Polityka spójności po 2020 r. Komisja Europejska wspiera wysiłki regionów w zakresie innowacji

źródło: Komisja Europejska

Informacja prasowa


 

Komisja przedłuża dziś inicjatywę „Schody do doskonałości”, dzięki której nadal będzie można zapewniać dostosowane wsparcie i specjalistyczną wiedzę regionom, które mają opóźnienia w zakresie innowacji. 

 

Wspomniana inicjatywa pomoże regionom rozwinąć, zaktualizować i udoskonalić ich strategie inteligentnej specjalizacji – tj. regionalne strategie innowacji oparte na niszowych obszarach, w których regiony mogą się wykazać konkurencyjną przewagą – na potrzeby kolejnego okresu budżetowego 2021–2027. Pomoże im również w znalezieniu odpowiednich środków UE na sfinansowanie innowacyjnych projektów oraz w podjęciu współpracy z innymi regionami o podobnym potencjale w celu tworzenia klastrów innowacyjnych.

Po propozycjach Komisji dotyczących przyszłej polityki spójności i nowego programu „Horyzont Europa”, a także zgodnie z przyjętą przez Komisję „Odnowioną agendą w dziedzinie badań naukowych i innowacji”, inicjatywa „Schody do doskonałości” jest kolejnym sposobem, w jaki Komisja chce pomóc regionom przygotować się na przyszłe wyzwania – za sprawą rzetelnych strategii innowacji wspieranych z unijnych funduszy w kolejnym okresie długoterminowego programowania budżetowego 2021–2027.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: „W okresie po roku 2020 inteligentna specjalizacja będzie odgrywała większą niż kiedykolwiek rolę. Aby strategie w tym zakresie zrealizowały swój pełny potencjał w nadchodzących latach, potrzebne są dwie rzeczy: wzmocnione partnerskie podejście i większa odpowiedzialność za własny rozwój, zwłaszcza w przypadku regionów, które mają najwięcej do nadrobienia w tej dziedzinie. Dzięki temu będzie można przygotować podstawy rzetelnych strategii na okres po 2020 r.”

Komisarz ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas dodał: „Zaproponowaliśmy właśnie najbardziej ambitny unijny program finansowania badań naukowych i innowacji – program „Horyzont Europa”, dysponujący budżetem 100 mld euro na lata 2021–2027. Oznacza to, że regiony będą miały więcej możliwości pełnego wykorzystania swojego potencjału w zakresie badań i innowacji. Inicjatywa „Schody do doskonałości” pomoże im również w łączeniu odpowiednich środków UE w celu sfinansowania innowacyjnych projektów”.

Komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics stwierdził: „W ramach tej inicjatywy Wspólne Centrum Badawcze – służba Komisji ds. nauki i wiedzy – udostępni swoją wiedzę fachową, aby pomóc regionom wzmocnić ich silne strony i priorytety, uczyć się od siebie nawzajem i czerpać jak największe korzyści z ich najbardziej wartościowych zasobów: ludzkich talentów i kreatywności”.

Inicjatywa, koordynowana przez Wspólne Centrum Badawcze, będzie udzielać regionom wsparcia, które przyjmie cztery główne formy:

  • Przedstawiciele Komisji i zewnętrzni eksperci pomogą regionom zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić ulepszenia, w ich strategiach inteligentnej specjalizacji, regionalnych systemach innowacji (jakość publicznych badań naukowych, wydajne powiązania między środowiskiem biznesowym i naukowym oraz otoczenie przyjazne dla biznesu), jak również w sposobach współpracy z innymi regionami w dziedzinie badań naukowych i innowacji.
  • Eksperci pomogą również w wykorzystaniu wszystkich potencjalnych źródeł finansowania, takich jak „Horyzont Europa”, „Cyfrowa Europa” czy fundusze polityki spójności, oraz w ich łączeniu dzięki nowym możliwościom synergii przewidzianym we wnioskach Komisji dotyczących funduszy UE na lata 2021–2027.
  • Wspólne Centrum Badawcze pomoże zidentyfikować konkretne regionalne utrudnienia dla innowacji, takie jak brak interakcji między środowiskiem akademickim a lokalnymi przedsiębiorstwami czy niski poziom uczestnictwa w programie „Horyzont 2020”, oraz zaradzić takim utrudnieniom.
  • Wspólne Centrum Badawcze będzie również stwarzać możliwości nawiązywania kontaktów oraz organizować warsztaty dla regionów, tak aby miały szansę się spotkać i wymienić dobrymi praktykami w zakresie opracowywania regionalnych strategii innowacji. Dzięki temu możliwy będzie również rozwój partnerstw na potrzeby międzyregionalnych inwestycji w innowacje.

Kolejne etapy

Zaktualizowana inicjatywa rozpocznie się w lecie tego roku i potrwa przez okres 2 lat. Regiony mogą zgłosić zainteresowanie inicjatywą oraz wziąć w niej udział za pośrednictwem Platformy Inteligentnej Specjalizacji.

Kontekst

Inicjatywę „Schody do doskonałości” uruchomiono w ramach partnerstwa z Parlamentem Europejskim w 2014 r., kiedy inteligentna specjalizacja stała się jednym z wymogów zgodnie z zasadami polityki spójności. Co roku inicjatywa ta była wznawiana w ramach różnych programów prac i priorytetów. W okresie 2018–2019 ma się koncentrować na przygotowaniach do następnego długoterminowego budżetu UE w oparciu o zaproponowaną w 2017 r. metodę działań pilotażowych w zakresie inteligentnej specjalizacji. Na ten okres inicjatywa dysponuje budżetem w wysokości 3 mln euro, wyasygnowanych przez Parlament Europejski.

Dodatkowe informacje:

29/05: Rozwój regionalny i polityka spójności po 2020 r.:

7/06: Badania naukowe i innowacje po 2020 r. („Horyzont Europa”)

15/05: Odnowiona agenda w dziedzinie badań naukowych i innowacji: