanych w internecie, skupiające się przede wszystkim na materiałach związanych z seksualnym wykorzystywaniem i uwodzeniem dzieci. Program przewiduje także działania ukierunkowane na dzieci, ich rodziców i nauczycieli, a także wymianę dobrych praktyk wewnątrz sieci krajowych punktów Awareness.

Pieniądze trafią do punktów kontaktowych, które radzą rodzicom i dzieciom, jak bezpiecznie korzystać z cyberprzestrzeni.

Parlament Europejski popierając wniosek Komisji Europejskiej zaproponował poprawki (uzgodnione z Radą w nieformalnych konsultacjach) wzmacniające zwalczanie molestowania, manipulowania psychiką dziecka i wszelkich przejawów agresji wobec dzieci. Europosłowie proponują wprowadzenie specjalnych oznaczeń stron internetowych, informujących rodziców, opiekunów i nauczycieli, że są one bezpieczne dla dzieci.

Chcą też m.in. uruchamiania specjalnych linii telefonicznych w państwach członkowskich, dzięki którym będzie można szybko przekazywać informacje o stronach zawierających niebezpieczne dla dzieci treści i instalować filtry uniemożliwiających dostęp do takich stron.

W poprawkach odzwierciedlających porozumienie, jakie udało się osiągnąć przedstawicielom obu instytucji zaangażowanych w proces legislacyjny (Rady UE i PE) nie przewiduje się uruchomienia europejskiej bazy dokumentującej przypadki seksualnego wykorzystywania dzieci, z której mógłby korzystać Europol. Natomiast zakłada się prowadzenie dokładnej analizy zjawiska i trendów występujących w poszczególnych krajach członkowskich. Europosłowie odstąpili od wcześniej zgłaszanej propozycji ustanowienia specjalnej domeny o rozszerzeniu kid.eu dla stron internetowych przeznaczonych dla dzieci, ani ogólnoeuropejskiego, bezpłatnego numeru telefonicznego.

Na propozycję powołania nowego programu „Bezpieczny Internet” wpłynęły m.in. zalecenia sformułowane przez same dzieci podczas ogólnoeuropejskiego forum młodzieży poświęconego bezpieczeństwu w sieci, jaki zorganizowała KE w czasie Dnia Bezpiecznego Internetu 2008.

Jako uzupełnienie nowego programu KE podjęła inne inicjatywy zgodne z porozumieniem operatorów sieci telefonów komórkowych z lutego 2007 r., mające na celu opracowanie kodeksów samoregulacji na rzecz ochrony nieletnich korzystających z telefonów komórkowych. Branża telefonii komórkowej również ogłosiła ze swej strony zamiar zablokowania dostępu pornografii dziecięcej do telefonów komórkowych.(bea)