Wielkopolska w programie CREATOR

CREATOR ma umożliwiać tworzenie nowych małych i średnich przedsiębiorstw oferujących innowacyjne, wyspecjalizowane produkty i usługi oparte na nowoczesnych rozwiązaniach, które ułatwią aktywizację zawodową i codzienne życie ludzi starszych, młodzieży, kobiet oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

W tym mini-programie instytucje publiczne z różnych regionów siedmiu państw UE realizują pod-projekty związane przede wszystkim z głównym celem CREATORA, czyli szansami rozwoju gospodarczego związanymi z procesem starzenia się społeczeństwa.

Pod-projekty realizowane – poza Wielkopolską również w Västerbotten w Szwecji, Häme w Finlandii, Lotaryngii we Francji, Brescii we Włoszech, Asturii w Hiszpanii i Północnych Węgrzech – maja służyć również przystosowaniu i dalszemu różnicowaniu sektora opieki, tak, żeby w przyszłości usługi w tej dziedzinie były bliżej obywateli. Współfinansowane są z unijnego funduszu rozwoju regionalnego.

Ponadto oczekuje się, że rozwój innowacyjnych, zorientowanych na technologie małych i średnich przedsiębiorstw oraz konkretnych produktów i usług, pozwoli wypracować narzędzia służące nawiązywaniu silniejszego związku regionalnych systemów innowacji z przedsiębiorstwami działającymi w tym sektorze rynku.

Niedawno w Poznaniu odbyło się spotkanie dotyczące mini-programu CREATOR „Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych” w Wielkopolsce. Chodziło o to, by przedstawić zasady zgłaszania się do tego programu i  pomysły na pod-projekty z innych regionów w nim uczestniczących, a także zachęcić do składania własnych pomysłów na projekt lub przystąpienia do konsorcjum projektowego w charakterze partnera.

Zakłada się, że w ciągu czterech lat w ramach tego mini-programu uda się zrealizować sześć do ośmiu projektów z udziałem co najmniej trzech organizacji z trzech regionów uczestniczących w tym programie.

Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, w ramach którego funkcjonuje CREATOR, został uruchomiony w 2007 roku i ma być realizowany do roku 2013.