Polska w czołówce najszybciej rozwijających się państw UE

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, źródło twitter za PTWP

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, źródło twitter za PTWP

Polska była jednym z najszybciej rozwijających się państw UE – po Irlandii i Malcie – i w kolejnych latach pozostanie pod tym względem w unijnej czołówce – przewiduje ministerstwo przedsiębiorczości i technologii.

 

Resort opublikował wczoraj komentarz do raportu Komisji Europejskiej w części dotyczącej sytuacji gospodarczej Polski. Dzień wcześniej KE opublikowała coroczny dokument analizujący trendy i oceniający rozwój gospodarczy wszystkich państw członkowskich Wspólnoty, tzw. zimowy pakiet europejskiego semestru (2019 European Semester: Country Reports).

Warszawa wśród najbogatszych regionów UE

Stolica Polski jest wśród najbogatszych regionów UE, ale aż trzy polskie regiony trafiły do grupy najbiedniejszych. Z danych Eurostatu wynika także, że trzy czwarte mieszkańców UE żyje w regionach o PKB per capita wyższym niż 75 proc. średniej całej Unii.

KE pozytywnie ocenia polską gospodarkę

W ocenie KE Polska przeżywa dobry okres gospodarczy, a wysoki wzrost PKB ma w dalszym ciągu pozostawać na “solidnym“ poziomie, mimo przewidywanego spowolnienia. Ponadto w krótkim terminie Komisja nie widzi istotnych ryzyk dla sytuacji fiskalnej państwa. „Cieszymy się z pozytywnej oceny KE nt. polskiej gospodarki. Zauważono nasz stabilny wzrost gospodarczy i poprawę stanu finansów publicznych” – cytują media w czwartek (28 lutego) informację ministerstwa przedsiębiorczości i technologii.

W ocenie KE tempo wzrostu PKB w Polsce osiągnie w tym roku 3,5 proc., co jest – jak podkreśla resort – “wzrostem zdecydowanie wyższym niż prognozowany dla gospodarki Unii Europejskiej (1,6 proc.) i tylko pięć krajów UE może mieć wzrost wyższy niż Polska”.

“Jesteśmy w Europie liderem wzrostu, jest on stabilny i oparty na solidnych podstawach – to wzmacnia nas na wypadek ewentualnych turbulencji w światowej gospodarce. Jeśli świat spowalnia, Europa rozwija się wolniej, to polska gospodarka również to odczuwa, nie jesteśmy przecież samotną wyspą” – stwierdziła już tydzień temu minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. “Jesteśmy jednak dobrze zabezpieczeni, by suchą stopą przejść przez wahania cyklu koniunkturalnego najbliższych lat” – zapewniła.

EBC zapowiada spowolnienie gospodarcze w 2019 roku

Światowa gospodarka ma zwolnić w 2019 r., a następnie ustabilizować się – poinformował Europejski Bank Centralny. Jednocześnie EBC spodziewa się wzrostu cen.
 

Inwestorzy mają wpływ na światowe spowolnienie wzrostu gospodarczego, głównie za sprawą wyższych kosztów pożyczek dla dłużników w dolarach i …

Wyzwaniem gospodarka niskoemisyjna, brak rąk do pracy i energetyka

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przyznaje, że – podobnie jak KE – zdaje sobie sprawę z „wyzwań stojących przed polską gospodarką, dotyczących zwiększenia aktywności zawodowej, wzmocnienia absorpcji innowacji przez polskie przedsiębiorstwa oraz przejścia do gospodarki niskoemisyjnej”. Resort przekonuje, że już podjęło przeciwdziałania w tych dziedzinach.

Poprawie sytuacji na rynku pracy ma służyć zaproponowana w tzw. piątce (Mateusza) Morawieckiego ulga podatkowa dla osób poniżej 26 roku życia, a także objęcie programem 500 plus kobiet samotnie wychowujących dziecko niezależnie od wysokości ich dochodów.

“Nowa piątka PiS” przed wyborami do PE

500+ od pierwszego dziecka, pracownicy do 26. roku życia bez podatku PIT, „trzynastka” dla emerytów, obniżenie kosztów pracy i przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych, to „nowa piątka PiS”, którą na konwencji programowej partii przedstawił jej prezes Jarosław Kaczyński.

MPiT podkreśla, że Polskę czeka wyzwanie, jakim jest “wieloletnia modernizacja energetyki, której beneficjentami mają być zarówno gospodarstwa domowe (cena energii elektrycznej i stabilność dostaw), jak i przedsiębiorstwa, także realizujące transformację w kierunku zielonej energii”.

Przypomina także, że trwają już prace nad „kompleksowymi rozwiązaniami pod nazwą Energia plus”, które – poprzez dofinansowanie – mają upowszechnić rozwiązania prosumenckie. “Planowane rozszerzenie definicji prosumenta na przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego pozwoli na rozwój konkurencyjnych cenowo usług komunalnych” – przewiduje resort.

W jego ocenie Polska jest na dobrej drodze do spełnienia większości krajowych wskaźników Strategii Europa 2020. „Część z nich, jak redukcja liczby osób zagrożonych ubóstwem czy odsetek osób z wyższym wykształceniem Polska już spełniła” – podkreślono.

W najbliższym czasie dyskusja ws. priorytetów inwestycyjnych w UE

Publikacja raportu formalnie rozpoczyna negocjacje umowy partnerstwa i programów operacyjnych. W aneksie do raportu KE przedstawiła już propozycje priorytetów inwestycyjnych, które w najbliższych miesiącach będą przedmiotem dyskusji.

Zimowy pakiet europejskiego semestru jest bowiem częścią rocznego cyklu koordynacji polityki gospodarczej na szczeblu unijnym, ale skupia się na wymiarze krajowym – wyjaśnia KE w komunikacie. Przedstawiany jest po publikacji w listopadzie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2019 r. i zaleceń dla strefy euro (pakiet jesienny), które wyznaczają priorytety Wspólnoty na kolejny rok.

Pakiet zimowy jest opracowany na podstawie najnowszych danych z prognozy gospodarczej Komisji z zimy 2019 r. i efekty stałego dialogu z władzami i zainteresowanymi stronami państw członkowskich nt. osiąganych postępów. Sprawozdania krajowe stanowią podstawę do opracowania rocznych programów krajowych, które państwa członkowskie powinny przedstawić do połowy kwietnia. Są też podstawą przedstawianych na wiosnę i opracowywanych przez Komisję zaleceń dla poszczególnych krajów (pakiet wiosenny). Odpowiedź Polski na wnioski raportu, jak informuje MPiT, znajdzie się w kwietniowej aktualizacji Krajowego programu reform oraz aktualizacji programu konwergencji.

Raport KE: polskiej gospodarce brakuje rąk do pracy

W środowym raporcie KE zwraca uwagę, że polska gospodarka ma zbyt mało  pracowników, a brak wykwalifikowanej siły roboczej utrudnia firmom wzrost w wielu sektorach. Zauważa przy tym, że „uczestnictwo w rynku pracy jest utrudnione” m.in. z powodu niewystarczającej dostępności placówek opieki zwłaszcza nad małymi dziećmi (w ocenie KE ta dziedzina wymaga najpilniejszych działań) i niskiego ustawowego wieku emerytalnego. Wskazuje ponadto, że udział umów o pracę tymczasową, pozostaje wciąż wysoki na tle całkowitej liczby form zatrudnienia.

Polska przyjmie imigrantów

Rynek pracy wymusił decyzję polskich władz o przyjmowaniu migrantów. Nowa polityka migracyjna kosztować prawie trzy miliardy złotych, z czego ponad połowa ma pochodzić z budżetu UE. Projekt nowej, społeczno-gospodarczej polityki migracyjnej przygotowują wspólnie dwa resorty: pracy oraz inwestycji i rozwoju.

Dombrovskis: W UE konieczne są reformy strukturalne

Przedstawiając sytuację gospodarczą w państwach UE wiceszef KE Valdis Dombrovskis, odpowiedzialny za euro i dialog społeczny oraz za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, zwrócił uwagę, że choć unijna gospodarka już siódmy rok z rzędu odnotowuje ożywienie gospodarcze, to tempo wzrostu gospodarczego maleje. Uprzedził też, utrzymanie w przyszłości odpowiedniego tempa wzrostu będzie wymagać konkurencyjności i stałych wysiłków na rzecz konwergencji. “Do uwolnienia pełnego potencjału naszych gospodarek potrzebujemy reform strukturalnych. Konieczne są też dobrze ukierunkowane inwestycje, aby stymulować wzrost wydajności w całej Europie” – podkreślił na środowej konferencji prasowej w Brukseli.

Thyssen: Zmiany na rynku pracy wymuszają inwestowanie w umiejętności

Natomiast unijna komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen podkreśliła, że przemiany demograficzne i szybki postęp technologiczny zmieniają rynek pracy, co w wielu państwach członkowskich prowadzi do coraz większego niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej. “Musimy podjąć zdecydowane działania. Jeśli chcemy utrzymać nasz poziom życia, musimy priorytetowo traktować inwestowanie w umiejętności, zwłaszcza podnoszenie kwalifikacji osób nisko wykwalifikowanych” – apelowała na tej samej konferencji prasowej.

Grupie Wyszehradzkiej brakuje rąk do pracy

Niedobór pracowników w niektórych branżach i specjalizacjach wymusza na rządach państw Grupy Wyszehradzkiej, zwykle nieprzychylnie nastawionych do migrantów, złagodzenie restrykcyjnych procedur administracyjnych związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Równolegle próbuje się przyciągnąć tych, którzy wyjechali na studia lub w poszukiwaniu pracy do …

Moscovici:  Konieczne wzmocnienie odporności unijnych  gospodarek

Komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł Pierre Moscovici uzasadniał okresowe przeglądy wszystkich unijnych gospodarek potrzebą identyfikowania występujących tam problemów i zapewnienia ich terminowego rozwiązywania. “Wiele zakłóceń równowagi ekonomicznej w Europie jest korygowanych dzięki zarówno wzrostowi gospodarczemu, jak i działaniom w ramach polityki” – zauważył w środę na wspólnej konferencji prasowej.

Przyznał jednak, że wciąż utrzymują się wyzwania o charakterze długoterminowym. “W sytuacji spowolnienia wzrostu w tym roku bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, aby rządy podjęły działania w celu wzmocnienia odporności naszych gospodarek: ograniczenia zadłużenia, zwiększenia wydajności, poprawy skali i jakości inwestycji oraz rozwiązania problemu nierówności społecznych” – wyliczał Moscovici.

Crețu: Będzie łatwiej decydować w co inwestować fundusze spójności

Tymczasem unijna komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu zwróciła uwagę, że tegoroczne sprawozdania krajowe różnią się od poprzednich szczególną koncentracją na przeszkodach dla inwestycji i nierównościach między regionami. Przedstawiają ponadto propozycje Komisji dotyczące sposobu inwestowania przyszłych funduszy UE w poszczególnych państwach członkowskich. “To pomoże nam zainicjować debatę na temat priorytetów inwestycyjnych państw członkowskich na kolejną dekadę oraz sposobu wykorzystania do tego celu środków z polityki spójności” – wyraziła przekonanie Crețu.

Budżet UE: Rozwój regionalny i polityka spójności po 2020 r.

Informacja prasowa

Na okres obowiązywania następnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027 Komisja proponuje unowocześnić politykę spójności – główną politykę inwestycyjną UE i jeden z jej najbardziej konkretnych przejawów solidarności.
 

Gospodarka UE przeżywa ożywienie, ale konieczne są dodatkowe wysiłki inwestycyjne w celu …