Europejski Bank Centralny: obecnie żadne z państw – kandydatów nie spełnia wszystkich wymogów wstąpienia do strefy euro

Żadne z siedmiu państw, które zobowiązały się do przyjęcia wspólnej waluty nie spełnia obecnie wszystkich warunków konwergencji. Do tych państw należą: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia, Szwecja i Węgry.

 

Według ostatnio przeprowadzonych przez Europejski Bank Centralny (EBC) badań, co prawda wszystkie te kraje poczyniły postępy w porównaniu do raportu z 2016 r., ale podkreśla, że nie są one wystarczające.

Niepokoi inflacja

Poprawa nastąpiła dzięki lepszej sytuacji na rynku pracy, łagodnej polityce pieniężnej i sprzyjającej gospodarce światowej. We wszystkich badanych krajach odnotowano zwiększenie liczby zatrudnień i wynagrodzeń. Wszystkie te czynniki sprawiły, ze gospodarka w wymienionych krajach jest bardziej stabilna i odporna.

Co prawda rozbieżność stóp inflacji maleje, ale w Czechach i na Węgrzech przekracza ona wartość referencyjną – w 2016 r. było tak tylko w jednym kraju. Z kolei już wszystkie kraje spełniają kryterium deficytu. Co prawda dwa z siedmiu przekraczają dopuszczalny próg (60% PKB), ale notują trend spadkowy i zbliżają się do wartości progowej. W poprzedniej edycji raportu procedurą dot. nadmiernego deficytu była objęta Chorwacja, ale w czerwcu zeszłego roku ta decyzja została uchylona.

Jeśli chodzi o kryterium walutowe, żaden z badanych krajów nie uczestniczy w ERM II – mechanizmie, który ma za zadanie utrzymanie stabilności kursów państw kandydujących do przystąpienia do strefy euro. W sześciu krajach kurs walutowy notował dość dużą zmienność w ciągu ostatnich dwóch lat. Tylko kurs bułgarskiego lewa był stabilny, bo jedynie ta waluta jest powiązana z euro w systemie izby walutowej.

Ostatnie kryterium konwergencji, dotyczące długoterminowych stóp procentowych, spełnia pięć z siedmiu krajów. W Polsce i Rumunii zanotowano stopy powyżej wartości referencyjnej.

Co dalej?

Jak podkreśla raport, „konwergencja musi być trwała, a nie doraźna”. Kraje przystępujące do strefy euro powinny wykazać, że proces ten jest trwały i że są zdolne sprostać zobowiązaniom związanym z przyjęciem europejskiej waluty. Jednocześnie, nawet jeśli wszystkie te warunki zostaną spełnione, to EBC nie gwarantuje, że po przystąpieniu do strefy euro obejdzie się bez problemów gospodarczych.

Komisja Europejska: polityka Donalda Trumpa nie sprzyja rozwojowi gospodarczemu UE

Gospodarka UE najprawdopodobniej nadal będzie rosnąć w stabilnym tempie, jednak może ona odczuć negatywne konsekwencje w wyniku wprowadzonych ostatnio przez Donalda Trumpa zmian w polityce handlowej – sygnalizuje Komisja Europejska.
 

W porównaniu do wcześniejszych prognoz, KE nie skorygowała wartości PKB w strefie …

Na dzień dzisiejszy Polska spełnia dwa z czterech warunków konwergencji – kryterium stabilności cen oraz kryterium fiskalne. Natomiast w grudniu 2017 r. przestała spełniać kryterium dotyczące stóp procentowych z powodu zmian w grupie referencyjnej i znaczącą obniżkę wartości kryterium.

Jak podaje Ministerstwo Finansów, obecnym priorytetem rządu jest zwiększenie potencjału i konkurencyjności gospodarki, a powiększenie stopnia konwergencji ze strefą euro wymaga wdrożenia reform strukturalnych, które zostały ujęte w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz Krajowym Programie Reform.