Agenda 2030: Europa przewodzi, ale to za mało

Kula ziemska i drzewo, źródło KE

Kula ziemska i drzewo, źródło KE

Europa jest światowym liderem w wypełnianiu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, ale żaden z krajów Starego Kontynentu nie wyróżnia się na tle państw członkowskich. Polska jest sklasyfikowana w środku stawki.

 

 

Ostrzeżenie przed opóźnieniami w wypełnianiu Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR) ONZ to główna konkluzja opublikowanego na początku tygodnia raportu oenzetowskiej agencji Sustainable Development Solutions Network oraz Institute for European Environmental Policy. Raport dotyczy zrównoważonego rozwoju Europy w 2019 r. w kontekście realizacji Agendy 2030.

W raporcie znajdziemy ocenę dotychczasowych postępów, wskazanie najważniejszych mankamentów oraz wytyczenie priorytetów dla UE. Autorzy raportu sugerują, że UE powinna odegrać kluczową rolę w osiąganiu CZR, np. w ramach organizacji międzynarodowych, jak ONZ czy też poprzez zachęcenia do realizowania ambitniejszej polityki, tak w zakresie klimatu, jak i różnorodności biologicznej. UE – wg. autorów analizy – powinna także wykorzystać CZR do kreowania pomocy międzynarodowej, np. w Afryce.

EBI nie sfinansuje projektów związanych z paliwami kopalnymi

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) ogłosił, że zakończy finansowanie projektów związanych z paliwami kopalnymi począwszy od 2021 r.

 

 

Jedynie trzy państwa były przeciwne wycofania się przez EBI z finansowania projektów związanych z paliwami kopalnymi, w tym m.in gazu. Jednak sprzeciw Polski, Węgier …

Agenda 2030

Agenda 2030 została przyjęta przez 193 państwa we wrześniu 2015 r. podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. W Agendzie zawarte są CZR, (Sustainable Development Goals), które zastąpiły milenijne cele rozwoju (MCR), do których należało 21 wyzwań ujętych w ośmiu rozdziałach dotyczących różnych aspektów ludzkiego życia: poprawy dostępu do edukacji, wyeliminowania skrajnego ubóstwa i głodu, zwiększenia równouprawnienia kobiet, zmniejszenia śmiertelności wśród dzieci, poprawy opieki medycznej w trakcie ciąży i po porodzie, walki z HIV i malarią, dbania o zrównoważone środowiskowo rozwój oraz poprawę współpracy między państwami rozwiniętymi a rozwijającymi się.

Tymczasem lista CZR jest o wiele bardziej szczegółowa od MCR. Zawiera 17 głównych zadań (nazywanych tematami lub obszarami tematycznymi) opisanych prostymi hasłami. Są to m.in. brak ubóstwa, zero głodu, zdrowie i dobre samopoczucie, edukacja na wysokim poziomie, równość płciowa, czysta woda i dostęp do sanitariatów, tania i czysta energia. W każdym z tych obszarów tematycznych jest lista kilka-kilkanaście szczegółowych celów. Łącznie jest ich 169 we wszystkich kategoriach.

Jakie innowacje potrzebne są polskiej energetyce?

W literaturze fachowej i słownikach można znaleźć przynajmniej kilkadziesiąt definicji pojęcia „innowacja”. Swoje definicje tworzą też eksperci. Ale jakkolwiek innowacje zdefiniować, wiadomo, że w polskiej energetyce bardzo ich potrzeba. Często podkreślano to podczas 30. konferencji EuroPOWER w Warszawie.
 

Joseph Schumpeter, któremu …

Polska w środku stawki

W przypadku Europy z oczywistych względów wyzwania dotyczą spraw klimatycznych, zachowania różnorodności biologicznej, gospodarki o obiegu zamkniętym czy kwestii nierówności społecznych. W rankingu państw UE Polska z 66,2 pkt na 100 możliwych zajęła 16. miejsce. Najlepsza okazała się skandynawska koalicja: Dania, Szwecja, i Finlandia. Na czwartej lokacie znalazła się Austria. Na piątej Niemcy. Stawkę zamknęły Bułgaria, Rumunia i Cypr. Średnia punktowa dla UE wyniosła 70,1 pkt..

Polska nie wypełniła żadnego z 17 CZR, a w przypadku „działań na rzecz klimatu” eksperci obu instytucji ocenili nasz kraj surowo. Jednak postępy w pięciu celach w przypadku Polski dobrze rokują na przyszłość. Chodzi tu m.in. o „brak ubóstwa”, „wysoki poziom edukacji”, „przyzwoitą pracę i wzrost gospodarczy” oraz „przemysł, innowacje i infrastruktura”.

Energetyczna porażka Polski? Możemy nie spełnić żadnego z unijnych celów

Polska jest na najlepszej drodze, by jako jedyne państwo w UE nie spełnić wszystkich trzech celów pakietu energetyczno-klimatycznego w 2020 r. Co udało się zredukować w energetyce, zostało wyemitowane w transporcie. Nowe ministerstwo ds. klimatu będzie musiało ostro zabrać się …

Rekomendacje

Podobna jest liczba dających nadzieję na realizację CZR w przypadku UE. Najgorzej jest pod tym względem w polityce klimatycznej. Autorzy raportu stwierdzają bez ogródek: kraje UE powinny  zintensyfikować postęp w polityce klimatycznej, „odpowiedniej (zrównoważonej) konsumpcji i produkcji, ochrony bioróżnorodności biologicznej oraz zrównoważonym rolnictwie. Innym problemem są skutki uboczne. Pod tym terminem kryją się wszystkie negatywne konsekwencje dla środowiska (ścieki przemysłowe, pogorszenie różnorodności biologicznej).

Jak w takim razie doprowadzić do poprawy sytuacji? W raporcie zaprezentowano trzy główne rekomendacje. Autorzy sugerują, że „nowy zielony ład” Komisji pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen może stać się kamieniem węgielnym dla realizacji CZR. Musi on jednak obejmować ogólnounijną strategię pełnej dekarbonizacji systemu energetycznego do 2050 r., wzmocnienia gospodarki o obiegu zamkniętym oraz promowania zrównoważonego użytkowania gruntów oraz żywności. UE powinna także zwiększyć inwestycje w zrównoważoną infrastrukturę, w transporcie i w energetyce, ale także w edukację i innowacje.

W centrum zainteresowania UE powinna znaleźć się także działania dyplomatyczne i współpraca międzynarodowa, tj. próba przekonywania partnerów międzynarodowych do zmiany polityki.

11 tys. naukowców alarmuje: Zmiany klimatyczne przyniosą "niebywałe cierpienie"

Naukowcy ze 153 krajów świata podpisali się pod nowym raportem opisującym zmiany klimatyczne. Jego autorzy wskazują w nim na 6 obszarów, w których ludzkość musi przeprowadzić głębokie zmiany.

 

Raport na temat zmian klimatycznych opublikował magazyn naukowy „BioScience”. …

 

Więcej informacji:

2019 Europe Sustainable Development Report