Komisja Europejska: Walka z korupcją w Bułgarii i Rumunii bliżej końca

źródło: Komisja Europejska

Dzisiaj (25 stycznia) Komisja Europejska opublikowała najnowszy raport w sprawie Mechanizmu Współpracy i Weryfikacji, uruchomionego dziesięć lat temu w Bułgarii i Rumunii.

W tym roku Bułgaria i Rumunia obchodzą dziesięciolecie swojego członkostwa w Unii Europejskiej. W tym czasie stały się znane z problemów z korupcją, ale ostatnio ich wysiłki zaczęły przynosić efekty.

>> Czytaj więcej o akcesji Bułgarii i Rumunii

Gdy w 2007 r. te dwa kraje weszły do Unii Europejskiej, w przypadku obu z nich Komisja Europejska stwierdziła pewne niedociągnięcia w reformie wymiaru sprawiedliwości oraz w walce z korupcją. W przypadku Bułgarii dodatkowo wykazano problemy w walce z przestępczością zorganizowaną.

Niedociągnięcia te przekładały się na trudności w skutecznym stosowaniu prawa unijnego, unijnej polityki i programów. Z tego powodu KE uruchomiła wobec obu państw Mechanizm Współpracy i Weryfikacji, mający na celu regularne sprawdzanie i pilnowanie postępów w eliminowaniu przyczyn i skutków stwierdzonych niedociągnięć (więcej informacji TUTAJ). W ramach mechanizmu Komisja ustanowiła dla obu krajów zestawy precyzyjnie określonych celów do osiągnięcia.

Po dziesięciu latach funkcjonowania mechanizmu Komisja stwierdziła dzisiaj (25 stycznia), że obserwacja postępów obu krajów, wraz z działaniami finansowanymi ze środków europejskich oraz konstruktywne zaangażowanie Komisji i państw członkowskich przyczyniły się do przyspieszenia wdrażania niezbędnych reform w Bułgarii i Rumunii.  Oznacza to, że państwa te są bliżej wypełnienia celów określonych w ramach Mechanizmu.

Gdy wszystkie postawione przed władzami Bułgarii i Rumunii cele zostaną ocenione jako osiągnięte, Mechanizm Współpracy i Weryfikacji zostanie zakończony.

Wytyczne Komisji

Rumunia, zgodnie z zaleceniami Komisji, ma za zadanie walczyć z korupcją w czterech wymiarach: wzmocnienia instytucji publicznych, ustanowienia nowej instytucji monitorującej potencjalne źródła korupcji, śledztwa w sprawie korupcji na wysokich szczeblach władzy oraz zwalczania korupcji na poziomie samorządu lokalnego.

>> Czytaj więcej o korupcji w Rumunii

Natomiast cele postawione Bułgarii obejmują: zmianę konstytucji na rzecz umocnienia niezawisłości wymiaru sprawiedliwości, wypróbowanie i wdrożenie nowego kodeksu cywilnego wraz z szerszą reformą wymiaru sprawiedliwości, monitoring wymiaru sprawiedliwości pod względem kompetencji zawodowych, odpowiedzialności i skuteczności jego pracowników, walkę z korupcją na wysokich szczeblach władzy, na granicach i w samorządzie lokalnym oraz wdrożenie strategii walki z przestępczością zorganizowaną, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw ciężkich, prania pieniędzy oraz konfiskaty majątku należącego do grup przestępczych.

Postępy w wyżej wymienionych czynnościach podlegają regularnemu sprawozdawaniu wobec Komisji.

Oceny Komisji

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans pozytywnie ocenił osiągnięcia mechanizmu po dziesięciu latach jego funkcjonowania w Bułgarii. „Bułgaria poczyniła znaczące postępy we wdrażaniu zalecanych w mechanizmie reform, szczególnie w wymiarze ustawodawczym i instytucyjnym w kwestii wymiaru sprawiedliwości. (…) Naszym celem jest wypełnienie wszystkich postawionych celów do czasu wygaśnięcia mandatu obecnej Komisji” – tłumaczył Timmermans.

W sprawie Rumunii Timmermans także zachowywał optymizm. „Rumunia dokonała wielkiego przełomu. W minionym roku zaobserwowano kontynuację pozytywnego, utrzymującego się od trzech lat trendu walki z korupcją i aktywnych działań na rzecz ochrony niezależności sądownictwa” – podkreślił.