Nowy urząd ds. koordynacji współpracy azylowej w UE

Dokument ten został przygotowany w odpowiedzi na wniosek Rady Europejskiej i stanowi część paktu o imigracji i azylu.

Urząd ma ponadto sprzyjać wzajemnemu zbliżeniu różnych praktyk krajowych i współuczestniczyć w harmonizacji obowiązujących w UE zasad w dziedzinie prawa do azylu.

Wiceprzewodniczący KE Jacques Barrot, komisarz odpowiedzialny za wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość przypomniał, że trwaja prace nad wdrażaniem europejskiego wspólnego systemu azylowego, więc konieczna jest nie tylko harmonizacja przepisów, ale i stosowanych w Unii praktyk.

„Ważne jest, aby służby państw członkowskich właściwe ds. azylu mogły korzystać z konkretnej pomocy, odpowiadającej ich codziennym potrzebom, w tym potrzebom operacyjnym. Zespoły wsparcia w dziedzinie azylu, które zostaną uruchomione przez urząd wsparcia, pozwolą również na wspólne wypracowanie rozwiązań w sytuacjach kryzysowych, takich jak masowy napływ osób ubiegających się o azyl” – przewiduje Barrot.

KE zwraca uwagę, że obecna praktyka wskazuje, że istnieją wielkie różnice między państwami członkowskimi w traktowaniu wniosków o ochronę międzynarodową. Np. Irakijczyk ma 71 proc. szans na uzyskanie ochrony w jednym, ale tylko 2 proc. w innym państwie członkowskim.

Plan polityki azylowej, jaki KE przyjęła w czerwcu zeszłego roku, zakładał uzupełnienie i daleko idącą modyfikację unijnych przepisów dotyczących prawa do azylu. Działania w tej dziedzinie trwają, jednak wymagają wzmocnienia współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi, by zharmonizować różne praktyki krajowe.

Urząd będzie wspierał wysiłki państw członkowskich mające na celu wprowadzenie bardziej spójnej i bardziej sprawiedliwej polityki azylowej, np. poprzez pomaganie im w określaniu, co stanowi dobre praktyki, organizowanie szkoleń na poziomie europejskim lub poprawie dostępu do informacji wysokiej jakości o kraju pochodzenia – zapowiada Komisja.

Zadaniem nowego urzędu będzie także koordynacja działań zespołów wsparcia w dziedzinie azylu, złożonych z krajowych ekspertów, które będą mogły uruchomiane na wniosek państw członkowskich stojących w obliczu masowego napływu osób ubiegających się o azyl na ich terytoria. Będzie też dostarczał pomocy naukowej i technicznej, by przyczyniać się do stopniowej zmiany polityki i przepisów w dziedzinie azylu.

Urząd będzie miał formę agencji – niezależnego organu UE. Komisja i państwa członkowskie będą reprezentowane w zarządzie, który będzie kierował urzędem. Ma ściśle współpracować z organami państw członkowskich właściwymi ds. azylu oraz z Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców. Przewiduje się także powołanie forum doradczego umożliwiającego dialog z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

Jeżeli wniosek Komisji zostanie szybko przyjęty, urząd rozpocznie swoją działalność już w przyszłym roku. Decyzję o tym, w którym z państw członkowskich Unii znajdzie się siedziba nowej agencji, podejmą szefowie państw i rządów. (bea)