UE przeznacza miliony na poprawę jakości powietrza w Kosowie

Smog

Podczas swojej pierwszej wizyty w Kosowie wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych Josep Borrell zainauguruje duży projekt finansowany przez Unię Europejską, który ma poprawić efektywność ekologiczną elektrociepłowni Kosovo B – największego producenta energii elektrycznej w Kosowie.

 

Inwestycja ta znacznie obniży emisje i przyczyni się do zapewnienia niezawodnych dostaw czystej energii oraz do poprawy zdrowia i dobrostanu ludności. Konkretnym założeniem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w Kosowie. W rezultacie emisja szkodliwych pyłów będzie 35 razy niższa, a emisja tlenków azotu zmniejszy się czterokrotnie. Dzięki temu poziomy emisji będą spełniały unijne standardy.

Wysoki przedstawiciel/wiceprzewodniczący Josep Borrell powiedział: Zanieczyszczenie powietrza to jeden z najpoważniejszych problemów związanych ze środowiskiem na Bałkanach Zachodnich, w tym w Kosowie. Dzięki tej inwestycji Unia Europejska wnosi konkretny wkład w poprawę stanu środowiska w Kosowie i w regionie, a także w poprawę zdrowia i dobrostanu mieszkańców. Europejski Zielony ład dotyczy całej Europy, także Kosowa. Chcemy, aby ten projekt był pierwszym krokiem w tym kierunku. Mamy nadzieję i oczekujemy, że kosowscy decydenci podzielą naszą determinację.

Instalacja filtrów w elektrowni Kosovo B zostanie sfinansowana z unijnych środków w wysokości 76,4 mln euro przyznanych w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) Komisji Europejskiej. Unia Europejska wspierała i zgodnie z założeniami Zielonego Ładu dalej będzie wspierać liczne działania, które mają poprawić stan środowiska, zwiększyć efektywność energetyczną oraz przyczynić się do wykorzystania na szerszą skalę czystej energii i energii ze źródeł odnawialnych.

Kontekst

Kosowo odziedziczyło wiele problemów związanych ze środowiskiem. Nagromadziły się one przez dziesiątki lat niekontrolowanej eksploatacji zasobów naturalnych i surowców mineralnych oraz produkcji przemysłowej w połączeniu z bardzo wysokimi poziomami zanieczyszczenia. Ogólny stan środowiska w Kosowie pogorszył się w ostatnich latach wraz ze wzrostem liczby przedsięwzięć budowlanych, natężenia ruchu oraz ilości zanieczyszczeń przemysłowych z elektrowni i urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych używanych zimą.

Elektrociepłownia Kosovo B jest największym producentem energii elektrycznej w Kosowie. Jej łączna moc zainstalowana wynosi 678 MWe.

Z finansowanego przez UE­ studium wykonalności wynika, że w obu jednostkach wytwórczych elektrociepłowni Kosovo B emisje pyłu i NOx znacznie przekraczają wartości dopuszczalne, określone w dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych.

Zainaugurowany dziś projekt ma zmniejszyć wpływ elektrowni Kosovo B na środowisko poprzez zmniejszenie emisji pyłu z 300-700 mg/Nm³ do 20 mg/Nm³ (35 razy mniej) i emisji NOx z 700-850 mg/Nm³ do 200 mg/Nm³ (4 razy mniej), zgodnie z dyrektywą w sprawie dużych obiektów energetycznego spalania (2001/80/WE) oraz dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych (2010/75/UE).

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej Biuro Unii Europejskiej w Kosowie podpisało w dniu 28 listopada 2019 r. zamówienie na roboty budowlane z konsorcjum europejskich przedsiębiorstw. Prace powinny zostać zakończone w ciągu trzech lat.

Więcej informacji

Biuro UE w Kosowie

Współpraca UE z Kosowem