Brexit: Trzy możliwe rozwiązania dot. pobytu Brytyjczyków w Polsce

Brytyjczycy w Polsce po brexicie (symb.), źródło Urząd ds. Cudzoziemców

Brytyjczycy w Polsce po brexicie (symb.), źródło Urząd ds. Cudzoziemców

W związku z trzema możliwymi rozwiązaniami ws. brexitu, Urząd do Spraw Cudzoziemców uwzględnia trzy różne scenariusze dotyczące zasad pobytu Brytyjczyków w Polsce – poinformował Urząd we wczorajszym komunikacie.

 

Choć termin wyjścia Wielkiej Brytanii z UE upływa za niecałe trzy tygodnie, to wciąż nie wiadomo kiedy i na jakich zasadach do niego dojdzie, a nawet czy w ogóle do niego dojdzie (niewykluczone jest bowiem również powtórne referendum w tej sprawie).

Rządowy projekt ustawy ws. Brytyjczyków po brexicie

Rok na uzyskanie pozwolenia na pobyt i obowiązek posiadania karty pobytu przewiduje rządowy projekt ustawy określającej prawa Brytyjczyków w Polsce po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Brexit na mocy porozumienia z UE

Pierwszy z możliwych scenariuszy przedstawiony w broszurze informacyjnej Urzędu uwzględnia brexit na podstawie umowy między Wielką Brytanią i Unią Europejską określającej zasady wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE, m.in. wprowadzenie okresu przejściowego od 30 marca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

W tym czasie zasady pobytu i pracy obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce pozostałyby bez zmian, a swoboda przepływu osób między Wielką Brytanią i UE zostałaby utrzymana. Po zakończeniu okresu przejściowego Brytyjczycy i członkowie ich rodzin mieliby prawo pobytu w Polsce, o ile był on zgodny z unijnym prawem przed zakończeniem okresu przejściowego i w dalszym ciągu mieszkają w naszym kraju.

Natomiast prawo stałego pobytu przysługiwałoby wtedy – jak wyjaśnił Urząd – co do zasady po pięciu latach nieprzerwanego pobytu. „Okresy legalnego pobytu lub pracy zgodnie z prawem Unii, przypadające na czas przed zakończeniem okresu przejściowego i po nim, będą wliczane do wymaganego okresu uprawniającego do nabycia prawa stałego pobytu” – informuje Urząd ds. Cudzoziemców we wczorajszym (11 marca) komunikacie.

Potwierdzeniem posiadania prawa pobytu lub prawa stałego pobytu byłby w takim przypadku dokument zawierający adnotację, że został wydany zgodnie z umową brexitową. Dokumenty będą wydawały urzędy wojewódzkie właściwe ze względu na miejsce pobytu.

Brexit bezumowny

Gdyby jednak Wielka Brytania opuściła Wspólnotę bez zawarcia umowy z UE, to od 30 marca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. pobyt i praca obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin będą uznawane za legalne, jeśli w dniu brexitu będą mieli prawo pobytu w Polsce. Ten scenariusz zakłada wprowadzenie nowych, przeznaczonych dla Brytyjczyków rodzajów zezwoleń na pobyt czasowy (na 5 lat) i stały (na czas nieokreślony), o które będzie można się ubiegać od 30 marca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Przewiduje też domniemanie posiadania prawa pobytu lub prawa stałego pobytu w Polsce w dniu 29 marca 2019 r. dla tych, którzy mają w tym dniu zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, kartę pobytu lub kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE. Ci Brytyjczycy będą mieli prawo do uproszczonego postępowania o zezwolenie na pobyt czasowy lub stały. Zyskają także możliwość otrzymania zezwolenia na pobyt stały po pięciu latach legalnego nieprzerwanego pobytu również po brexicie, na określonych warunkach, a uzyskanie zezwolenia na pobyt będzie uprawniało do podejmowania pracy.

Opóźnienie brexitu

Wciąż jest także możliwość przesunięcia daty wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Jednak, żeby do takiego rozwiązania obecnego pata negocjacyjnego doszło, Rada Europejska w porozumieniu z Wielką Brytanią musiałyby podjąć jednomyślną decyzję o wydłużeniu rozmów. W tak krótkim czasie może się to okazać dość trudne.

Urząd ds. Cudzoziemców zapowiedział także, że w Warszawie, Gdańsku i Krakowie odbędą się spotkania informacyjne dla obywateli Wielkiej Brytanii mieszkających w Polsce nt. praw pobytowych Brytyjczyków w Polsce po wyjściu ich kraju z UE.

Przygotowania Polski na wypadek “twardego” brexitu

Rząd przyjął wczoraj projekty trzech ustaw przygotowujących kraj na wypadek “twardego” brexitu, a także uchwałę ws. działań na rzecz obywateli i przedsiębiorców “w sytuacji bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE”.

Dzisiejsze regulacje

Urząd przypomniał ponadto, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami obywatele Wielkiej Brytanii i członkowie ich rodzin niebędący obywatelami UE do trzech miesięcy mogą przebywać w Polsce bez konieczności spełniania jakichkolwiek innych warunków pobytu, niż posiadanie ważnego dokumentu podróży.

„Jeżeli pobyt trwa powyżej 3 miesięcy, Brytyjczycy, tak jak wszyscy obywatele Unii Europejskiej zobowiązani są zarejestrować swój pobyt w Polsce. Członkowie ich rodzin, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej mają natomiast obowiązek uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE” – głosi komunikat Urzędu ds. Cudzoziemców.

Projekt ustawy ws. mandatów do PE w razie odroczenia brexitu już w Sejmie

Do Sejmu wpłynął wczoraj projekt ustawy, który pozwoli na ustalenie, który z posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w majowych wyborach obejmie 52. mandat na kadencję w latach 2019-2024.