Państwa UE będą mogły nakazać usunięcie treści terrorystycznych z internetu w ciągu 60 minut

Parlament Europejski, prawo, terroryzm, cyberbezpieczeństwo, Unia Europejska

Państwa UE będą mogły nakazać platformom społecznościowym i streamingowym, jak Facebook czy YouTube, usunięcie ze stron internetowych w ciągu 60 minut materiałów podżegających do terroryzmu i przemocy. / Foto via unsplash [@fantasyflip]

Parlament Europejski zatwierdził wczoraj (28 kwietnia) nowe przepisy zapobiegające rozpowszechnianiu treści terrorystycznych w internecie. Będą stosowane od 2022 r.

 

 

Przegłosowane przez Parlament Europejski przepisy oznaczają, że państwa UE będą mogły nakazać platformom społecznościowym i streamingowym, jak Facebook czy YouTube, usunięcie ze stron internetowych w ciągu 60 minut materiałów podżegających do terroryzmu i przemocy.

Szefowa KE o „sofagate”: „Czułam się zraniona, opuszczona, zarówno jako kobieta, jak i Europejka”

Temat afery „sofagate” zdominował wczorajszą (26 kwietnia) dyskusję w Parlamencie Europejskim, poświęconą stosunkom z Ankarą.

Czego dotyczy rozporządzenie?

Nowe rozporządzenie będzie dotyczyło treści jak teksty, obrazy, nagrania dźwiękowe lub filmy wideo, które podżegają do przestępstw terrorystycznych, nakłaniają do nich lub przyczyniają się do nich, zawierają instrukcje ułatwiające popełnienie przestępstwa lub nakłaniają do udziału w grupie terrorystycznej.

Zgodnie z definicją wykroczeń zawartą w dyrektywie o zwalczaniu terroryzmu z 2017 r. przepisy obejmą również treści zawierające wskazówki, jak wytwarzać i stosować materiały wybuchowe, broń palną i inne rodzaje broni do celów terrorystycznych.

Celem rozporządzenia jest zahamowanie rozprzestrzeniania się w sieci treści ekstremistycznych i podżegających do przemocy oraz stworzenie wspólnego dla całej Unii Europejskiej mechanizmu, który umożliwiłby państwom członkowskim skuteczną walkę z tym zjawiskiem.

Nowe przepisy stworzą narzędzia prawne, w tym możliwość nakazania platformom internetowym usunięcia lub zablokowania dostępu do treści terrorystycznych, jak np. filmy przedstawiające zamachy czy konta prowadzące rekrutację z ramienia radykalnych organizacji.

Serwisy od chwili otrzymania zgłoszenia będą miały maksymalnie 60 minut na skasowanie lub zamrożenie materiałów, których dotyczy nakaz. Badania pokazują, że zamieszczone w sieci materiały rozpowszechniane są najintensywniej w ciągu pierwszej godziny od ich publikacji. Nowe przepisy będą stosowane od 2022 r. To państwa członkowskie przyjmą przepisy o karach, których wysokość będzie uwzględniać charakter naruszenia i wielkość odpowiedzialnej za nie firmy.

Zdaniem specjalistów to właśnie w ciągu godziny od rozpowszechnienia szkodliwe treści mogą wyrządzić najwięcej szkód wśród ich odbiorców. Jak informuje Rada UE w 2019 r. było w Europie 119 nieudanych, udaremnionych lub przeprowadzonych zamachów terrorystycznych. Za przestępstwa terrorystyczne aresztowano 1004 osoby.

Eurodeputowany aresztowany w Brukseli. W Grecji został skazany za kierowanie organizacją przestępczą

Janis Lagos został skazany jesienią 2020 r. przez sąd w Atenach na 13 lat więzienia.

Więcej władzy w rękach państw członkowskich

Dotychczas współpraca z platformami internetowymi w zakresie usuwania w sieci szkodliwych treści opierała się na zasadzie dobrowolności. UE liczy jednak, że model współpracy będzie kontynuowany. Przekonuje jednocześnie, że nowe przepisy są potrzebne, by wzmocnić kompetencje państw członkowskich, które teraz będą mogły także zażądać natychmiastowego usunięcia treści terrorystycznych przez serwisy.

Platformy internetowe nie będą miały ogólnego obowiązku monitorowania lub filtrowania treści. Jednakże, jeśli wskazane organy krajowe ustalą, że dostawca jest narażony na kontakt z treściami terrorystycznymi, będzie on musiał podjąć konkretne środki, aby zapobiec ich rozpowszechnianiu.

Do dostawcy usług będzie należała decyzja, jakie konkretne środki zapobiegawcze należy podjąć, nie będzie również obowiązku stosowania zautomatyzowanych narzędzi. Firmy powinny publikować roczne sprawozdania dotyczące przejrzystości w zakresie działań, jakie podjęły w celu uniemożliwienia rozpowszechniania treści terrorystycznych.

Zgodnie z regulacjami kraje UE powinny wyznaczyć odpowiednie organy, które będą miały uprawnienia do wydawania dostawcom nakazów usunięcia konkretnych materiałów. Nakaz wydany przez odpowiedni urząd w jednym z krajów członkowskich, będzie miał natychmiastowe zastosowanie w całej Unii Europejskiej.

Firmy będą miały ponadto obowiązek podjęcia odpowiednich działań, żeby nie dopuścić do nadużyć i nieodpowiedniego korzystania z ich usług w przyszłości oraz na dobre powstrzymać rozprzestrzenianie się treści terrorystycznych za pośrednictwem ich serwisów.