Polakom ma być łatwiej korzystać z unijnych funduszy

euractiv.com

Rzecznik Funduszy Europejskich, konkursy w rundach i możliwość poprawienia wniosku o dofinansowanie z unijnego budżetu, to niektóre elementy nowych regulacji, które ułatwią zainteresowanym Polakom dostęp do pieniędzy z UE. Nowelizacja tzw. ustawy wdrożeniowej, którą prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek, wejdzie w życie w ciągu najbliższych 30 dni.

Kwieciński: Najważniejsze efektywne inwestowanie

 

„Jeśli chodzi o fundusze UE, najważniejsze jest dla nas ich efektywne inwestowanie. Z pewnością pomoże w tym uproszczenie całego procesu związanego z przyznawaniem dotacji i realizacją projektów. Rzecznik Funduszy Europejskich, konkursy w rundach, możliwość poprawy wniosku o dofinansowanie – to tylko niektóre rozwiązania przez nas proponowane” – podkreśli wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński cytowany w komunikacie resortu.

Nowa instytucja: Rzecznik Funduszy Europejskich

Zadaniem Rzecznika Funduszy Europejskich będzie dbanie o interesy beneficjentów i w razie pojawienia się jakichkolwiek problemów, wspieranie w kontaktach z poszczególnymi instytucjami wdrażającymi unijne fundusze. Do powołania rzecznika zobowiązana jest instytucja zarządzająca, ale fakultatywnie również inne instytucje systemu realizacji programów operacyjnych.

Konkursy w rundach

Podział konkursów na rundy oznacza, że ci, którzy nie zdążą złożyć wniosku konkursowego w wyznaczonym terminie, będą mogli to zrobić w kolejnej rundzie. Resort przekonuje, że umożliwi to wnioskodawcom skompletowanie potrzebnych dokumentów i złożenie ich w następnym terminie.

Mniej dokumentów

Kolejnym ułatwieniem będzie zwolnienie osób składających wniosek z obowiązku dostarczenia tych dokumentów, które instytucja będzie mogła uzyskać sama np. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub ZUS, albo dane z dostępnych powszechnie rejestrów, np. KRS.

Mniej będzie również dokumentów wymaganych w czasie realizacji projektu, bo zrezygnowano z wytycznych programowych, które muszą obecnie stosować składający wnioski o dofinansowanie z Unii. Dziś muszą bowiem stosować się do zapisów ok. 100 różnych dokumentów (wytyczne, zalecenia, instrukcje, szczegółowe opisy osi priorytetowych) co utrudnia realizację projektów. Beneficjent, który podpisze umowę, będzie związany postanowieniami wyłącznie wytycznych wydawanych przez Ministra Rozwoju i Finansów, w ściśle wskazanym zakresie – zapowiada resort rozwoju.

Sprawniejsze ma być przygotowanie wniosków i ich ocena 

Każdy wniosek o dofinansowanie projektu będzie oceniany pod względem formalnym – czy zawiera wszystkie załączniki, jest poprawnie wypełniony i złożony we właściwym terminie. Jeżeli okaże się, że we wniosku są braki lub oczywiste pomyłki, to wnioskodawca zostanie wezwany ich uzupełnienia albo instytucja sama je poprawi i wniosek będzie mógł być skierowany do oceny merytorycznej.

Na tym etapie sprawdza się czy wniosek spełnia tzw. kryteria wyboru projektów (zawsze zawarte w regulaminie konkursu). Daje się też możliwość poprawienia wniosku zgodnie z regulaminem konkursu.

Profesjonalna ocena projektów

Nowa ustawa jasno mówi, że w skład komisji oceniającej projekty będą mogli wejść tylko ci, którzy mają wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub uprawnienia w dziedzinach, których konkurs dotyczy.

Ułatwienia w rozliczaniu

Dzięki tej nowelizacji każdy kto spóźnił się ze złożeniem wniosku rozliczającego środki o mniej niż 14 dni, nie będzie obciążany odsetkami (stosowne zmiany zostaną zapisane w ustawie o finansach publicznych). Ponadto w trakcie oceny projektu te same aspekty mają nie być dwukrotnie weryfikowane (rezygnacja z zasady „dwóch par oczu”), za to w ocenie projektu – jako eksperci będą mogli uczestniczyć pracownicy innych instytucji.

Tekst ustawy TUTAJ