Czego biznes oczekuje od nowego polskiego rządu?

Posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Center Club, źródło: BCC

Poluzowanie kodeksu pracy, wprowadzenie większej liczby innowacji do gospodarki czy ułatwienia w podejmowaniu pracy przez cudzoziemców. To tylko niektóre z postulatów, jakie zgłasza wobec rządu nowej kadencji środowisko biznesowe związane z Business Center Club.

 

Rekomendacje biznesu dla nowego polskiego rządu, który zostanie wyłoniony po wyborach parlamentarnych z 13 października, przedstawiono podczas posiedzenia Gospodarczego Gabinetu Cieni, do której Business Center Club zaprosił ekspertów w dziedzinie finansów, gospodarki, cyfryzacji, prawa gospodarczego czy obronności. „W ten sposób chcemy zmobilizować rząd do działania i wskazać w jakich obszarach potrzebne byłyby naszym zdaniem reformy” – mówił prezes BCC Marek Goliszewski.

Postulaty dotyczące rynku pracy

Wśród postulatów przedstawionych przez ekspertów pojawiła się m.in. kwestia uelastycznienia kodeksu pracy. Jak mówił wiceprezes BCC Zbigniew W. Żurek, „kwestię stosunku pracy należy unowocześnić.” Kodeks pracy jest i będzie podstawowym aktem regulującym stosunki pomiędzy pracownikami i pracodawcą. Dlatego powinien być nowoczesny, możliwie prosty i jasny, aktywnie wpisujący się w aktualną, globalną rzeczywistość gospodarczą. Chodzi o obiektywny akt prawny, optymalnie służący tak pracodawcom i pracobiorcom, jak rozwojowi Polski oraz wzrostowi konkurencyjności polskiej gospodarki” – mówił ekspert.

Według niego, „efektem ubocznym stale rozwijającej się światowej gospodarki są także nowe, niespotykane dotąd stosunki zatrudnienia, nie tylko stosunki pracy.” „Przełamany został monopol umowy o pracę, choć w Polsce, nowoczesne formy realizacji aktywności zawodowej stosuje jedynie ok. ¼ zatrudnionych, a ¾ świadczy pracę na podstawie klasycznych umów o pracę” – mówił Żurek. Dlatego jego zdaniem, kodeks pracy musi zacząć mocniej uwzględniać zróżnicowane formy zatrudnienia. Dodał jednak, że konieczne jest też zwiększenie podaży pracy, poprzez ułatwienia we wchodzeniu na rynek pracy dla studentów, seniorów, osób trwale bezrobotnych czy cudzoziemców lub Polaków mieszkających zagranicą.

Również główny ekonomista BCC prof. Stanisław Gomułka zwracał uwagę na kwestie związane z rynkiem pracy. „Potrzebne jest usunięcie zakazu zwalniania pracownika w okresie 4 lat przed formalnym wiekiem emerytalnym 60 i 65 lat. Zwiększy to zatrudnienie osób w okresie przedemerytalnym, co zwiększy świadczenia emerytalne i zmniejszy nieco napięcia na rynku pracy” – mówił prof. Gomułka. Jego zdaniem potrzebne jest także „utrzymanie deficytu finansów publicznych w pobliżu zera” czy „rozpoczęcie przebudowy publicznych inwestycji poprzez wzrost udziału w nich wydatków na ochronę zasobów wodnych, zamykanie kopalń węgla kamiennego i brunatnego, poprawę jakości elektrycznej sieci przesyłowej oraz eliminację smogu.”

Czy Polska wykorzystuje potencjał energii wiatrowej?

„Polska ma jeden z największych potencjałów wiatrowych w całej Europie” – uważa Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Jednak go nie wykorzystuje.

 

 

Nowo opublikowany Raport WindEurope sugeruje, że wzrost mocy energii wiatrowej w Europie jest możliwy. Pod pewnymi warunkami: …

Potrzeba więcej innowacyjności

Eksperci zaproszeni przez BCC do opracowania rekomendacji gospodarczych dla nowego polskiego rządu, zwracali także uwagę na konieczność wdrażania innowacji oraz cyfrowych rozwiązań. „Rekomendujemy opracowanie wieloletniej strategii innowacyjności polskiej gospodarki i konsekwentne jej wdrażanie. Polska nadal zajmuje niskie pozycje w rankingach innowacyjności. W ostatnich latach nastąpił nawet spadek m.in. w Europejskim Rankingu Innowacyjności 2019. Szczególnie słabo Polska wypada w takich obszarach jak finansowanie innowacji, w tym szczególnie niski jest poziom inwestycji VC [venture capital – przyp. red.], wdrażanie patentów, liczba doktorantów zagranicznych i nowych doktoratów, poziom kształcenia ustawicznego, innowacyjność i współpraca MSP” – mówiła Bożena Lublińska-Kasprzak, była prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Natomiast Krzysztof Szubert, były pełnomocnik rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz były wiceminister cyfryzacji, sugerował długoterminowe stymulowanie rozwoju w Polsce szerokorozumianych kompetencji cyfrowych, które należy połączyć z programem „zatrzymywania talentów”. Chodzi o to, aby nie zabrakło w naszym kraju osób potrafiących wykorzystywać nowe technologie nie tylko na podstawowym poziomie. „Według OECD 14 proc. zawodów zagrożonych jest automatyzacją, a 32 proc. ulegnie zdecydowanej zmianie poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii cyfrowych. Ponad 40 proc. nowych miejsc pracy powstałych w ostatnich latach to miejsca pracy w zawodach związanych z szerokorozumianą branżą technologii cyfrowych. IDC prognozuje, że do końca 2020 roku blisko trzy czwarte firm na świecie postawi na cyfrową transformację jako główne założenie strategii rozwoju” – mówił Szubert. Dodał, że potrzebna jest strategia rozwoju państwa poprzez innowacyjność gospodarki, którą rząd powinien opracować we współpracy z biznesem.

Mimo programu "500+" skrajne ubóstwo w Polsce wzrosło

Państwowy program świadczeń „Rodzina 500+” działa od 3,5 roku. Jednym z jego celów było zmniejszenie w Polsce skali skrajnego ubóstwa. O ile w pierwszych dwóch latach działania programu wskaźnik ten spadał, o tyle w ubiegłym roku wzrósł.

 

Gorsze prognozy Banku Światowego dla Polski na lata 2020-21

Tempo wzrostu polskiej gospodarki może w 2019 r. wynieść 4,3 proc., ale potem spowolni. Słabnie bowiem koniunktura w Unii Europejskiej.

 
W kwietniu ekonomiści Banku Światowego oczekiwali, że w 2019 r. wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 4 proc. Teraz te prognozy koryguje …

Potrzebne aktywne podejście do polityk europejskich

Były wicepremier i minister gospodarki dr Janusz Steinhoff zwracał uwagę na kwestie energetyczne. „W trybie pilnym należy opracować Politykę Energetyczną Polski obejmującą horyzont czasowy do 2050 r. Przyjęta strategia energetyczna powinna uwzględniać konsekwencje przyjętej przez Unię Europejską polityki klimatycznej. Opracowany dokument powinien obejmować realizację koncepcji budowy europejskich konkurencyjnych rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz uwzględniać problemy bezpieczeństwa dostaw zarówno paliw jak i energii elektrycznej. Docelowy miks energetyczny powinien zapewniać poprawę stanu środowiska naturalnego oraz uwzględniać kryteria ekonomiczne w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym UE” – przekonywał dr Steinhoff.

Natomiast Krzysztof Szubert podkreślał wagę wdrażania w Polsce strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego (DSM). „Szczególnie musimy uwzględnić takie elementy DSM jak cyberbezpieczeństwo, technologia 5G, sztuczna inteligencja, internet rzeczy, rozwiązania chmurowe, e-zdrowie oraz superkomputery dużej mocy. Według Komisji Europejskiej potencjał rynku samej UE w zakresie implementacji ww. strategii DSM szacowany jest na ponad 415 mld euro rocznie” – mówił Szubert.

Eksperci BCC wskazywali także na politykę obronną. Gen. Leon Komornicki postulował m.in. powołanie Agencji Uzbrojenia, która koordynowałaby współpracę przemysłu obronnego z Wojskiem Polskim, a także nawiązywałaby współpracę z firmami zbrojeniowymi z USA czy Europy Zachodniej.

Polska ucierpi na niemieckiej recesji?

W związku z zadyszką niemieckiej gospodarki w Polsce najbardziej ucierpi branża motoryzacyjna oraz przedsiębiorcy nastawieni na eksport – podkreślają analitycy z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Tymczasem „twardy brexit” może najbardziej dotknąć branżę rolno-spożywczą.
 

 

Podczas gdy niemieccy ekonomiści wieszczą recesję nad Odrą, a …