Organizacje pozarządowe za Traktatem Lizbońskim

Pogląd, że Polska powinna uznać Traktat Lizboński za odrzucony  czy nieważny wyraziło tylko 7 proc., a 3 proc. ankietowanych organizacji uważa, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powinien ratyfikować Traktat Lizboński dopiero po jego przyjęciu przez Irlandię.

Przedmiotem badania był stosunek różnych środowisk społecznych do ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego, a pytania skierowano do losowo wybranych stowarzyszeń, związków zawodowych samorządów lokalnych, senatów uczelni, organizacji kobiecych, organizacji zawodowych itd.  

Sondaż przeprowadzono w dniach 9-11 lipca na reprezentatywnej grupie 100 organizacji pozarządowych. (b)