CETA: Posłowie za porozumieniem UE-Kanada

EC Audiovisual Service

Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między UE i Kanadą (CETA), której celem jest zwiększenie obrotów handlowych dóbr i usług oraz inwestycji, została przyjęta w głosowaniu parlamentarnym w środę. To przełomowe porozumienie zacznie wstępnie obowiązywać już od kwietnia 2017 roku.

 

„Przyjmując CETA wybieramy otwartość oraz wzrost i wysokie standardy, w przeciwieństwie do protekcjonizmu i stagnacji. Kanada jest krajem, z którym dzielimy wspólne wartości oraz sojusznikiem, na którym możemy polegać. Razem możemy budować mosty zamiast murów. CETA będzie przykładem dla innych porozumień z krajami całego świata”, powiedział Artis Pabriks (EPP, LV), odpowiedzialny za CETA, przed głosowaniem.

Porozumienie zostało przyjęte 408 głosami za, przy 254 głosach przeciw i 33 wstrzymujących się od głosu.

Impuls dla handlu

CETA zniesie cła na większość towarów i usług oraz wprowadzi wzajemne uznanie certyfikacji dla znacznej grupy produktów. Kanada ma otworzyć swój rynek federalny oraz rynki municypalne dla przetargów publicznych, rynki te są już otwarte w Europie. Dostawcy usług z UE, od żeglugi morskiej, poprzez telekomunikację i usługi inżynieryjne do ochrony środowiska i usług księgowych, otrzymają dostęp do rynku kanadyjskiego.

Ochrona produktów rolnych oraz norm społecznych

Podczas negocjacji, UE zabezpieczyła ochronę ponad 140 europejskich oznaczeń geograficznych jedzenia oraz napojów sprzedawanych na rynku kanadyjskim. Dodano również klauzule dotyczące zrównoważonego rozwoju, w celu ochrony standardów ochrony środowiska oraz norm społecznych i zapewnienia, że skorzystają one na inwestycjach i handlu.

Aby uspokoić obywateli, którzy obawiali się, że porozumienie daje zbyt dużo władzy korporacjom międzynarodowym oraz, że rządy nie będą w stanie kontrolować przepisów dotyczących ochrony zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska, UE i Kanada uznają, zarówno w preambule jak i w osobnej deklaracji dołączonej do porozumienia, że związane z nim przepisy nie mogą naruszać prawa państw do ustanawiania przepisów krajowych.

Wyjątki

Porozumienie CETA nie usunie barier celnych w sektorach usług publicznych, audiowizualnym i transportu oraz dla wybranych produktów rolnych, takich jak nabiał, drób oraz jajka.

Przejrzysta ochrona inwestycji

W odpowiedzi na naciski ze strony Parlamentu, kontrowersyjny mechanizm rozwiązywania sporów na linii inwestor-państwo został zastąpiony przez Sąd Inwestycyjny, który zapewni kontrolę rządu nad wyborem arbitrów oraz wzmocni przejrzystość całego procesu.

UE-Kanada: Porozumienie o Partnerstwie Strategicznym

Posłowie mają także przyjąć Porozumienie o Partnerstwie Strategicznym pomiędzy UE i Kanadą. Umowa ta uzupełnia CETĘ, wzmacniając dwustronną współpracę w takich obszarach jak: polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, przeciwdziałanie terroryzmowi, zwalczanie przestępczości zorganizowanej, zrównoważony rozwój, badania i kultura.

Porozumienie o Partnerstwie Strategicznym zostało przyjęte 506 głosami za, przy 142 głosach przeciw i 43 wstrzymujących się od głosu.

Kolejne kroki

Porozumienie CETA może zacząć wstępnie obowiązywać już od pierwszego dnia miesiąca, następującego po tym, w którym strony notyfikują się wzajemnie o dopełnieniu koniecznych wewnętrznych procedur. Posłowie oczekują, że stanie się to najwcześniej 1 kwietnia 2017 roku. Ponieważ CETA została uznana przez Komisję Europejska, w lipcu 2016 roku, za porozumienie mieszane, będzie musiało ono zostać ratyfikowane przez parlamenty narodowe oraz regionalne.

Indywidualne wypowiedzi posłów podczas debaty przed głosowaniem, kliknij na nazwisko posła.

Artis Pabriks, (EPP, LV)

Charles Tannock (ECR, UK)

Charles Tannock (AFET) (ECR, UK)

Georgi Pirinski (EMPL) (S&D, BG)

Bart Staes (ENVI) (Green/ALE, BE)

Cecilia Malmstrom, Komisarz odpowiedzialna za handel

Manfred Weber (EPP, DE)

Gianni Pittella (S&D, IT)

Syed Kamall (ECR, UK)

Marietje Schaake (ALDE, NL)

Anne-Marie Mineur (GUE/NGL, NL)

Yannick Jadot (Green/ALE, FR)

Tiziana Beghin (EFDD, IT)

Marine Le Pen (ENF, FR)

Konstantinos Papadakis (NI, EL)

 

Informacje pogłębione

Negocjacje dotyczące CETA rozpoczęły się w maju 2009 roku, a zakończyły we wrześniu 2014 roku. UE i Kanada podpisały porozumienie 30 października 2016 roku. W 2015 roku wartość towarów importowanych z Kanady wynosiła €28.3 miliarda, a eksportowanych €35.2 miliarda, oczekuje się że kwoty te wzrosną o 20%, po całkowitym wdrożeniu porozumienia.

Więcej informacji

Tekst Porozumienia dot. kompleksowej umowy gospodarczo handlowej (CETA)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf

CETA: pytania o odpowiedzi przygotowane przez Komisje Europejską (kwiecień 2016)

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/questions-and-answers/

CETA w twoim mieście – Infografika Komisji Europejskiej
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-in-your-town/
Biuro Analiz PE: Porozumienia dot. kompleksowej umowy gospodarczo handlowej (CETA) (styczeń 2017)

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-595895-Comprehensive-Economic-Trade-Agreement-Canada-rev-FINAL.pdf

Sprawozdawca CETA : Artis Pabriks (EPP, LV)

http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/124743/ARTIS_PABRIKS_home.html

Sprawozdawca Porozumienia Strategicznego: Charles Tannock (ECR, UK)

http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/4521/CHARLES_TANNOCK_home.html

Porozumienie o Partnerstwie Strategicznym UE-Kanada

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5368-2016-REV-2/en/pdf