Polska dostanie prawie 16 mln euro na integrację obywateli spoza UE

KE przyjęła wieloletni program, m.in. dla naszego kraju, w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Krajów Trzecich w tym okresie.

Wiceprzewodniczący KE odpowiedzialny za obszar sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa Jacques Barrot wyraził zadowolenie z przyjęcia wieloletniego programu wprowadzającego w życie Europejski Fundusz na rzecz Integracji. „Uruchamiając program wieloletni Polska wykazała swoje zaangażowanie w integrację obywateli krajów trzecich” – powiedział.

Polska postanowiła realizować cztery strategiczne priorytety Funduszu. Po pierwsze zamierza wprowadzić w życie „Wspólne podstawowe zasady dotyczące polityki integracji imigrantów w Unii Europejskiej”; po drugie chce opracować wskaźniki i metodologię konieczne do oceny postępów oraz dostosowania polityki i środków, a także ułatwiające koordynację procesu uczenia się przez porównanie. Ponadto chciałaby rozwijać umiejętność prowadzenia właściwej polityki, koordynację oraz budowanie kompetencji międzykulturowej w państwach członkowskich na różnych szczeblach władzy i w różnych resortach, a także wymieniać doświadczenia, dobre praktyki i informacje z tej dziedziny z pozostałymi państwami członkowskimi.

KE przyjęła w czwartek również dwa pierwsze programy roczne na lata 2007-2008.

Projekty finansowane w Polsce w ramach tych programów obejmują tworzenie ram prawnych dla programów integracyjnych (m. in. kursów językowych, szkoleń w zakresie kwestii społecznych i obywatelskich oraz szkoleń zawodowych); kampanie informacyjne, szkolenia i publikacje na temat obywateli krajów trzecich w Polsce (kierowane do społeczności lokalnych); tworzenie platformy współpracy przedstawicieli polskich stowarzyszeń z przedstawicielami organizacji imigrantów i osób prywatnych, a także podwyższanie kwalifikacji tych, którzy pracują z obywatelami krajów trzecich.

Całkowity budżet Funduszu na lata 2007-2013 wynosi 825 mln euro. Komisja postanowiła, że 93 proc. tej sumy zostanie rozdzielone między państwa członkowskie zgodnie z zasadą  solidarności: im więcej obywateli krajów trzecich przebywa legalnie w danym państwie, tym więcej pieniędzy tam trafi.

Pozostałe siedem procent, zarządzane bezpośrednio przez Komisję, zostanie przeznaczone na działania Wspólnoty. Na tę część Funduszu już można składać wnioski. Pieniądze mogą być kierowane również na realizacje międzynarodowych projektów, takie jak np. tworzenie sieci, projekty pilotażowe, kampanie na rzecz podnoszenia świadomości społecznej, czy badania w dziedzinie integracji.

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Krajów Trzecich jest jednym z czterech głównych instrumentów finansowych ogólnego programu: „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”. Ma on na celu zapewnienie sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi, która wynika z wprowadzenia zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi Unii oraz ze wspólnej polityki azylowej i imigracyjnej.

Pozostałe trzy fundusze to: Fundusz Granic Zewnętrznych, Fundusz Powrotu Imigrantów i Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców. (bea)