Tylko czas letni od 2021 roku?

Zegar, zmiana czasu źródło EurActiv.com by Uli Deck EPA

Zegar, zmiana czasu źródło EurActiv.com by Uli Deck EPA

,,Optymalnym terminem zniesienia obowiązku zmiany czasu byłby 31 marca 2021 r. Pozwoliłoby to odpowiednio przygotować się wszystkim do zniesienia zmiany czasu od kwietnia 2021 r.” – powiedział podczas spotkania z dziennikarzami europoseł Kosma Złotowski (ECR), pracujący nad likwidacją obowiązku sezonowej zmiany czasu.

 

Obowiązujące w UE ustalenia dotyczące czasu letniego wymagają przestawiania zegarów dwa razy w roku tak, aby uwzględnić zmieniającą się strukturę światła dziennego i jak najlepiej wykorzystać światło dzienne w danym okresie. W ostatnią niedzielę marca nad ranem zegary przestawia się o godzinę do przodu, a w ostatnią niedzielę października nad ranem cofa się je o godzinę, aby wrócić do czasu standardowego.

Zmiana z duchem czasu

Obecnie obowiązujące ustalenia dotyczące czasu letniego pochodzą z lat 70. XX wieku, a prym w ich stosowaniu wiodły Włochy (1966 r.) i Grecja (1971 r.). Zjednoczone Królestwo i Irlandia zniosły ustalenia dotyczące czasu letniego w 1968 r., aby dostosować się do pozostałej części Europy, a następnie powróciły do nich w 1972 r. Hiszpania przyjęła czas letni w 1974 r., a Francja w 1976 r., motywując tę decyzję oszczędnością energii. W latach 1976–1981 dziesięć państw członkowskich UE wprowadziło ustalenia dotyczące czasu letniego, głównie w celu harmonizacji z krajami sąsiadującymi.

Nigel Farage opuszcza UKIP – partię, którą założył

Słynący z bardzo krytycznego stosunku do Unii Europejskiej brytyjski europoseł Nigel Farage ostatecznie opuścił szeregi założonego przez siebie ugrupowania – eurosceptycznej Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP). Zrobił to w akcie sprzeciwu wobec „kierunku w jakim zmierza partia”.
 
Nigel Farage jest nie …

Na świecie ustalenia dotyczące czasu letniego są stosowane w około 60 krajach. Coraz więcej krajów sąsiadujących z UE lub partnerów handlowych UE nie decyduje się na stosowanie ustaleń dotyczących czasu letniego lub postanawia z nich zrezygnować, na przykład: Islandia, Chiny (od 1991 r.), Rosja (od 2011 r.), Białoruś (od 2011 r.) i Turcja (od 2016 r.).

Propozycje Komisji Europejskiej

W lutym 2018 r. Parlament Europejski wezwał Komisję do przeprowadzenia oceny przedmiotowej dyrektywy oraz – w razie konieczności – do przedłożenia wniosku dotyczącego jej przeglądu. W rezolucji stwierdzono jednocześnie, że „zasadnicze znaczenie ma utrzymanie jednolitego systemu czasu w UE, nawet po zniesieniu zmiany czasu dwa razy w roku”. W ocenie KE wspólne przepisy w tej dziedzinie wciąż mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Alternatywne rozwiązania polityczne zapewniające taki zharmonizowany system są następujące:

1) utrzymanie ustaleń UE dotyczących czasu letniego określonych w dyrektywie z 2000 roku lub

2) zaprzestanie co półrocznych zmian czasu we wszystkich państwach członkowskich; nie miałoby to wpływu na wybór strefy czasowej, a każde państwo członkowskie decydowałoby o tym, czy przyjąć czas letni na stałe (zmieniając aktualnie obowiązujący czas standardowy), czy pozostać przy tzw. „czasie zimowym” (który odpowiada ich aktualnemu czasowi standardowemu).

Zgoda na reformy w strefie euro

Ministrowie finansów państw posługujących się wspólną walutą po kilku miesiącach sporów porozumieli się wczoraj (4 grudnia) co do sposobu w jaki przekonstruować strefę euro. Z zapowiadanej szumnie wielkiej reformy zostały jednak głównie zmiany w funkcjonowaniu Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM) oraz …

Komisja przeprowadziła również konsultacje publiczne, w wyniku których uzyskano około 4,6 mln odpowiedzi, a 84 proc. ankietowanych opowiedziało się za zrezygnowaniem ze zmiany czasu dwa razy w roku. Jedynie 16 proc. chciało tę praktykę zachować. Ponadto kwestia zmiany czasu została poruszona przez ministrów transportu podczas ostatnich posiedzeń Rady w czerwcu 2018 r. i grudniu 2017 r., a pewna liczba państw członkowskich wyraziła chęć zaprzestania stosowania obecnie obowiązujących ustaleń dotyczących czasu letniego.

Kosma Złotowski podkreślił, że KE podjęła decyzję o przedstawieniu propozycji znoszącej obowiązek zmiany czasu w związku z presją, jaką w tej sprawie wywierał od wielu miesięcy Parlament Europejski.  „Coraz więcej mówi się o negatywnych stronach przestawiania zegarów dwa razy w roku, między innymi w rolnictwie czy w sferze bezpieczeństwa drogowego” – stwierdził europoseł PiS.

Eurodeputowany zaznaczył, że pośpiech, z jakim KE przygotowywała ten projekt sprawił, że nie wykonano należycie analizy wszystkich konsekwencji przyjęcia 31 marca 2019 roku jako daty ostatniej zmiany czasu. „W projekcie nie opracowano tzw. oceny skutków, czyli dokładnej analizy konsekwencji i kosztów przyjęcia projektowanego aktu prawnego, która jest standardowo częścią każdej propozycji legislacyjnej KE. Oczywiście ten pośpiech nie jest przypadkowy i ma związek ze zbliżającymi się wyborami europejskimi” – powiedział dziennikarzom Kosma Złotowski.

Zmiana w 2021 a nie 2019?

Europoseł PiS zwrócił uwagę, że nie przewidziano w propozycji KE żadnego mechanizmu synchronizacji decyzji o tym, jaki czas standardowy będzie obowiązywał w UE. Oznacza to, że każde państwo członkowskie będzie mogło samo zdecydować jaki czas będzie dla niego standardowy. Rodzi to znaczne obawy o powstanie wewnętrznych różnic między państwami znajdującymi się w tej samej strefie czasowej.

Wielka Brytania: 5-dniowa debata w Izbie Gmin nt. brexitu rozpoczęta

Posłowie brytyjskiej Izby Gmin rozpoczęli pięciodniowy maraton debat nad projektem umowy brexitowej wynegocjowanej z UE. Premier Theresa May wezwała w swoim inaugurującym obrady wystąpieniu do „poszanowania woli Brytyjczyków” i przestrzegła przed próbą forsowania drugiego referendum.
 
Głosowanie nad projektem umowy brexitowej odbędzie …

„Optymalnym terminem zniesienia obowiązku zmiany czasu byłby 31 marca 2021 roku. Pozwoliłoby to odpowiednio przygotować się wszystkim do zniesienia zmiany czasu od kwietnia 2021 roku.  Musimy także znaleźć sposób na uzgodnienie wspólnego czasu standardowego w ramach UE przez te państwa, które są w jednej strefie czasowej. Tutaj bardzo konieczne jest rzetelne zbadanie jak brak harmonizacji wpłynie na wspólny rynek. Komisja Europejska niestety przyczyniła się do tego bałaganu pisząc wniosek legislacyjny na kolanie i powinna teraz przekonać państwa członkowskie do wspólnego rozwiązania” – mówił Kosma Złotowski.

Eurodeputowany Bolesław Piecha (ECR) podkreślał, że z licznych opracowań i badań naukowych wynika, iż dla lepszej jakości zdrowia publicznego kwestia zmiany czasu w Europie powinna zostać zrewidowana. „Należy przede wszystkim wziąć pod uwagę cykl dobowy człowieka” – powiedział europoseł PiS.

Europoseł PiS zwrócił uwagę na negatywne zjawiska powodowane zmianą czasu – zwiększoną liczbę zawałów serca, zaburzenia mentalne, depresję, frustracje, zaburzenia wydajności pracy, zwiększoną liczbę wypadków drogowych a nawet samobójstwa. „To państwa członkowskie mają o tym zdecydować, ale musi to być uregulowane dla wszystkich. Jeżeli ta decyzja nie zapadnie w marcu, to zapadnie dopiero za rok i wszyscy będziemy musieli przestawiać te zegarki” – ocenił Bolesław Piecha.

Złe wieści dla polskich kierowców w związku z nowymi unijnymi przepisami

Przy sprzeciwie Polski i dziewięciu innych krajów, Unia Europejska przyjęła stanowisko dotyczące zaostrzenia przepisów w transporcie międzynarodowym. Ustalenia zapadały po piętnastogodzinnych negocjacjach na spotkaniu unijnych ministrów odpowiedzialnych za transport.
 

Teraz kraje członkowskie rozpoczną negocjacje z Parlamentem Europejskim w sprawie ostatecznego kształtu …