Premier Portugalii: Czas na sprawiedliwą, zieloną i cyfrową Europę

DISCLAIMER: Stwierdzenia i opinie zawarte w tym artykule odzwierciedlają poglądy autora i nie przedstawiają stanowiska redakcji EURACTIV.pl

Antonio Costa, Unia Europejska, Kryzys gospodarczy, Odbudowa, Zielona transformacja

Premier Portugalii Antonio Costa. Źródło: https://www.facebook.com/antoniolscosta.

Rozpoczynająca się 1 stycznia rotacyjna portugalska prezydencja w Radzie UE będzie działać na rzecz realizacji ogólnoeuropejskiego programu szczepień oraz Krajowych Planów Odbudowy i Zwiększania Odporności, które mają pomóc w odbudowie gospodarczej państw UE po pandemii koronawirusa, przekonuje premier Portugalii António Costa.

 

 

Pandemia COVID-19 jest największym wyzwaniem dla społeczeństw europejskich od czasów II wojny światowej. Stała się decydującym momentem dla projektu europejskiego. Od początku kryzysu było jasne, że Europa może przezwyciężyć najpierw stan zagrożenia zdrowotnego, a następnie jego dramatyczne konsekwencje gospodarcze i społeczne, wyłącznie dzięki współdziałaniu.

Po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej byliśmy świadkami ścisłej i świadomej koordynacji kwestii zdrowotnych pod przewodnictwem Komisji Europejskiej, której kulminacją było wspólne zamówienie szczepionki. Umożliwia ona zaszczepienie wszystkich obywateli i obywatelek państw Unii Europejskiej.

Nasza Wspólnota miała również udział w międzynarodowych wysiłkach na rzecz zapewnienia dostępu do szczepionki obywatelom krajów rozwijających się, w szczególności z Afryki, za pośrednictwem Globalnego Sojuszu na rzecz Szczepień i Uodpornienia (Global Alliance for Vaccines and Immunisation) w ramach tzw. akcji COVAX.

Unia Europejska spełniła również oczekiwania na froncie gospodarczym i społecznym, a Europejski Bank Centralny, Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny podjęły szybkie działania w odpowiedzi na kryzys.

Jaki jest bilans paryskiego porozumienia klimatycznego?

Głównym celem paryskiego porozumienia jest utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie znacznie poniżej 2°C.

Potrzeba wspólnoty i współpracy

Od samego początku było jasne, że pandemia koronawirusa będzie kryzysem bezprecedensowym, wymagającym nie znanej w przeszłości reakcji, której nie można ograniczyć do mobilizacji istniejących do tej pory instrumentów. Musieliśmy pójść dalej, wspólnie wesprzeć odbudowę gospodarek wszystkich państw członkowskich. W przeciwnym razie upadłby jednolity rynek, a w konsekwencji projekt europejski jako całość.

Komisja Europejska przedstawiła ambitny pakiet finansowy w wysokości 1,8 bln. euro, na który składają się 7-letnie wieloletnie ramy finansowe (WRF) w wysokości 1,074 bln. euro oraz Fundusz Odbudowy UE (Next Generation EU) wart 750 mld. euro, finansowany poprzez wspólną emisję długu gwarantowaną przez wzrost kosztów ogólnych związanych z zasobami własnymi Unii.

Ten nadzwyczajny pakiet przyjęto podczas lipcowego szczytu Rady Europejskiej, a po intensywnych negocjacjach z Parlamentem Europejskim wypracowano ostatecznie kompromis zatwierdzony 10 grudnia na ostatniej Radzie Europejskiej podczas niemieckiej prezydencji.

Nigdy wcześniej Unia Europejska nie okazała się tak potrzebna. Nigdy wcześniej nie był tak blisko swoich obywateli, odpowiadając na ich największe lęki i uzasadnione oczekiwania.

Dzięki porozumieniu osiągniętemu w trakcie niemieckiej prezydencji w sprawie WRF i Funduszowi Odbudowy UE posiadamy teraz ramy prawne i środki finansowe na wspólną solidną europejską reakcję, która umożliwi wszystkim państwom członkowskim zagwarantowanie ożywienia ich gospodarek. Wraz z jednoczesnym rozpoczęciem szczepień we wszystkich państwach członkowskich, będziemy mogli stopniowo wracać do normalnego życia.

W ten sposób Niemcy zakończyły swoją prezydencję, która przypadła na trudny czas, sukcesem i przekazują przewodnictwo w Radzie UE Portugalii.

USA wprowadzą nowe cła na produkty z UE. Jest nadzieja na polepszenie relacji?

USA ustanawia nowe cła na produkty europejskie. W tle możliwe nowe rozdanie w amerykańskiej polityce zagranicznej.

Wizja na przyszłość

Kolejny etap nie będzie mniej wymagający. Nadszedł czas, aby zrealizować i wdrożyć dopiero co stworzone instrumenty: ogólnoeuropejski plan szczepień oraz Krajowe Plany Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

Prezydencja portugalska przez najbliższe 6 miesięcy skoncentruje się na trzech głównych priorytetach. Pierwszym z nich jest ożywienie gospodarcze i społeczne, któremu przewodzić będzie transformacja ekologiczna i cyfrowa, czynniki napędzające wzrost gospodarczy oraz tworzenie liczniejszych i lepszych miejsc pracy.

Drugim priorytetem będzie rozwój filaru socjalnego UE, stwarzającego solidną podstawę do przekonania, że transformacja naszych gospodarek jest szansą dla wszystkich. Portugalia zamierza działać na rzecz wzmocnienia strategicznej autonomii otwartej na świat Unii Europejskiej.

Chcemy doprowadzić do realizacji naszych planów poprzez zatwierdzenie KPO wraz z Prawem klimatycznym (Climate Law) i Kodeksem Usług Cyfrowych (DSA). W maju w Porto zorganizujemy unijny szczyt, którego celem będzie wzmocnienie Europejskiego filaru praw socjalnych. Wezmą w nim udział także partnerzy społeczni oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. A w kwestii celów politycznych Portugalia chce działać na rzecz wzmocnienia współpracy Unii Europejskiej z Indiami – największa demokracją świata.

Motto prezydencji niemieckiej brzmiało „Razem dla naprawy Europy”. Motto prezydencji portugalskiej sygnalizuje przejście do następnego etapu, charakteryzując i urzeczywistniając to ożywienie: „Czas na sprawiedliwą, ekologiczną i cyfrową odbudowę”.

Osiągając wyznaczone przez nas cele, zapewnimy zaufanie obywateli do projektu europejskiego, pokazując, że tylko dynamiczny rynek wewnętrzny może wzmocnić nasze małe i średnie przedsiębiorstwa, stworzyć więcej miejsc pracy, gwarantując – poprzez solidne filary socjalne – że inwestujemy w umiejętności, innowacje i ochronę socjalną, która pozwala nam przewodzić transformacji klimatycznej i cyfrowej, nie pozostawiając nikogo w tyle.

Wzmacnianie naszej strategicznej autonomii bez obawy przed otwarciem się na świat umożliwi nam bycie światowymi aktorami wspólnej polityki zagranicznej.

Dlatego nadszedł czas, aby działać zespołowo jako wspólnota wartości i wspólnego dobrobytu.