Zalecenia gospodarcze KE dla Polski na najbliższe miesiące

Pracownicy budowy. Źródło - Komisja Europejska

Pracownicy budowy. Źródło - Komisja Europejska

Podwyższenie wieku emerytalnego, zwiększenie zatrudnienia i innowacyjności gospodarki, a także efektywności wydatków publicznych – to rekomendacje Komisji Europejskiej dla polskiego rządu na najbliższe 12–18 miesięcy dotyczące polityki gospodarczej.

 

Wytyczne dla poszczególnych państw członkowskich UE Komisja opublikowała wczoraj (5 czerwca).

Przede wszystkim podwyższyć wiek emerytalny

KE zasugerowała Polsce przygotowanie systemu podwyższającego rzeczywisty wiek przechodzenia na emeryturę. Jej zdaniem ma to bowiem kluczowe znaczenie zarówno dla naszego rynku pracy, jak i wzrostu PKB, a także dla zapobiegania ubóstwu wśród emerytów.

Opublikowane w środę wskazania dla Polski mówią m.in. o konieczności zapewnienia „adekwatnej wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych i stabilności systemu emerytalnego przez wprowadzenie środków służących podwyższaniu rzeczywistego wieku przejścia na emeryturę i przez reformę preferencyjnych systemów emerytalno-rentowych”.

“Nowa piątka PiS” przed wyborami do PE

500+ od pierwszego dziecka, pracownicy do 26. roku życia bez podatku PIT, „trzynastka” dla emerytów, obniżenie kosztów pracy i przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych, to „nowa piątka PiS”, którą na konwencji programowej partii przedstawił jej prezes Jarosław Kaczyński.

Korzystna tendencja tylko do 2017 r.

KE zwraca uwagę, że średni wiek przejścia na emeryturę zwiększał się do 2017 r. , a umożliwiły to wcześniejsze reformy, m.in. ograniczenie możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę i stopniowe podnoszenie ustawowego wieku emerytalnego. Jednak wobec obniżenia wieku emerytalnego pod koniec 2017 r., już w następnym roku obniżył się średni wiek przejścia na emeryturę zarówno w odniesieniu do mężczyzn, jak i kobiet.

Komisja wskazuje także, że w związku ze zmniejszaniem się liczby ludności w wieku produkcyjnym w Polsce dalszy wzrost rzeczywistego wieku przejścia na emeryturę ma decydujące znaczenie dla uczestnictwa w rynku pracy, a tym samym dla wzrostu gospodarczego.

Szydło: Na zastrzeżenia KE ws. wieku emerytalnego odpowie minister Rafalska

Premier Beata Szydło po zapoznaniu się z listem KE dotyczącym powrotu do poprzedniego wieku emerytalnego, zobowiązała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską do pilnej odpowiedzi na zastrzeżenia KE – poinformował wczoraj (8 sierpnia) rzecznik rządu Rafał Bochenek.

Ratować emerytów przed ubóstwem

Unijni urzędnicy zwracają również uwagę na konieczność zapewnienia “adekwatnej wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych i zapobieganie ubóstwu osób w starszym wieku, a przez to poprawa stabilności fiskalnej systemu emerytalnego”. Ostrzegają, że wprowadzone jesienią 2017 r. obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn będzie miało wyraźnie niekorzystny wpływ na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych. Skutkiem tej decyzji będą ponadto znaczące różnice między mężczyznami i kobietami w wysokości otrzymywanych świadczeń (na niekorzyść kobiet).

“Istniejące preferencyjne systemy emerytalne wiążą się z kosztami budżetowymi i zmniejszają mobilność pracowników między sektorami” – podkreśliła Komisja Europejska w środowym dokumencie. Wskazała przy tym, że specjalny system zabezpieczenia społecznego rolników, z dotacją z budżetu państwa w wysokości ok. 0,8 proc. PKB, „hamuje mobilność pracowników i przyczynia się do ukrytego bezrobocia w sektorze rolnictwa”.

W połowie krajów UE rolnictwo nadal idzie w parze z biedą

Dzięki Wspólnej Polityce Rolnej (WPR) zaledwie połowa krajów Unii Europejskiej (UE) zdołała ograniczyć ubóstwo i utworzyć lepiej płatne miejsca pracy w rolnictwie, tak wynika z nowego raportu Banku Światowego.
 

Raport analizuje, w jaki sposób nowe inwestycje i usługi w sektorze rolnictwa …

Zwiększyć zatrudnienie

Komisja przyznała, że w ostatnich latach rozwój gospodarki przyczynił się do poprawy sytuacji na polskim rynku pracy. „Wskaźniki zatrudnienia nadal rosły, a stopa bezrobocia, po kilku latach tendencji spadkowej, ustabilizowała się w 2018 roku na rekordowo niskim poziomie poniżej czterech procent ” – głosi unijny dokument.

Wskazuje jednak, że aktywność zawodowa niektórych grup społecznych, zwłaszcza osób o niskich kwalifikacjach, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz osób starszych, pozostaje na niskim poziomie w porównaniu z innymi państwami członkowskimi Unii. Podkreślono przy tym, że zachęty do podjęcia pracy funkcjonujące w ramach polskiego systemu zabezpieczenia społecznego są niewystarczające.

Komisja zaleca Polsce w związku z tym podjęcie działań prowadzących do zwiększenia zatrudnienia m.in. przez poprawę dostępu do opieki nad dziećmi i do opieki długoterminowej. Rekomenduje też działania na rzecz likwidacji utrzymujących się przeszkód dla bardziej trwałych form zatrudnienia. Podkreśla, że należy „wspierać wysokiej jakości edukację i rozwijanie umiejętności odpowiadających potrzebom rynku pracy, zwłaszcza poprzez kształcenie dorosłych”.

Zdecydowana większość pracowników z Ukrainy zostaje w Polsce?

Trzech na czterech pracowników z Ukrainy chce dalej pracować w Polsce – wynika z raportu Manpower „Plany migracyjne pracowników z Ukrainy”. Głównym powodem jest zadowolenie z obecnej pracy oraz obecności w Polsce ich rodzin i przyjaciół.

Wzmocnić innowacyjność

KE zarekomendowała Polsce także wzmocnienie innowacyjności gospodarki, m.in. poprzez wspieranie instytucji badawczych i ich ściślejszej współpracy z przedsiębiorstwami. Jej zdaniem inwestycje powinny być kierowane na innowacje, transport, infrastrukturę energetyczną i cyfrową, opiekę zdrowotną, a także na czystszą energię. Komisja zaleca przy tym „poprawę jakości regulacji, w szczególności poprzez zwiększenie roli konsultacji społecznych i konsultacji publicznych w procesie legislacyjnym”.

Zalecenia o charakterze makroekonomicznym

Bruksela rekomenduje Polsce również „podjęcie dalszych działań w celu zwiększenia efektywności wydatków publicznych, w tym przez reformę procesu budżetowego”. Zaleca przy tym, by „nominalna stopa wzrostu publicznych wydatków pierwotnych netto nie przekroczyła 4,4 proc. w 2020 r.”.