Młodzi Europejczycy oczekują poprawy jakości unijnej demokracji

konferencja-w-sprawie-przyszlosci-europy-cofoe-unia-europejska-demokracja-praworzadnosc-prawo-prawa-czlowieka-wartosci-bezpieczenstwo-rownosc-wybory-parlament-europejski-komisja-europejska-bruksela-ml

Uczestnikami Konferencji w sprawie przyszłości Europy są przede wszystkim młodzi ludzie. [multimedia.europarl.europa.eu]

Demokracja w Unii Europejskiej bywa krytykowana ze względu na m.in. niedostateczny udział obywateli w procesach decyzyjnych na wysokim szczeblu. Młodzi Europejczycy, uczestniczący w Konferencji w sprawie przyszłości Europy (CoFoE), dostrzegają ten problem i oczekują wyraźnych zmian.

 

 

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to inicjatywa, której głównym celem jest demokratyzacja Unii Europejskiej. Oznacza to, że w ramach wydarzeń powiązanych z Konferencją mają zostać sformułowane idee, przyświecające Europejczykom, które następnie będą mogły być wdrażane w rzeczywiste funkcjonowanie Unii.

Uczestnikami Konferencji są przede wszystkim młodzi ludzie. Założeniem inicjatywy jest, aby młodzi obywatele Wspólnoty wyrażali swoje poglądy na najważniejsze polityczne tematy, ale i opinie o tym, jak powinna działać zintegrowana Europa.

Postulaty wypracowane podczas CoFoE posłużą liderom politycznym do określania przyszłych kierunków rozwoju UE.

O przyszłości Europy dla wszystkich i o wszystkim. Ta inicjatywa pozwala wpłynąć na zmiany w UE

Chcesz wpłynąć na zmiany w UE? Konferencja w sprawie przyszłości Europy daje taką szansę.

ABC Konferencji

Inauguracja Konferencji miała miejsce 9 maja br., w Dzień Europy. Zgodnie z założeniami, w CoFoE uczestniczyć mają obywatele ze wszystkich państw członkowskich UE, instytucje unijne, parlamenty krajowe i władze lokalne.

Konferencja ma przyczynić się do większej aktywizacji Europejczyków w życiu społeczno-politycznym i do zwiększenia ich roli w procesie decyzyjnym na szczeblu UE. 

CoFoE podzielona jest na 10 sfer tematycznych. Każdy z tematów realizowany jest w ramach wielojęzycznej platformy cyfrowej, wydarzeń stacjonarnych i zdalnych, sesji plenarnych oraz czterech europejskich paneli obywatelskich.

Każdy z paneli dotyczy innego tematu, a jednym z nich jest „Demokracja europejska / Wartości i prawa, praworządność i bezpieczeństwo”, poświęcony głównie kwestiom powiązanym z demokratycznym charakterem Wspólnoty.

Jakiej roli w świecie Europejczycy oczekują od UE?

Europejczycy podczas Konferencji skupili się na roli UE w świecie.

Dyskusje o demokracji

W ramach wspomnianego panelu Europejczycy mają możliwość dyskutowania o kwestiach, takich jak wybory i inne formy aktywności obywatelskiej, relacje między politykami a obywatelami, wolność mediów, dezinformacja, a także prawa człowieka, wartości, praworządność czy ochrona przed terroryzmem.

„Przed demokracją w UE i jej krajach mnożą się wyzwania, takie jak narastający ekstremizm, dezinformacja czy poczucie braku więzi między wyborcami a wybranymi przez nich przedstawicielami”, napisano na oficjalnej stronie CoFoE.

Podkreślono, że jedną z oznak zdrowej demokracji jest wysoka frekwencja wyborcza. W ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego, w 2019 r., była ona najwyższa w historii. Udział w tym mieli w dużym stopniu młodzi ludzie. 

Celem deklarowanym przez UE jest angażowanie obywateli w życie społeczno-polityczne Wspólnoty. Dlatego podejmowane są działania, aby Europejczycy byli w należyty sposób informowani o polityce unijnej i tym samym stawali się bardziej skłonni do takiej aktywności. 

Oprócz zachęcania do głosowania w wyborach do PE, jest to także zachęcanie do włączenia się w inne dostępne formy aktywności obywatelskiej, takie jak dialogi europejskie, europejska inicjatywa obywatelska czy petycje do Parlamentu Europejskiego.

CoFoE jest jednym z elementów działań Unii, które zgodnie z założeniami mają pokazać, że Europejczycy mogą w sposób realny być zaangażowani w proces decyzyjny na szczeblu unijnym.

Jednym z przejawów promowania demokracji w UE jest Europejski plan działania na rzecz demokracji, który, uwzględniając wyzwania stojące przed Europą, ma na celu budowanie większej odporności europejskiego systemu demokratycznego i wzmacnianie pozycji obywateli.

W związku z tym kluczowe są trzy elementy – wolne i uczciwe wybory, wolność i pluralizm mediów oraz przeciwdziałanie dezinformacji.

Wielu Europejczyków, biorących udział w Konferencji, wskazuje na potrzebę ochrony wartości demokratycznych, które przeżywają obecnie kryzys. Wzywają więc do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko rządom, które naruszają te wartości i zasady, a jako przykłady podawane są w szczególności Polska i Węgry.

Inna podnoszoną kwestią jest zapewnienie równości we Wspólnocie i ochrona praw człowieka. Jednym z działań Unii w tym obszarze jest strategia na rzecz równouprawnienia płci, ale także unijny plan działania przeciwko rasizmowi czy też strategia na rzecz równości osób LGBTIQ.

Europejczycy podczas CoFoE w dużej mierze domagają się zintensyfikowania tych działań, np. poprzez zwiększanie liczby kobiet na najwyższych stanowiskach w UE.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy: Obywatele zabierają głos w sprawie środowiska. "Musi nastąpić duża zmiana podejścia"

Zmiany klimatyczne i środowiskowe to obecnie jedne z największych zagrożeń, przed którymi stoi Europa

Czego Europejczycy oczekują od unijnej demokracji?

Wielu uczestników CoFoE apeluje o federalizację UE, postrzegając ją jako najlepszy sposób postępowania, który pozwoli Unii osiągnąć jej pełen potencjał i zwiększy wiarygodność i wpływy na arenie międzynarodowej. 

Federalizacja mogłaby też być pomocą w radzeniu sobie z problemami ponadnarodowymi, takimi jak zmiany klimatu czy pandemia. Podnoszony jest także temat utworzenia konstytucji europejskiej, wspólnej armii, polityki fiskalnej i gospodarczej oraz federalizacja polityki zagranicznej.

Kwestie te budzą jednak sceptycyzm u innych uczestników CoFoE, którzy preferują zdecentralizowany model Unii. 

Europejczycy oczekują znaczących zmian instytucjonalnych, które przyczynią się do większej skuteczności UE. Jako konkretne przykłady podawane są m.in. zwiększanie uprawnień Parlamentu Europejskiego, odejście od prawa weta w Radzie Europejskiej i Radzie Unii Europejskiej, ale i bezpośrednie wybory na stanowisko szefa Komisji Europejskiej.

Uczestnicy Konferencji dostrzegają problem niedostatecznego zaangażowania obywateli w sprawy Europy, co przejawia się m.in. w nadal niskiej, choć rosnącej, frekwencji w wyborach do Parlamentu.

Zwracają przy tym uwagę, że jednym z rozwiązań budowania świadomości europejskiej wśród obywateli mogłyby być ogólnounijne, ponadnarodowe listy wyborcze, dzięki czemu kandydaci w wyborach do PE skupialiby się bardziej na kwestiach dotyczących Europy, a nie na krajowej polityce.

Innym proponowanym pomysłem jest wprowadzenie możliwości głosowania korespondencyjnego i elektronicznego, ogłoszenie wyborów dniem wolnym od pracy, a nawet wprowadzenie obowiązku głosowania.

Wiele propozycji koncentruje się wokół mediów. Europejczycy wskazują, że aby zwiększać świadomość o procesach unijnych i zachęcać do angażowania się w nie, obywatele muszą mieć zapewnioną rzetelną wiedzę na ich temat. 

Europejczycy zwracają uwagę, jak ważne jest pielęgnowanie tożsamości europejskiej. Dlatego jednym z postulatów jest utworzenie paneuropejskich środków masowego przekazu lub jednego publicznego nadawcy unijnego, dzięki czemu wiedza o UE, w tym o jej historii i kulturze, byłaby powszechnie dostępna.

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy lub nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu”.