Opolskie potrafi najlepiej wydawać pieniądze na rozwój

Rozwój infrastruktury, źródło: Strefa Biznesu

Rozwój infrastruktury, źródło: Strefa Biznesu [Sławomir Mielnik]

This article is part of our special report Polityka spójności rozwija polskie regiony.

Opolskie, jak mało który region w Polsce, docenia możliwości, jakie dają fundusze europejskie przeznaczone na politykę spójności. Środki te wydawane są na poprawę życia mieszkańców oraz budowanie konkurencyjnej miejscowej gospodarki w tempie, którego inne województwa mogą pozazdrościć.

 

Artykuł jest częścią Specjalnego Raportu Regionalnego realizowanego w ramach partnerstwa medialnego z „Polska The Times” dzięki wsparciu Komisji Europejskiej.

Przez długi czas zgłaszane były obawy o istniejące ryzyko utraty znacznej części funduszy europejskich. W przypadku pieniędzy przeznaczonych na fundusz spójności, podobnie jak w odniesieniu do innych funduszy europejskich obowiązują określone limity wydatków zaplanowanych na dany rok. Jeśli nie zostaną one wydatkowane przez kolejne trzy lata, pieniądze przepadają. Te trzy lata wynikają z procedur; średnio bowiem tyle czasu potrzeba na zrealizowanie całego przedsięwzięcia: od wygrania konkursu i podpisania umowy aż po jej rozliczenie.

Mazowsze w czołówce wydawania pieniędzy z Unii Europejskiej

2283 podpisane umowy, 5,44 miliarda złotych przyznanego dofinansowania. Województwo mazowieckie jest w ścisłej czołówce regionów terminowo wydatkujących fundusze europejskie przeznaczone na rozwój regionu i jego gospodarki w ramach tzw. RPO – Regionalnego Programu Operacyjnego.
 

Artykuł jest częścią Specjalnego Raportu Regionalnego realizowanego …

Opolskie liderem wydatkowania

Jak wiadomo, obecny budżet funduszy europejskich dotyczy lat 2014-2020, istnieje więc ryzyko utraty części pieniędzy zabudżetowanych w odniesieniu do limitów z pierwszych dwóch lat. Na szczęście z wydatkowaniem i rozliczaniem inwestycji nie jest tak źle, jak można by sądzić. Także w odniesieniu do zadekretowanych na 2018 r. Z danych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wynika, że do 14 sierpnia 2018 r. regiony wystąpiły o refundację 4,2 mld euro. Do zadeklarowania pozostaje wciąż 433,8 mln euro.

– Wyraźnym liderem jest województwo opolskie, w którym poziom wydatkowania sięga 22 proc. alokacji. Kolejne regiony to podkarpackie, dolnośląskie i mazowieckie z wynikami na poziomie 18 proc. alokacji. Ranking zamykają województwa: podlaskie i kujawsko-pomorskie, gdzie wydatki stanowią około 10 proc. alokacji – poinformował Adam Hamryszczak wiceminister inwestycji i rozwoju.

Kujawsko-pomorskie chce przyspieszyć z wydatkowaniem funduszy europejskich

Kujawsko-pomorskie obecnie jest wśród województw, w których fundusze europejskie z budżetu przewidzianego na lata 2014-2020 wydatkowane i rozliczane są najwolniej. Jednak teraz proces wydatkowania środków na poprawę warunków życia mieszkańców i konkurencyjności regionalnej gospodarki ruszył pełną parą.
 

Artykuł jest częścią Specjalnego …

Priorytety rozwoju

Województwo opolskie ma do dyspozycji w ramach RPO na lata 2014-2020 ponad 4 miliardy złotych, są to pieniądze w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W RPO województwa opolskiego na lata 2014-2020 wyodrębnionych zostało jedenaście osi priorytetowych, z których siedem współfinansowanych jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a cztery, w tym oś dotycząca Pomocy Technicznej, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem z Programu objęte są następujące obszary: gospodarka konkurencyjna, innowacyjna i niskoemisyjna, zapobieganie zagrożeniom naturalnym, ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowe i naturalne, zrównoważony transport, rynek pracy, infrastruktura i integracja społeczna oraz edukacja.

– Dla mieszkańców najważniejszy jest efekt realizowanych inwestycji – podkreślił marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła.

– Nasi mieszkańcy doceniają poprawę dostępu do infrastruktury, większych możliwości wykorzystania potencjału Opolszczyzny, a co za tym idzie staje się ona konkurencyjna wśród regionów. Ważne są inwestycje drogowe, poprawa komunikacji i przedsięwzięcia w poprawę jakości powietrza i środowiska. Opolanie korzystają z inwestycji, które realizowane były w poprzedniej perspektywie finansowej – poinformował marszałek Andrzej Buła.

Projekty, które otrzymają dofinansowanie jeszcze w tym roku z RPO województwa opolskiego 2014-2020 związane są m.in. z tzw. niską emisją. Obecnie z poszczególnymi subregionami podpisywane są umowy. Inne to: przebudowa i remont dróg, bioróżnorodność, uzbrojenie terenów inwestycyjnych, infrastruktura ochrony zdrowia oraz edukacja.

Polsce "stuknęło" 200 mld z funduszy na politykę spójności

Najnowsze dane na temat wykorzystania środków przyznanych Polsce w ramach polityki spójności opublikowała Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIIR). Chodzi o okres finansowania na lata 2014-2020. Udało się już wykorzystać prawie 60 proc. przyznanych Polsce środków.
 
Licząc do 31 lipca 2018 r. …

Nowe umowy na 1,3 mld złotych

Jak poinformował Tomasz Hanzel, zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, obecnie podpisane umowy na dofinansowania sięgnęły ponad 1,3 mld złotych. To jest bardzo duży potencjał, z którego należy korzystać. – Przed nami ogrom pracy, składane są kolejne projekty, które są oceniane, wybierane, podpisywane są umowy – dodał.

Trwa również kampania informująca o możliwościach składania wniosków na dofinansowanie. Szczegółowe informacje można znaleźć w regionalnej prasie i stronie internetowej rpo.opolskie.pl. Zainteresowani mogą odwiedzać punkty informacyjne o funduszach europejskich. Znajdują się one w Opolu, Brzegu, Nysie i Kędzierzynie-Koźlu.