Parlament Europejski i młodzież

Ważnym wyzwaniem, przed którym stoi Europa, jest problem starzenia się społeczeństw, czyli wzrostu w populacji udziału osób powyżej 65. roku życia przy małym udziale ludności młodej. W rezultacie europejskie gospodarki coraz bardziej obciążane będą kosztami emerytur oraz długookresowej opieki zdrowotnej i społecznej. Koszty te spadną na barki współczesnej młodzieży. Ale czy jest ona na to gotowa? I co Parlament Europejski może zrobić, by pomóc młodym ludziom w sprostaniu wyzwaniom współczesności?

 

Zapytaliśmy kilku młodych Europejczyków o to, jakie wyzwania stoją przed młodymi ludźmi w Europie i co Parlament Europejski może zrobić, żeby im pomóc?

EDUKACJA

Edukacja jest podstawą europejskiej strategii gospodarczej. Dopasowanie jej do potrzeb rynku pracy jest niezbędne do bycia innowacyjnym, co z kolei napędza europejski eksport i przyczynia się do powstania atrakcyjnych miejsc pracy dla młodych. Parlament Europejski stanął na czele nowego programu Erasmus Plus, który opiera się na ogromnym sukcesie Erasmusa. Erasmus Plus stwarza młodym Europejczykom możliwość odbycia kulturowej i edukacyjnej przygody związanej ze studiowaniem w innym kraju. Od swojego początku, 30 lat temu, ponad 9 mln studentów bezpośrednio skorzystało z programu Erasmus.

ZATRUDNIENIE

Bezrobocie wśród młodych wpłynęło na negatywne postrzeganie projektu europejskiego. W wyniku kryzysu gospodarczego bezrobocie wśród młodzieży osiągnęło skrajnie wysoki poziom w wielu państwach, przede wszystkim w Grecji, Hiszpanii i Włoszech. Dziś sytuacja powoli ulega poprawie, jednak przekonanie młodych Europejczyków, że Unia Europejska troszczy się o ich interesy, stało się o wiele trudniejsze.

SWOBODA PRZEMIESZCZANIA SIĘ

Swoboda przemieszczania się to jeden z największych europejskich sukcesów. W większości państw członkowskich UE pokolenie młodych ludzi nie pamięta wewnętrznych granic. Jednak zagrożenie terroryzmem oraz wyzwania związane z kryzysem migracyjnym zagroziły swobodzie przemieszczania się. Zamykanie europejskich granic i ograniczenie swobody przemieszczania się jest prawdopodobnie największym zagrożeniem dla europejskiej gospodarki oraz społecznego odbioru projektu europejskiego.

GOSPODARKA CYFROWA

Kluczem do pobudzenia europejskiej gospodarki jest innowacyjność. Stworzenie jednolitego rynku cyfrowego to jeden z priorytetów Parlamentu Europejskiego w najbliższych latach. Jako pierwsi użytkownicy nowych technologii, młodzi ludzie odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu jednolitego rynku cyfrowego. Wzrost znaczenia europejskiej gospodarki cyfrowej zależy od szybkości stworzenia sieci 5G oraz od chęci pozostawania młodych Europejczyków w Europie, rozwoju przedsiębiorczości, powstawania ambitnych firm.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Zatrzymanie w Unii Europejskiej osób utalentowanych i przedsiębiorczych zależeć będzie od skłonności współczesnej młodzieży do podejmowania ryzyka. By pobudzić przedsiębiorczość  Parlament Europejski podjął wysiłki w celu ulepszenia prawa upadłościowego i redukcji wymogów biurokratyczne dla start-upów. W tym celu udostępnione zostały również fundusze europejskie.

 

Video zostało przygotowane dzięki wsparciu Parlamentu Europejskiego.

Projekt jest współfinansowany dzięki środkom z Unii Europejskiej w ramach grantu przyznanego przez Parlament Europejski na działania w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie był zaangażowany w realizację projektu i w związku z tym nie odpowiada za przedstawione w ramach projektu informacje, bądź wyrażone w nim opnie. Zgodnie z obowiązującym prawem, autorzy nagrania, osoby w nim występujące, wydawcy lub nadawcy programów ponoszą za nie wyłączną odpowiedzialność. Parlament Europejski nie ponosi również odpowiedzialności za szkody bezpośrednio lub pośrednio wynikające z realizacji projektu.