Jak wykorzystać potencjał języków?

„Harmonijne współistnienie wielu języków w Europie jest wyraźnym symbolem aspiracji Unii Europejskiej do zjednoczenia w różnorodności. Niniejszym komunikatem zachęcamy państwa członkowskie, lokalne władze i partnerów społecznych do połączenia sił i podjęcia odpowiednich działań. Nasze całościowe podejście uwzględnia wartość i możliwości różnorodności językowej w Europie oraz bardziej indywidualne potrzeby nauki języków w celu skutecznej komunikacji”, stwierdził Komisarz ds. Wielojęzyczności, Leonard Orban.

Niedawne rozszerzenie UE zwiększyło jej różnorodność językową: obecnie może się ona pochwalić 23 językami urzędowymi i ponad 60 językami używanymi w określonych regionach lub przez określone grupy. Globalizacja i fale imigracji dodatkowo poszerzyły paletę języków codziennie używanych przez Europejczyków. Różnorodność językowa jest bezsprzecznie jedną z najbardziej charakterystycznych cech Unii, wpływającą na życie społeczne, kulturalne i zawodowe obywateli, a także na działalność gospodarczą i polityczną państw członkowskich. Komunikat ten stanowi próbę odpowiedzi na wyzwania tej rzeczywistości i propozycję podejścia popierającego włączenie wielojęzyczności w szereg dziedzin polityki UE.

Stanowi również zaproszenie dla państw członkowskich i innych instytucji UE do połączenia sił, aby zachęcić obywateli do nauki języków obcych i pomagać im w tym procesie. Komunikat jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytania, jaka jest rola języków w rozwoju wzajemnego zrozumienia w wielokulturowym społeczeństwie, jak umiejętności językowe wpływają na szanse zatrudnienia i zapewnienie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw, co należy robić, aby zachęcić obywateli europejskich do nauki dwóch języków oprócz swojego języka ojczystego, jak media i nowe technologie mogą służyć za pomost pomiędzy osobami mówiącymi różnymi językami.

Ponadto w dokumencie tym proponuje się jak najlepsze wykorzystanie istniejących programów i inicjatyw europejskich w dziedzinie edukacji, mediów, badań, integracji społecznej i konkurencji oraz przewiduje się dokonanie w 2012 r. przeglądu poczynionych postępów. (tmw)