KE ws. kobiet: Szklany sufit, niższa pensja i widmo ubóstwa

Kobiety w UE są bardziej zagrożone ubóstwem, niedostatecznie reprezentowane w parlamentach i rządach, w biznesie ogranicza je szklany sufit, do tego zarabiają o 16 proc. mniej niż mężczyźni – wynika z tegorocznego sprawozdania nt. równości kobiet i mężczyzn we Wspólnocie.

 

Jest lepiej niż było, ale wciąż zmiany na lepsze postępują zbyt wolno – konkluduje dokument, który Komisja Europejska opublikowała w przeddzień Międzynarodowego Dnia Kobiet.

(Nie)Feministyczna polityka zagraniczna

Odsetek kobiet w polityce zagranicznej i dyplomacji europejskiej wzrasta, jednak wciąż zajmują one głównie stanowiska niższego i średniego szczebla – mniej decyzyjne i gorzej opłacane. Nic nowego pod słońcem – już w 1976 r. prof. Robert Putnam nazwał to zjawisko …

“Mamy rok 2019, a rozwój w obszarze równości płci postępuje w ślimaczym tempie. W niektórych państwach sytuacja ulega nawet pogorszeniu. Wszystko, o co prosimy, to równość dla wszystkich” – oświadczył wczoraj (7 marca)  wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans. Jego zdaniem “nadszedł czas, aby kobiety i mężczyźni wspólnie domagali się równości”.

Brakuje kobiet w polityce

„Kobiety w UE są nadal niedostatecznie reprezentowane w polityce, ma to miejsce również w instytucjach europejskich. Chciałabym, aby więcej kobiet startowało w wyborach” – podkreśliła unijna komisarz ds. sprawiedliwości, konkurencji i równouprawnienia Věra Jourová. Jej zdaniem przykład powinien iść z Brukseli, dlatego zaapelowała o większy udział kobiet w przyszłej KE. „Wzywam państwa członkowskie do przedstawienia większej liczby kandydatek na przyszłych unijnych komisarzy” – zaapelowała cytowana w komunikacie komisarz.

Z unijnego zestawienia wynika, że kobiety są dyskryminowane na wszystkich poziomach stanowisk kierowniczych w KE. Ich odsetek wynosi 39 proc., na wyższych stanowiskach kierowniczych 37 proc. i 40 proc. na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla.

Coraz więcej kobiet pracuje, ale utrzymują się różnice w zarobkach

Z raportu KE wynika, że choć w 2017 r. wskaźnik zatrudnienia kobiet w UE osiągnął rekordowy poziom 66,4 proc., to sytuacja pod tym względem w poszczególnych państwach członkowskich jest różna. W zeszłym roku osiem z nich, w tym Polska, otrzymało zalecenia dotyczące zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy. Obok Polski były to: Austria, Czechy, Niemcy, Estonia, Irlandia, Włochy i Słowacja.

Nasza polska nierówność płci

Europejski Instytut Równości Płci (EIGE) jest agencją unijną obserwującą stopień równouprawnienia płciowego w Europie. W ramach Indeksu Równości Płciowej 2015 EIGE przedstawiła wczoraj (25 czerwca) dane za 2012 r. (dostępne TUTAJ) porównując je także z poprzednimi pomiarami (lata 2005 i 2010), …

Mimo to Polska awansowała na ósme miejsce (to najlepszy wynik naszego kraju w historii zestawienia) w kolejnym rankingu Women in Work Index (dane z 2017 r.), który odwzorowuje sytuację kobiet na rynku pracy w 33 krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Indeks ten, autorstwa PwC, jest kompleksową analizą sytuacji kobiet na rynku pracy oraz ich wpływu na gospodarkę w państwach OECD.

Raport powstaje na podstawie analizy wielu wskaźników np.: różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, aktywność zawodowa obu grup, stopa bezrobocia wśród kobiet, bezpieczeństwo zatrudnienia, forma zatrudnienia (pełny lub niepełny etat).

(Nie)równość płci w państwach Grupy Wyszehradzkiej

W krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4) walka o równe prawa i emancypacja kobiet, ale też inicjatywy mające przeciwdziałać molestowaniu seksualnemu i przemocy, często wrzucane są do jednego „worka” i postrzegane jako zagrożenie dla tradycyjnego modelu rodziny i promocję „lewackiej zgnilizny moralnej” …

Niższe zarobki, ale jeszcze niższe emerytury

Odnotowana w raporcie KE 16-proc. różnica w zarobkach między kobietami a mężczyznami w UE przekłada się na różnicę w wysokości emerytur, która w 2017 roku wynosiła 35,7 proc. W efekcie niektórych państwach członkowskich ponad 10 proc. starszych kobiet nie może sobie pozwolić na opłacenie niezbędnej opieki zdrowotnej.

Wciąż mało kobiet we władzach

Autorzy opracowania zwracają uwagę, że w całej Unii kobiety stoją na czele jedynie sześciu z 28 parlamentów krajowych, a siedmiu na dziesięciu posłów to mężczyźni. W listopadzie zeszłego roku kobiety stanowiły 36,4 proc. z 749 europosłów.

Mimo że obecny odsetek kobiet na wyższych stanowiskach ministerialnych (30,5 proc.) jest najwyższy od 2004 r. (pierwsze zestawienie danych ze wszystkich państw członkowskich UE), to kobiety nadal otrzymują teki o mniejszym znaczeniu politycznym. Najgorzej pod tym względem wygląda sytuacja w biznesie – panie zajmują tam jedynie 6,3 proc. stanowisk dyrektorów generalnych w głównych spółkach notowanych na unijnych giełdach.

Równość kobiet i mężczyzn jest jedną z podstawowych wartości UE, zapisaną w postanowieniach traktatowych od samego początku istnienia Wspólnoty – zapis dot. równego wynagrodzenia znalazł się już w Traktacie Rzymskim z 1957 r.

Specjalne badanie Eurobarometru: Czy Europejczycy uważają, że życie w UE jest sprawiedliwe?

Informacja prasowa

Nowy sondaż pokazuje, że większość Europejczyków jest zdania, że życie jest ogólnie sprawiedliwe, lecz mają oni obawy co do wymiaru sprawiedliwości, decyzji politycznych i nierówności w dochodach.
 

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker uczynił sprawiedliwość w UE podstawą swoich priorytetów politycznych. …