Parlament zaleca zawarcie układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Wielką Brytanią

flagi UE i Wielkiej Brytanii, źródło: https://twitter.com/JunckerEU/media

Informacja prasowa Parlamentu Europejskiego


Parlament Europejski przyjął rezolucję proponującą traktat stowarzyszeniowy dla uregulowania przyszłych relacji między Unią Europejską i Wielką Brytanią. 

 

Biorąc pod uwagę ogłoszone przez rząd brytyjski warunki progowe negocjacji, układ stowarzyszeniowy między UE a Zjednoczonym Królestwem mógłby zapewnić odpowiednie ramy dla ich przyszłych stosunków, mówi rezolucja przyjęta 544 głosami za, 110 głosami przeciw, przy 51 głosach wstrzymujących się. Układ ten mógłby opierać się na czterech filarach:

  • Stosunki handlowe i gospodarcze
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Współpraca w polityce zagranicznej i obronności
  • Współpraca w wybranych dziedzinach, na przykład w zakresie transgranicznych projektów badawczych i innowacyjnych.

Posłowie nalegają, aby tak skonstruowany układ stowarzyszeniowy jasno definiował wspólne zarządzanie traktatem, obejmujące też solidny mechanizm rozwiązywania sporów.

W rezolucji przygotowanej przez Grupę Sterującą ds. Brexitu w Parlamencie Europejskim podkreśla się wyjątkowość ustroju UE opartego między innymi na wiążących dla wszystkich stron zasadach, wspólnych instytucjach oraz wspólnych mechanizmach nadzoru, egzekwowania prawa i orzekania. Oznacza to, że nawet kraje spoza UE, nawet ustrojowo bardzo zbliżone do Unii i które dysponują identycznym prawodawstwem, nie mogą korzystać z praw, korzyści lub dostępu do rynku w takim samym stopniu jak państwa należące do UE.

Tusk: Po brexicie możliwa tylko umowa o wolnym handlu

Po brexicie możliwa będzie jedynie umowa o wolnym handlu między UE i Wielką Brytanią – zapowiedział wczoraj (7 marca) szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Tego dnia przedstawił w Luksemburgu projekt wytycznych do dalszych negocjacji UE-Wielka Brytania.

Posłowie podkreślają, że bez względu na ostateczny kształt prawny ustaleń dotyczących przyszłych relacji, będą one musiały uwzględniać integralność rynku wewnętrznego, unii celnej i czterech swobód i nie będą mogły stanowić podstawy do derogacji sektorowych. Konieczne jest zagwarantowanie niezależności procesu decyzyjnego i porządku prawnego UE, w tym roli ETS (Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej).

Wypowiedzenie umowy i okres przejściowy 

W rezolucji posłowie poparli przedstawiony 28 lutego przez Komisję Europejska projekt porozumienia w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz dla proponowanych tam rozwiązań przejściowych.

Parlament ponownie podkreślił również konieczność zapewnienia równego i sprawiedliwego traktowania obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii i brytyjskich obywateli UE.

Posłowie z zadowoleniem przyjęli projekt protokołu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej przedstawiony przez Komisję Europejską, w tym zapisaną w grudniowym wspólnym sprawozdaniu klauzulę zabezpieczającą, która stanowi rozwiązanie awaryjne zapobiegające ewentualnemu „usztywnieniu” granicy i podtrzymuje współpracę Północ-Południe. Posłowie do PE podkreślili też wagę zapewnień ze strony rządu brytyjskiego, że prawa obywateli określone w porozumieniu wielkopiątkowym nie będą ograniczane.

Brexit: Pierwszy oficjalny projekt unijno-brytyjskiego porozumienia

Dokument przedstawił wczoraj (28 lutego) w Brukseli szef unijnego zespołu negocjacyjnego Michel Barnier. Zaznaczył przy tym, że koniecznie jest przyspieszenie tempa negocjacji nad warunkami, na których Wielka Brytania opuści UE. Od tego zależy, zdaniem głównego unijnego negocjatora, sukces prowadzonych rozmów.
 
Przedstawiony …

Co dalej 

Rezolucja stanowi wkład Parlamentu w dyskusję szefów państw lub rządów UE, która odbędzie się 22-23 marca i powinna zakończyć się zaakceptowaniem wytycznych Rady dotyczących negocjacji między Unią Europejską i Wielka Brytanią. Porozumienie o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii i przyszły układ stowarzyszeniowy lub umowa międzynarodowa z Wielką Brytanią będą musiały uzyskać zgodę Parlamentu Europejskiego.