KE: Polskim problemem ochrona środowiska. Raport w sprawie postępowań o naruszenie unijnego prawa

Według stanu na koniec 2019 r. wobec Polski toczyły się 74 sprawy o nieprzestrzeganie prawa unijnego.

Według stanu na koniec 2019 r. wobec Polski toczyły się 74 sprawy o nieprzestrzeganie prawa unijnego. / Foto via unsplash

Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że w 2019 r. otwarto 37 nowych postępowań o naruszenie przez Polskę unijnego prawa. Najwięcej z nich dotyczyło ochrony środowiska, rynku wewnętrznego i przemysłu, a także transportu i mobilności.

 

 

Według stanu na koniec 2019 r. wobec Polski toczyły się 74 sprawy o nieprzestrzeganie prawa unijnego. To więcej niż w dwóch poprzednich latach (po 70), ale o cztery mniej niż w 2014 r. Na przestrzeni ostatnich sześciu lat ta liczba pozostaje jednak na podobnym poziomie, a zatem w przedziale 70-80.

Opierając się na liczbach bezwzględnych, rządząca w Polsce koalicja Zjednoczonej Prawicy radziła sobie z wypełnianiem prawa unijnego nie gorzej od poprzedników.

Oznacza to, że wygranie przez PiS wyborów parlamentarnych w 2015 r. nie przyniosło znaczącej zmiany pod względem liczby wszczynanych przeciwko Polsce sprawom z tytułu niewypełniania unijnego prawa.

Raport Komisji Europejskiej: 37 nowych postępowań w 2019 r.

W ubiegłym roku wobec Polski wszczęto 37 nowych postępowań. Najwięcej spraw związanych było z ochroną środowiska – 8. O jedną sprawę mniej rozpoczęto w kategorii, określanej szeroko jako „rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość, małe i średnie przedsiębiorstwa” – 7. Na kolejnym miejscu znalazł się transport i mobilność – 5 nowych spraw.

Cztery nowe postępowania dotyczyły kwestii finansowych, po 3 – sprawiedliwości i praw konsumenta, zdrowia i bezpieczeństwa żywności oraz podatków i unii celnej, a po 2 – energii oraz innych kwestii.

Sasin: Koniec energetyki węglowej w Polsce najwcześniej za 30 lat

„Dziś rynek mocy pozwala nam zapewnić finansowanie energetyki węglowej do 2040 r.”, powiedział minister Jacek Sasin.

Problemem wiek emerytalny sędziów oraz środowisko

Komisja Europejska w swoim raporcie zwróciła szczególną uwagę na wyrok TSUE wskazujący na naruszenie prawa UE poprzez obniżenie i ustanowienie różnego wieku emerytalnego dla sędziów powszechnych obojga płci i przyznanie ministrowi sprawiedliwości  – Zbigniewowi Ziobrze – kompetencji do podejmowania decyzji o przedłużeniu ich czynnej służby.

W kwestii ochrony środowiska w ubiegłym roku nie zapadły w sprawie Polski żadne orzeczenia Trybunału, jednak KE zwróciła się do Polski o naprawienie kwestii naruszających prawo unijne. Komisja wezwała Polskę m.in. do usunięcia uchybienia w związku z dyrektywą w sprawie jakości powietrza oraz orzeczeniem TSUE z 2018 r. Chodzi o zbyt wolną, zdaniem KE, wymianę starych kotłów (tzw. „kopciuchów”) na używanie w gospodarstwach domowych paliw stałych, a także niewystarczających działań w kwestii zanieczyszczenia powietrza w sektorze transportu.

KE oczekuje także „zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony lasów oraz występujących w nich gatunków roślin i zwierząt, zgodnie z wymogami prawodawstwa UE w zakresie ochrony przyrody”. Według Komisji konieczne są zmiany legislacyjne, gdyż polskie prawo nie przewiduje dostępu do wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do planów urządzenia lasu i ich zgodności z celami ochrony środowiska.

"Zielona odbudowa": jakie działania podejmują kraje i czego oczekują od polityków eksperci?

Jak rządy przedstawiają „zielone” cele w planach odbudowy gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią i co o tym sądzą eksperci ds. klimatu?

Przypadki naruszenia prawa unijnego. Małe państwa unijnymi „prymusami”

Wśród ważniejszych zarzutów Komisji wobec Polski jest też wprowadzenie przepisów umożliwiających przedsiębiorstwom energochłonnym korzystanie ze zwolnienia z podatku akcyzowego od węgla i gazu. KE zwraca uwagę, że polskie prawo zwalnia obecnie z akcyzy sektory „silnie” zanieczyszczające środowisko, co jest sprzeczne z celami klimatycznymi UE.

Jeśli chodzi o ogólną liczbę postępowań w kwestii naruszenia prawa UE, to w ostatnich latach utrzymuje się ona na podobnym poziomie. O jedną piątą wzrosła jednak w porównaniu z poprzednim rokiem liczba nowych postępowań.

Ogółem wobec wszystkich państw członkowskich wszczęto w 2019 r. 797 postępowań. Aż 175 – 22 proc. – dotyczyło środowiska.

Największa liczba nowych spraw dotyczy Hiszpanii, Włoch i Grecji, a najmniejsza – Luksemburga, Estonii i Litwy. 

Wszystkie sprawy toczą się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Raport opiera się na rocznym sprawozdaniu za 2019 r. dotyczącym przestrzegania prawa UE przez państwa członkowskie z 31 lipca br.

 

Więcej informacji:

Raport Komisji Europejskiej