Media informacyjne potrzebują wsparcia Unii Europejskiej

DISCLAIMER: Stwierdzenia i opinie zawarte w tym artykule odzwierciedlają poglądy autora i nie przedstawiają stanowiska redakcji EURACTIV.pl

Gazety [unsplash]

Gazety [unsplash]

Media informacyjne w Europie są zagrożone ekonomicznymi skutkami kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa. Dlatego potrzebują wsparcia Unii Europejskiej – przekonują Posłowie i Posłanki do Parlamentu Europejskiego w apelu do Komisji Europejskiej.

 

List otwarty do liderów Unii Europejskiej wzywający do podjęcia natychmiastowych działań w celu wsparcia europejskiego sektora mediów informacyjnych

 

Szanowna Pani Przewodnicząca von der Leyen,

Szanowny Panie Przewodniczący Sassoli,

Szanowny Panie Przewodniczący Michel,

Szanowna Pani Wiceprzewodnicząca Jourova,

Szanowny Panie Komisarzu Breton,

Szanowna Pani Komisarz Gabriel,

 

Zapewne zgadzają się Państwo, że wolne i niezależne finansowo media mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania demokracji i zapewnienia, że obywatele są dobrze poinformowani podczas obecnego kryzysu.

Wiarygodne źródła informacji oraz wysokiej jakości dziennikarstwo są antidotum na dezinformację. Obecnie ludzie bardziej niż kiedykolwiek polegają na godnych zaufania mediach, o czym świadczy rosnąca liczba czytelników i odbiorców.

Niezależnie od konsekwencji gospodarczych, wiele gazet i portali informacyjnych w internecie usunęło płatny dostęp do artykułów i sprawiło, że treści związane z epidemią koronawirusa są wolne od opłat dla wszystkich, wyrażając w ten sposób swoją solidarność i odpowiedzialność wobec obywateli.

Sektor mediów informacyjnych znajduje się w głębokim kryzysie. Pomimo zwiększonego czytelnictwa, sytuacja finansowa branży jest trudna. Gwałtowna utrata wpływów z reklam spowodowała zmniejszenie ograniczonych, a w wielu przypadkach już i tak skromnych dochodów.

Sytuacja jest szczególnie trudna dla mediów regionalnych i tych działających w mniejszych krajach, gdzie liczba czytelników i dochody z reklam były ograniczone na długo przed wybuchem epidemii koronawirusa. Pluralizm i różnorodność mediów ucierpiały przecież już na skutek poprzedniego światowego kryzysy finansowego.

Ekosystem mediów jest nietrwały, zwłaszcza w obliczu destrukcyjnego wpływu platform internetowych. Reklama koncentruje się obecnie głównie w Internecie, a znaczna część rynku należy do platform amerykańskich.

Jeśli nie podejmiemy natychmiastowych działań, pandemia koronawirusa doprowadzi do ostatecznego unicestwienia mediów, które są fundamentem demokratycznych państw, co może mieć katastrofalne skutki dla całych społeczeństw. Już teraz jesteśmy świadkami cięć płac, zwolnień pracowników i otrzymujemy sygnały o bliskich bankructwach w sektorze mediów w ciągu najbliższych miesięcy, a nawet tygodni.

Dzieje się tak, mimo że niektóre media już teraz korzystają z bezpośredniego lub pośredniego wsparcia ze strony państw członkowskich. Upadek wiarygodnych źródeł informacji spowoduje próżnię, którą szybko wypełnią media rozpowszechniające dezinformację. To ogromne zagrożenie dla demokratycznej infrastruktury naszych społeczeństw.

Obowiązkiem Unii Europejskiej i państw członkowskich jest niezwłoczne zajęcie się tą sprawą. Znajdujemy się w obliczu kryzysu na bezprecedensową skalę. Niezbędne jest natychmiastowe wsparcie finansowe w celu zachowania pluralizmu mediów i wysokiej jakości dziennikarstwa w całej Unii Europejskiej.  Nie ma czasu do stracenia.

Proponujemy natychmiastowe działania:

  • Komisja Europejska powinna uruchomić fundusz kryzysowy na rzecz wsparcia mediów informacyjnych i dziennikarstwa wysokiej jakości. Należy zwrócić szczególną uwagę na media lokalne i regionalne, jak również na te działające w mniejszych krajach.
  • Komisja powinna rozważyć przekierowanie części niewykorzystanych funduszy, aby znaleźć środki na realizację powyższych propozycji.
  • Komisja powinna również rozważyć inne mechanizmy wsparcia, takie jak oferowanie czytelnikom bonów na subskrypcje w mediach, które nie tylko wspierałyby branżę, ale jednocześnie wzmacniałyby nawyki korzystania z wiarygodnych źródeł informacji.
  • Komisja Europejska i Parlament Europejski powinny przekierować środki przeznaczone na komunikację do krajowych mediów informacyjnych, a nie do globalnych platform internetowych.
  • Parlament Europejski powinien zbadać możliwości skierowania większego wsparcia dla mediów informacyjnych
  • Zachęcamy również rządy państw członkowskich do zapewnienia mediom wsparcia.

 

Należy znacznie zwiększyć wsparcie dla sektora mediów. Należy wzmocnić edukację w zakresie umiejętności korzystania z informacji (a także korzystania z danych) poprzez umieszczenie mediów w centrum działania na rzecz edukacji cyfrowej.

 

Z poważaniem,

Magdalena Adamowicz (EPL); Andris Ameriks (S&D); Andrus Ansip (Renew Europe); prof. Marek Belka (S&D); Ioan-Rareș Bogdan (EPL); Vlad-Marius Botos (Renew Europe); prof. Jerzy Buzek (EPL); David Casa (EPL); Maria da Graça Carvalho (EPL); Anna Cavazzini (G/EFA); Viola von Cramon-Taubadel (G/EFA); Anna Júlia Donáth (Renew Europe); Tanja Fajon (S&D); Laurence Farrend (Renew Europe); Tomasz Frankowski (EPL); Klemen Grošelj (Renew Europe); José Gusmão (GUE/NGL); Ivars Ijabs (Renew Europe); Adam Jarubas (EPL); Irena Joveva (Renew Europe); Sandra Kalniete (EPL); Petra Kammerevert (S&D); Radan Kanev (EPL); Łukasz Kohut (S&D); Bogusław Liberadzki (S&D); Morten Løkkegaard (Renew Europe); Antonio López-Istúriz White (EPL); Marisa Matias (GUE/NGL); Dace Melbārde (EKR); Javier Nart (Renew Europe); Victor Negrescu (S&D); Niklas Nienaß (G/EFA); Juozas Olekas (S&D); Grace O’Sullivan (G/EFA); Urmas Paet (Renew Europe); Lídia Pereira (EPL); Isabel Santos (S&D); Petri Sarvamaa (EPL); Monica Semedo (Renew Europe); Radosław Sikorski (EPL); Andrey Slabakov (EKR); Michaela Šojdrová (EPL); Ramona Strugariu (Renew Europe); Ernest Urtasun (G/EFA); Inese Vaidere (EPL); Elena Yoncheva (S&D); Roberts Zīle (ECR) – Posłowie i Posłanki do Parlamentu Europejskiego

 

Światowy Indeks Wolności Prasy – jak Polska wypada na tle innych państw Europy?

Światowy Indeks Wolności Prasy – Polska zajmuje najgorsze miejsce w historii.