Parlament Europejski: UE powinna wspierać organizacje społeczeństwa obywatelskiego propagujące wartości europejskie

Parlament Europejski wezwał dzisiaj (19 kwietnia) do utworzenia nowego europejskiego funduszu na rzecz wartości europejskich, który wspierałby organizacje społeczeństwa obywatelskiego – informacja prasowa Parlamentu Europejskiego.

 

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego mają coraz większe trudności ze znalezieniem środków finansowych niezbędnych do działania w sposób niezależny i skuteczny – stwierdzili posłowie.

Europejski Instrument Wartości

Posłowie proponują więc zapisanie w wieloletnim budżecie ramowym Unii (WRF) specjalnego funduszu: europejskiego instrumentu na rzecz wartości, który służyłby promowaniu i ochronie fundamentalnych zasad Unii Europejskiej, w szczególności demokracji, wolności, państwa prawnego i praw podstawowych. Fundusz byłby źródłem wsparcia dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które działają na rzecz promowania i ochrony tych wartości na szczeblu lokalnym i krajowym. Stanowiłby on uzupełnienie już istniejących funduszy europejskich, ale byłby finansowany z nowych środków, jako oddzielna pozycja budżetowa.

Za przyjęciem propozycji głosowało 486 posłów, 13 było przeciw, 14 wstrzymało się od głosu.

Instrument dla Obywateli Europy

Unia jest o krok od powołania do życia instrumentu, który pozwoli obywatelom promować demokratyczne wartości. Pierwszego marca Prezydent Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oraz Komisarz ds. Budżetu Günther Oettinger zarekomendowali stworzenie „Funduszu Wartości Unii Europejskiej” w ramach wieloletniego budżetu na …

Kontekst

W celu promowania w świecie wartości europejskich Unia stworzyła Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka UE, który zapewnia bezpośrednie wsparcie finansowe organizacjom społeczeństwa obywatelskiego działającym w krajach nienależących do Unii. Jednocześnie środki przeznaczane dla organizacji, które promują te wartości w samej Unii Europejskiej są jednak bardzo ograniczone, szczególnie w przypadku organizacji działających tylko na szczeblu lokalnym i krajowym.