Europejski Urząd ds. Pracy już działa

źródło: MaxPixel (CC0 Public Domain)

W Bratysławie uroczyście zainaugurowano dziś funkcjonowanie nowej unijnej agencji – Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA). Ma ona pomagać obywatelom UE w szukaniu pracy, koordynować współpracę urzędów krajowych oraz rozstrzygać transgraniczne spory.

 

Pomysł stworzenia nowej unijnej agencji, która zajmowałaby się kwestiami zatrudnienia przedstawił we wrześniu 2017 r. przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, gdy wygłaszał w Parlamencie Europejskim doroczne przemówienie z cyklu „State of the Union”.

Około 140 pracowników (w tym urzędnicy łącznikowi z krajowych urzędów ds. zatrudnienia) ma po pierwsze – dostarczać obywatelom i przedsiębiorstwom informacji o miejscach pracy, możliwościach przygotowania zawodowego, programach mobilności, rekrutacjach czy szkoleniach. Po drugie – wspierać współpracę między organami krajowymi w sytuacjach transgranicznych. A po trzecie – służyć mediacją i pomocą w rozstrzyganiu sporów transgranicznych, np. w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstw działających w kilku państwach członkowskich. Roczny budżet Urzędu ma wynosić 50 mln euro.

Juncker: Bezpośrednie wsparcie dla milionów obywateli

Uroczystej inauguracji funkcjonowania ELA towarzyszyło też pierwsze posiedzenie Rady Zarządzającej. W skład rady wchodzą przedstawiciele wszystkich państw członkowskich, dwóch przedstawicieli Komisji Europejskiej, jeden ekspert wskazany przez Parlament Europejski, a także reprezentanci związków zawodowych, związków pracodawców oraz przedstawiciele tych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które zgodziły się podporządkować jurysdykcji ELA. W tym przypadku to Islandia, Norwegia, Liechtenstein oraz Szwajcaria.

„Nowy urząd zapewni zarówno pracownikom, jak i pracodawcom lepszy dostęp do informacji na temat chroniących ich praw oraz przypadających im obowiązków oraz wesprze krajowe instytucje zajmujące się rynkiem pracy we wszelkich transgranicznych kwestiach. Będzie to bezpośrednie wsparcie dla milionów, którzy żyją bądź pracują w innych państwie członkowskim oraz milionów działających transgranicznie przedsiębiorstw” – mówił Juncker podczas ceremonii inauguracyjnej ELA.

Europejski Urząd ds. Pracy będzie miał siedzibę na Słowacji

Jedna tura głosowania wystarczyła, aby Bratysława została wybrana na siedzibę dla Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Nowa europejska agencja zajmie się przestrzeganiem wspólnotowych przepisów chroniących prawa pracowników.
 

 

Bratysława w rywalizacji o siedzibę dla Europejskiego Urzędu ds. Pracy (European Labour Authority – ELA) …

Coraz więcej Europejczyków pracuje transgraniczne

KE szacowała w 2017 r., że prawie 17 mln obywateli UE pracuje lub mieszka na stałe w innym kraju członkowskich niż kraj pochodzenia. Kolejne 1,4 mln dojeżdża codziennie do pracy w sąsiednim państwie członkowskim, choć na stałe tam nie mieszka.

Codziennie nawet 2 mln kierowców przekracza granice między państwami członkowskimi wykonując swoje obowiązki służbowe związane z transportem towarów lub ludzi, a 2,8 mln osób świadczy transgraniczne usługi dla konsumentów z innego kraju członkowskiego. Tymczasem żadna z unijnych agencji nie zajmuje się bezpośrednio sprawami zatrudnienia. ELA ma wypełnić właśnie tę lukę.

Spory o dyrektywę o delegowaniu pracowników

Powstanie ELA zbiegło się w czasie ze sporami w sprawie pracowników delegowanych. Francja oraz kraje Beneluksu popadły w konflikt z krajami Europy Wschodniej, w tym z Polską, w sprawie reformy prawa pracy w UE. Kraje naszego regionu odbierają zapisy dyrektywy, które nakazują płacenie pracownikom delegowanym takich samych stawek minimalnych jak w kraju, gdzie wykonują oni swoją pracę, jako uderzenie we wschodnioeuropejską branżę transportową.

Mimo tego sprzeciwu nowa dyrektywa zacznie obowiązywać od lipca przyszłego roku. Wprowadzi ona limit czasowy na niższe świadczenia, który wyniesie 12 miesięcy i będzie dotyczył delegowania pracowników w to samo miejsce i w tym samym czasie. Będzie też istniała możliwość przedłużenia tego maksymalnie do 1,5 roku. Pracodawcy będą jednak zobligowani do uwzględnienia lokalnych zasad rozliczenia przy wypłacaniu wynagrodzeń dla pracowników.

Nie naruszajmy fundamentów UE – WYWIAD

Przyszły rok będzie przełomowy dla zasad, na jakich będzie można delegować pracowników do pracy na obszarze innego państwa członkowskiego UE. Nowa dyrektywa nałoży m.in. limit czasowy na taką pracę i konieczność uwzględnienia lokalnych zasad naliczania wynagrodzenia. Polsce, mimo długich starań, …