Choroby, terroryzm, ale nie klimat. Jedynie 11 proc. Polaków uważa zmiany klimatyczne za najważniejszy problem

Choroby, terroryzm, ale nie klimat. Jedynie 11 proc. Polaków uważa zmiany klimatyczne za najważniejszy problem

Naukowcy apelują o zmianę nawyków, które przyczynią sie do walki ze zmianami klimatu. [Photo via Unsplash]

Według Europejczyków kryzys klimatyczny stanowi najpoważniejszy problem, z którym obecnie zmaga się świat. Z opublikowanego w poniedziałek (5 lipca) najnowszego Eurobarometru wynika jednak, że innego zdania są Polacy.

 

 

Badanie objęło ponad 26 tys. obywateli UE wywodzących się z różnych grup społecznych i demograficznych we wszystkich państwach członkowskich. Przeprowadzono je w okresie od 15 marca do 14 kwietnia 2021 r.  

Za około dwa tygodnie, Komisja Europejska zamierza przedstawić zestaw narzędzi polityki klimatycznej UE – Fit for 55. Ma to związek z ambicjami klimatycznymi wyznaczonymi przez UE, zgodnie z którymi do 2030 r. emisje gazów cieplarnianych mają być zmniejszone o 55 proc. względem roku 1990.

„Ekobójstwo”: Prawnicy chcą karać za zbrodnie przeciwko środowisku. Bodnar i Zoll popierają pomysł

Za popełnienie „ekobójstwa” miałby ścigać Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze.

Zmiany klimatu wiodą prym

I gdyby tylko opierać się na wnioskach płynących z Eurobarometru należałoby uznać, że nie ma lepszego momentu na zwiększanie ambicji w walce ze zmianami klimatu. Z badania wynika bowiem, że 9 na 10 ankietowanych uważa, że zmiana klimatu stanowi poważny problem, przy czym 8 na 10 osób twierdzi, że jest to problem bardzo poważny.

Zapytani o “najpoważniejszy problem przed którym stoi świat” Europejczycy najczęściej wskazywali właśnie zmiany klimatyczne(18 proc.), pogorszenie stanu przyrody (7 proc.), a także problemy zdrowotne spowodowane zanieczyszczeniem powietrza (4 proc.).  

Zmiany klimatyczne są najczęściej wymienianym problemem przez respondentów w Belgii, Danii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Niemczech oraz Szwecji. Jednocześnie mniej niż jedna trzecia respondentów z Bułgarii, Łotwy oraz Rumunii, czyli państw, które dołączyły po 2004 r. do UE wskazała na taką odpowiedź.  

“Pomimo pandemii i trudności ekonomicznych, przed którymi stoją Europejczycy, wsparcie dla działań w dziedzinie klimatu utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie. Europejczycy dostrzegają długoterminowe zagrożenia wynikające z kryzysu klimatycznego i kryzysu różnorodności biologicznej i oczekują od przemysłu, rządów i Unii Europejskiej podjęcia działań. Liczby zawarte we wspomnianym badaniu Eurobarometr służą jako wezwanie do mobilizacji skierowane do polityków i przedsiębiorstw”, stwierdził wiceprzewodniczący wykonawczy ds. Europejskiego Zielonego Ładu Frans Timmermans.  

Polski Krajowy Plan Odbudowy: Tylko pozornie "zielony"?

Jak eksperci oceniają wstępną wersję polskiego Krajowego Planu Odbudowy?

Europejczycy nie zawsze czują się odpowiedzialni  

Jednak Europejczycy nie zawsze czują się odpowiedzialni za sprawy klimatu. Mniej niż połowa, bo 4 na 10 respondentów stwierdziło, że jest osobiście odpowiedzialna za walkę ze zmianami klimatycznymi.

Jednak większość ankietowanych przyznaje, że podejmuje kroki ku temu, aby poprawić sytuację. Około 75 proc. osób dba o recykling a także stara się ograniczyć ilość wyrzucanych odpadów, zaś 60 proc. ogranicza użycie produktów jednorazowego użytku, np. plastikowych kubków.  

Zdecydowana większość uważa, że to rządy krajowe, biznes a także przemysł ponoszą odpowiedzialność za zmiany klimatyczne; 75 proc. respondentów jest zdania, że ich rząd nie robi wystarczająco dużo, a tyle samo osób jest przekonanych, że inwestycje w ożywienie gospodarcze powinny być ukierunkowane głównie na nową zieloną gospodarkę.

Z tym ostatnim wiąże się przekonanie Europejczyków, że przeciwdziałanie zmianom klimatu stwarza możliwości dla obywateli UE i dla gospodarki europejskiej. Prawie ośmiu na dziesięciu Europejczyków (78 proc.) zgadza się, że podjęcie działań w dziedzinie klimatu doprowadzi do innowacji, które sprawią, że europejskie przedsiębiorstwa staną się bardziej konkurencyjne.

Z Eurobarometru wyłania się obraz Europejczyków przekonanych, że wejście przemysłu na drogę dekarbonizacji okaże się korzystne dla państw UE. Prawie ośmiu na dziesięciu (78 proc.) badanych zgadza się, że promowanie wiedzy eksperckiej UE w zakresie czystych technologii w krajach spoza UE może pomóc w tworzeniu nowych miejsc pracy w UE.

Siedmiu na dziesięciu Europejczyków (70 proc.) uważa, że ograniczenie importu paliw kopalnych może przynieść korzyści gospodarcze UE. Ponad siedmiu na dziesięciu Europejczyków (74 proc.) zgadza się, że koszty szkód spowodowanych zmianą klimatu są znacznie wyższe niż koszty inwestycji niezbędnych do przejścia na zieloną gospodarkę.

Unijne rolnictwo nadal szkodliwe dla środowiska

Wydatki UE przeznaczane na sektor rolniczy nie spowodowały, że rolnictwo stało się bardziej przyjazne dla środowiska.

Co o walce ze zmianami klimatu sądzą Polacy? 

Na tym tle Polacy zaliczają się raczej do najmniej zaangażowanych w ratowanie klimatu. Jedynie 11 proc. naszych rodaków uważa, że zmiany klimatyczne stanowią najważniejszy problem.

Najczęściej wskazują na rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych – to zapewne efekt pandemii COVID-19 –  a także na konflikty zbrojne oraz terroryzm. Siedmiu na dziesięciu (70 proc.) przebadanych Polaków stwierdziło, że zmiany klimatu są “bardzo poważnym” problemem. Stanowi to wzrost o 12 proc. w porównaniu do analogicznego badania z 2017 r. 

Jedynie 40 proc. respondentów z Polski przyznało, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy podjęło samodzielne kroki ku temu, by walczyć ze zmianami klimatu. Polacy najczęściej wskazują na to, że starają się ograniczyć wyrzucanie odpadów oraz segregują je w celach recyklingowych (56 proc.), zaś prawie połowa (47 proc.) stara się ograniczyć korzystanie z artykułów jednorazowego użytku.  

Jeśli chodzi o reakcję polityczną, dziewięciu na dziesięciu Europejczyków (90 proc.) zgadza się, że emisje gazów cieplarnianych należy ograniczyć do minimum. Blisko dziewięciu na dziesięciu Europejczyków (87 proc.) uważa, że ważne jest, aby UE wyznaczyła ambitne cele w zakresie zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, a ten sam odsetek uważa, że ważne jest, aby UE wspierała poprawę efektywności energetycznej.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna: Czas zakończyć z poszukiwaniem i wydobyciem paliw kopalnych

Agencja uważa, że cel w postaci neutralności węglowej jest osiągalny, ale wymaga ambitniejszych działań.

 

Więcej informacji: