Polacy pozytywnie o działaniu UE w czasie pandemii – Nowy sondaż Parlamentu Europejskiego

Polska, pandemia, Unia europejska, eurobarometr, Fundusz Odbudowy, Parlament Europejski, COVID19,

Aż 63 proc. obywateli Wspólnoty chciałaby zwiększenia roli, jaką odgrywa Parlament Europejski. Rozwiązanie takie popiera też większość (57 proc.) Polaków. Na zdjęciu przewodniczący PE Włoch David Sassoli. / Zdjęcie via Facebook.com/pagina.DavidSassoli

Polacy lepiej niż obywatele pozostałych państw członkowskich oceniają działania podejmowane przez Unię Europejską na rzecz odbudowy gospodarczej po pandemii, wynika z najnowszego Parlemetru. Większość badanych w UE chciałaby zwiększenia roli Parlamentu Europejskiego. 

 

 

Parlametr, czyli badanie opinii publicznej z serii Eurobarometr, przeprowadzane jest regularnie we wszystkich państwach członkowskich. Monitorowane są w nim opinie obywateli UE na najważniejsze bieżące kwestie oraz stosunek do Wspólnoty i jej działań, a w szczególności opinia na temat PE. 

Najnowszy sondaż przeprowadzono na przełomie listopada i grudnia zeszłego roku. Wzięło w nim udział ponad 27 tys. obywateli UE, w tym ponad 1 tys. obywateli Polski. 

PE przegłosował główny instrument Funduszu Odbudowy. Miliardy euro wspomogą unijne gospodarki

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności jest kluczowym elementem Next Generation EU, czyli europejskiego Funduszu Odbudowy.

Poglądy na temat Funduszu Odbudowy i sytuacji gospodarczej

Polacy są większymi optymistami jeśli chodzi o postrzeganie działań unijnych mających na celu walkę z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19. 48 proc. naszych rodaków uważa, że przebiegają one w dobrym kierunku, podczas gdy taki pogląd wyraża średnio 39 proc. pozostałych obywateli państw członkowskich.

Spora część obywateli UE jest jednak krytyczna w ocenie sytuacji w związku z odbudową gospodarczą po pandemii na poziomie europejskim, ponieważ 45 proc. uważa, że „wszystko idzie w złym kierunku”. Opinię taką wyraża z kolei 30 proc. Polaków. 

Warto zauważyć, że postawa Europejczyków względem działań podejmowanych przez kraje Unii w walce z koronakryzysem nie poprawiła się od pierwszej fali pandemii. W kwietniu zeszłego roku obywatele UE wyrażali niezadowolenie z tego jak Wspólnota radzi sobie z tym wyzwaniem i aż 69 proc. respondentów skłonna była zaakceptować większe kompetencje UE w zwalczaniu kryzysu.

Mieszkańcy państw Wspólnoty dość negatywnie postrzegają szanse na poprawę sytuacji gospodarczej w swoich krajach. Nieco ponad połowa wszystkich uważa, że sytuacja ta pogorszy się w ciągu najbliższego roku.

Niemniej jednak większość respondentów (72 proc.) uważa, że Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) pozwoli gospodarkom krajowym na szybsze „ozdrowienie” z ekonomicznych skutków pandemii. Polacy przejawiają jeszcze bardziej optymistyczne podejście, ponieważ o istotnej roli funduszu przekonanych jest aż 86 proc. badanych. 

Jednak spora część Polaków – 30 proc. – uważa, że ich warunki życiowe pogorszą się w ciągu najbliższego roku, podczas gdy odsetek ten wynosi 24 proc. w pozostałych państwach unijnych. W poprawę sytuacji wierzy zaledwie 16 proc. obywateli Polski, ale najwięcej (48 proc.) uważa, że ich sytuacja nie ulegnie zmianie. 

Europejczycy chcą więcej kompetencji dla UE na polu walki z koronawirusem

Obywatele państw członkowskich UE są niezadowoleni z braku solidarności między krajami w trakcie obecnego kryzysu.

Opinie dotyczące Parlamentu Europejskiego i demokracji

Pozytywne nastawienie do Parlamentu Europejskiego wyraża 48 proc. Polaków, co jest wynikiem lepszym niż w pozostałych państwach unijnych (37 proc.) Znaczna grupa ankietowanych wyraża neutralne stanowisko – 44 proc. naszych rodaków i 45 proc. pozostałych Europejczyków.

Jednak aż 63 proc. obywateli Wspólnoty chciałaby zwiększenia roli, jaką odgrywa PE. Rozwiązanie takie popiera też większość (57 proc.) Polaków. 

Nieco większe rozbieżności widać w postrzeganiu roli obywatela w Unii. 56 proc. Polaków uważa, że ich głos liczy się w UE i jest to wynik wyższy od średniej europejskiej, która wynosi 45 proc. Przeciwnego zdania jest 35 proc. Polaków i 50 proc. pozostałych mieszkańców UE.

Z kolei zadowolenie z funkcjonowania demokracji w poszczególnych państwach członkowskich jest wyższe (57 proc.) niż w Polsce (47 proc.). Połowa z naszych rodaków deklaruje niezadowolenie, podczas gdy średnia unijna wynosi 41 proc. nieusatysfakcjonowanych stanem demokracji.

Demokracja na świecie w najgorszym stanie od lat. W Polsce demokracja "wadliwa" – raport Economist Intelligence Unit

„Pełnych demokracji” na świecie było w 2020 r. było najmniej, a najwięcej „reżimów autorytarnych”. Do jakiej grupy zaliczono Polskę?

Priorytety i wartości

Zarówno dla Polaków, jak i pozostałych Europejczyków, priorytetem w działalności PE powinno być przede wszystkim zwalczanie biedy i nierówności społecznych. Oprócz tego za istotne postrzegane jest zwalczanie terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, choć tutaj opinia panująca nad Wisłą jest niższa niż średnia unijna o 11 punktów procentowych.

Na kolejnych miejscach obywatele UE umieszczają konieczność poprawy dostępności do edukacji i ochronę środowiska i bioróżnorodności. Polacy także uznają te kwestie za jedne z najbardziej istotnych, ale ważniejsze dla nich jest bezpieczeństwo żywnościowe i dobre warunki życia rolników.

Najmniej popularne odpowiedzi dotyczące pożądanych priorytetów działalności PE wśród Europejczyków to wzmacnianie cyfrowych umiejętności, przyspieszanie cyfrowej transformacji oraz poprawa unijnych zdolności obronnych. 

Respondenci uważają, że w zakresie ochrony wartości, to obrona praw człowieka na świecie, równość płci, solidarność między państwami członkowskimi oraz wolność słowa powinny być priorytetowo traktowane przez Parlament Europejski.

Debata w PE: To, co zakazane w świecie realnym powinno być nielegalne także w sieci

10 lutego europarlamentarzyści debatowali na temat wolności słowa w mediach społecznościowych.

Stosunek do członkostwa w UE

Większość Polaków (70 proc.) pozytywnie postrzega członkostwo w Unii Europejskiej. Jest to lepszy wynik niż średnia pozostałych państw członkowskich (63 proc.). Polacy uważają też, że Polska skorzystała na członkostwie we Wspólnocie – taką opinie wyraża 88 proc. ankietowanych, co jest podobnym wynikiem w stosunku do lat poprzednich. Średnia unijna w odpowiedzi na identyczne pytanie jest niższa i wynosi 72 proc. 

Wśród największych korzyści wynikających ze wstąpienia do UE Polacy wymieniają wzrost gospodarczy, poprawę jakości życia i nowe możliwości podjęcia pracy. W większym stopniu niż respondenci z pozostałych państw członkowskich zwracają uwagę na znaczenie Wspólnoty w utrzymywaniu demokracji w kraju – 21 proc. Polaków w stosunku do 14 proc. pozostałych obywatelu Unii.

Z kolei w skali całej UE, oprócz wzrostu gospodarczego, ankietowani dostrzegają korzyści w poprawie współpracy międzypaństwowej, utrzymywaniu pokoju i wzmacnianiu obronności oraz podobnie jak w Polsce – w nowych możliwościach podjęcia pracy i poprawie standardu życia. 

 

Więcej informacji: