KE przyjęła plan strategiczny programu „Horyzont Europa”. Szczególny nacisk na równość płci

KE przyjęła w poniedziałek (15 marca) plan strategiczny nowego programu „Horyzont Europa”, zorientowanego na wsparcie finansowe badań i innowacji.

KE przyjęła w poniedziałek (15 marca) plan strategiczny nowego programu „Horyzont Europa”, zorientowanego na wsparcie finansowe badań i innowacji. Foto via [Twitter @vonderleyen]

Komisja Europejska przyjęła pierwszy plan strategiczny programu Horyzont Europa, obejmujący okres 2021-2024. Celem programu, którego wartość opiewa na 95,5 mld euro, jest wspieranie badań i innowacji, zbliżających UE do osiągnięcia jej strategicznych założeń.

 

KE przyjęła w poniedziałek (15 marca) plan strategiczny nowego programu „Horyzont Europa”, zorientowanego na wsparcie finansowe badań i innowacji. Program ma trwać od 2021 do 2027 r., zaś plan określa cele, jakie Unia Europejska zamierza zrealizować dzięki inwestycjom w ramach tej inicjatywy.

„Plan ten zapewnia ramy dla najwyższej jakości badań naukowych i innowacji opartych na doskonałości, które będą realizowane za pośrednictwem programu prac programu <<Horyzont Europa>>”, oświadczyła Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej.

Główne założenia programu pokrywają się z sześcioma priorytetami Komisji Europejskiej na lata 2019-2024: Europejskim Zielonym Ładem, gospodarką przyjazną obywatelom, transformacją cyfrową, wzmacnianiem pozycji UE na świecie i ochroną „europejskiego stylu życia”.

Budżet UE: Europosłowie apelują do Komisji Europejskiej o natychmiastowe uruchomienie mechanizmu warunkowości

Mechanizm warunkowości pozwala na wstrzymanie wypłacania unijnych subwencji tym państwom członkowskim, które naruszają zasadę rządów prawa.

Jakie są cele programu „Horyzont Europa”?

W ramach tych celów UE przewiduje cztery strategiczne kierunki inwestycji w w ramach programu „Horyzont Europa” na najbliższe cztery lata. Pierwszy kierunek zakłada „promowanie otwartej strategicznej autonomii” poprzez kierowanie rozwojem kluczowych cyfrowych, wspomagających i powstających technologii, sektorów i łańcuchów wartości. Drugie założenie to odbudowa ekosystemów i różnorodności biologicznej w Europie oraz zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnym.

Unijne cele zakładają też stworzenie w Europie pierwszej cyfrowej gospodarki o obiegu zamkniętym, neutralnej dla klimatu i zrównoważonej oraz działanie na rzecz „bardziej odpornego, integracyjnego i demokratycznego” społeczeństwa europejskiego.

„Dzięki temu strategicznemu ukierunkowaniu zapewniamy, by inwestycje w badania naukowe i innowacje przyczyniły się do procesu odbudowy opartego na dwojakiej transformacji – ekologicznej i cyfrowej, odporności i otwartej strategicznej autonomii”, podkreśliła Vestager.

W planie Komisja podkreśliła rolę współpracy międzynarodowej dla realizacji priorytetów programu, gdyż łączą się one z wyzwaniami o znaczeniu globalnym, z którymi Wspólnota nie jest w stanie poradzić sobie sama – na przykład zmianami klimatu oraz postępem technologicznym.

InvestEU: Parlament Europejski przyjął program wart miliardy euro na inwestycje

45 proc. małych i średnich przedsiębiorstw inwestują mniej lub nie inwestują wcale przez pandemię COVID-19

Współfinansowane i współprogramowane partnerstwa i misje

Komisja określiła także przedmiot i zakres europejskich współfinansowanych i współprogramowanych partnerstw i misji, które będą wspierane ze środków z programu „Horyzont Europa”. Partnerstwa (między Komisją a innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi lub między państwami członkowskimi a innymi podmiotami) obejmą takie obszary, jak energia, transport, różnorodność biologiczna, zdrowie, żywność i obieg zamknięty.

Misje jako element programu „Horyzont Europa” to zobowiązania UE do realizacji konkretnych celów, związanych z życiem codziennym unijnych obywateli, ale zarazem osiągalnych, np. walka z rakiem, przystosowanie się do zmiany klimatu, ochrona oceanów, ekologiczne rozwiązania w miastach oraz dbałość o gleby i zdrową żywność.

UE będzie działać na rzecz wypełnienia misji poprzez wspieranie projektów badawczych, podejmowanie środków politycznych, a także inicjatywę ustawodawczą. Misje mają przybliżyć Unię do realizacji planów w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, Europejskiego Planu Walki z Rakiem czy Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Równość przede wszystkim

Plan programu „Horyzont Europa” kładzie duży nacisk na kwestię równości płci oraz inkluzywności. Uwzględnienie tych aspektów będzie wymogiem praktycznie we wszystkich działaniach w ramach programu, chyba że zostanie uznane, że sprawa ta nie ma większego znaczenia dla danego tematu.

„Celem poszczególnych działań będzie eliminacja nierówności na tle płci i przeciwdziałanie innym rodzajom nierówności socjoekonomicznych – dotyczących m.in. niepełnosprawności, rasy lub osób LGBTIQ – poprzez badania i innowacje, w tym te odnoszące się do nieuświadomionych uprzedzeń i systemowych barier strukturalnych”, podkreślono w treści planu.

„Integracja ma szczególne znaczenie z punktu widzenia globalnych wyzwań, także w takich sferach, jak opieka zdrowotna, zwłaszcza w obliczu pandemii COVID-19, ale także cyberprzemoc, sztuczna inteligencja i robotyka, walka ze zmianą klimatu i adaptacja. W tych obszarach kwestia różnic płci pełni ważną rolę, wpływając na znaczenie społeczne i jakość badań i rezultatów wdrażania innowacji”, wyjaśniono.

Już 18 mld euro z polityki spójności wydane na walkę z pandemią COVID-19

Komisja Europejska zmobilizowała już od początku pandemicznego kryzysu 18 mld euro w ramach polityki spójności na wsparcie sektora opieki zdrowotnej oraz na projekty socjo-ekonomiczne, aby skuteczniej zwalczać koronawirusa.

 

Służą do tego dwa pakiety legislacyjne – Inicjatywa Inwestycyjna w Odpowiedzi na Koronawirusa …

Czym jest „Horyzont Europa”?

„Horyzont Europa” to program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji, przewidziany na okres 2021–2027. Wartość programu wyniesie 95,5 mld euro. Jest to kontynuacja, z pewnymi zmianami, działań prowadzonych w ramach programu „Horyzont 2020”. Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie programu „Horyzont Europa” w dniu 19 marca 2019 r.

Główne cele to wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE oraz europejskiej przestrzeni badawczej, zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy, realizacja priorytetów obywateli oraz utrzymanie unijnego modelu społeczno-gospodarczego i związanych z nim wartości.

Spodziewana wartość dodana programu dotyczy m.in. przyciągania utalentowanych osób, rozwijania współpracy, wymiany i sieci w wymiarze transnarodowym, eksponowanie czołowych badań naukowych i innowacji i tworzenie nowych możliwości rynkowych.

 

Plan strategiczny dla programu „Horyzont Europa” na lata 2021–2024 w języku angielskim można znaleźć TUTAJ.

 

Projekt sfinansowano przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tym tekście.