Muzułmanie w Europie: Zintegrowani, ale nieakceptowani?

//źródło: hijabilife.com

Muzułmanów w zachodniej Europie przybywa już od lat 60. XX w. Mimo istniejących w społeczeństwie napięć, ich integracja wyraźnie postępuje – dowodzi opublikowany dziś „Monitor religii” Fundacji Bertelsmanna.

 

Integracja muzułmańskich imigrantów w zachodniej Europie postępuje – wynika z opublikowanego właśnie raportu Fundacji Bertelsmanna pt. „Monitor religii” analizującego poziom integracji muzułmanach w Austrii, we Francji, w Niemczech, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Analitycy wzięli pod uwagę: kompetencje językowe, poziom i rodzaj edukacji, życie zawodowe oraz międzyreligijne kontakty wyznawców islamu.

Sukces ten jest tym bardziej istotny, ponieważ żadne z tych pięciu państw nie oferuje zbyt dobrych możliwości współuczestnictwa muzułmanów w życiu publicznym, a wielu z nich spotyka się wręcz z otwartą dezaprobatą ich mieszkańców państw.

Mimo różnych przyczyn migracji, krajów pochodzenia i wyznawanych gałęzi islamu, integracja blisko 14 mln muzułmanów przebywających w tych pięciu krajach, przebiega na podobnych zasadach. Wykorzystują oni pojawiające się możliwości, nie zaprzestając praktykowania swojej religii.Islam nie jest przeszkodą w integracji. Muzułmanie, nawet ci najbardziej religijni, uczą się nowego języka, dążą do zdobycia wyższego wykształcenia – tak samo jaki inni imigranci” – powiedział Stephan Vopel, ekspert Fundacji ds. wzrostu gospodarczego. „Powodem opóźniania się procesu integracyjnego są zazwyczaj warunki prawodawstwa konkretnych państw”.

Przynależność religijna nie hamuje integracji

W każdym z badanych państw, poziom wykształcenia w muzułmańskich rodzinach rośnie z pokolenia na pokolenie, a 67 proc. dzieci kontynuuje naukę po ukończeniu 17 lat. We Francji tylko 11 proc. muzułmanów przerywa edukację przed 18. urodzinami. W Niemczech i Szwajcarii rezultaty są o wiele mniej zadawalające, w związku z mniejszym naciskiem na działania integracyjne, zaś większym na promowanie bardziej zdolnych lub pracowitych uczniów. Z drugiej jednak strony to właśnie w Niemczech i Szwajcarii muzułmanie osiągają największe sukcesy w zakresie integracji na rynku pracy. Imigranci łatwo znajdują tam pracę, a dzięki czynnikom towarzyszącym tj. kursom językowym, inicjatywom środowisk pośrednictwa zatrudnienia, mogą szybciej uzyskać zezwolenie na pracę i tym samym dostęp do rynków pracy. We Francji gdzie są one stosunkowo mniej „przepuszczalne” dla ludzi „z zewnątrz”, nawet muzułmanie z wysokimi kwalifikacjami są częściej bezrobotni, bądź zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin.

Silne przywiązanie do nowej ojczyzny

Dla prawie połowy (49 proc.) muzułmanów urodzonych z tych pięciu państw nauczyła się języka nowej ojczyzny jako swojego pierwszego języka już w dzieciństwie. W tym przypadku także zauważalny jest wyraźny wzrost zaledwie w ciągu dwóch pokoleń (z 27 proc do 76 proc.). Jak na razie, na pierwszym miejscu znajduje się Francja, w której 93 proc. urodzonych dzieci imigrantów dorasta w otoczeniu języka francuskiego.

Ponadto 75 proc. muzułmanów spędza swój wolny czas z wyznawcami innych religii, co jest kolejnym wskaźnikiem pomyślnej integracji. Międzyreligijne kontakty nasilają się w kolejnych pokoleniach. Podsumowując, prawie wszyscy respondenci (94 proc.) czują się związani z krajem, w którym żyją.

Religia a szanse na rynku pracy

Nie wszyscy jednak doceniają postępujący proces integracji. 20 proc. uczestników badania powiedziało, że nie chcą by muzułmanie byli ich sąsiadami. Najmniejsze obawy mają pod tym względem mieszkańcy Francji (14 proc.), największe Austriacy (28 procent). Muzułmanie, którzy przyznają się do wyznawania i aktywnego praktykowania islamu, spotykają się z dyskryminacją także na rynku pracy. Wszędzie – z wyjątkiem Wielkiej Brytanii – głęboko wierzący muzułmanie mają  więcej trudności ze znalezieniem pracy na miarę ich kwalifikacji niż ci mniej wierzący.

„Jak na razie żaden kraj w Europie Zachodniej nie wypracował równowagi między wyrównywaniem szans w społeczeństwie a zachowaniem szacunku dla różnorodności religijnej” – stwierdził Yasemin El-Menouar, ekspert Fundacji Bartelsmanna ds. islamu.

We Francji wielu muzułmanów jest sfrustrowanych spotykającą ich dyskryminacją na rynku pracy. W efekcie Francja jest jedynym krajem, w którym poziom związania z nową ojczyzną spada wśród muzułmanów w kolejnych pokoleniach. W Wielkiej Brytanii instytucjonalna równość między wyznawcami islamu a innymi grupami religijnymi pozwala muzułmanom na praktykę ich religii, bez szkody dla ich karier. Z drugiej strony, muzułmanie i wyznawcy innych religii mają ze sobą mały kontakt – wolą żyć „równolegle” niż w jednej społeczności.

Dalsze plany ku lepszej integracji

Raport „Monitor Religii 2017” określił trzy kluczowe strategie dla promowania integracji i spójności w społeczeństwach zachodnioeuropejskich. Pierwszą z nich jest zwiększenie możliwości udziału muzułmanów w różnych dziedzinach życia, w szczególności w systemach zatrudnienia i edukacji. Druga zakłada przyznanie islamowi takiego samego statusu prawnego, jaki mają inne grupy religijne, co byłoby wyraźnym przejawem rzeczywistej różnorodności religijnej. Trzecia miałaby promować kontakty międzykulturowe i dialogi międzyreligijne – w szkołach, na osiedlach mieszkalnych i w mediach.

Raport „Monitor Religii 2017”: Monitor religii 2017

Muzułmanie w Europie

W wyniku tych kampanii szacunki opinii publicznej na temat liczby muzułmanów w poszczególnych państwach europejskich są ok. cztery do pięciu razy wyższe od stanu faktycznego, wskazuje badanie przeprowadzone dla magazynu „The Economist”. Dane statystyczne pokazują jednak, że odczucia są odległe …

Więcej o uchodźcach w Europie:

Uchodźcy w Europie – Krótki przewodnik po faktach

W 2015 r. 65 milionów ludzi na świecie pozostawiło swoje domy, by uciec przed konfliktem zbrojnym, prześladowaniami lub efektami katastrof naturalnych. To najwięcej od II Wojny Światowej. Kim są uchodźcy? Przed czym uciekają? Dokąd? Co robi w związku z tzw. kryzysem …