TSUE: Unijna umowa handlowa z Kanadą zgodna z prawem

źródło unsplash.com @hermez777

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w miniony wtorek, że postanowienia umowy handlowej między UE a Kanadą (CETA) są zgodne ze wspólnotowym prawem.

 

Sprawa toczyła się na wniosek Belgii, która w ramach kompromisu z parlamentem francuskojęzycznej Walonii – blokującym ratyfikację umowy – zwróciła się do TSUE o ocenę legalności zawartego w traktacie systemu arbitrażu inwestycyjnego (ICS – Investment Court System). Arbitraż jest uznawany przez przeciwników porozumienia za kontrowersyjny przez wzgląd na wzmocnienie wielkich korporacji.

Macron i Trudeau deklarują wspólne reagowanie na amerykańskie cła

Prezydent Francji i premier Kanady spotkali się tuż przed rozpoczęciem szczytu G7. Wspólnie oświadczyli, że nałożenie przez USA wysokich ceł na m.in. europejską i kanadyjską stal oraz aluminium zaszkodzi wszystkim. Zapowiedzieli też, że Paryż i Ottawa będą wspólnie reagować na …

„Zasadnicza zgodność z prawem”

ICS został pomyślany jako narzędzie do rozwiązywania konfliktów między państwami i przedsiębiorstwami. Przeciwnicy uważają, że system ten daje nadmierną władzę międzynarodowym korporacjom, które mogłyby blokować zmiany w prawie, jeśli godziłyby one w ich interesy, np. zyski.

Wedle wtorkowego orzeczenia utworzenie sądowego organu do interpretacji postanowień umowy jest „zasadniczo zgodne z prawem UE”. Sędziowie zwrócili uwagę, że CETA może mieć wpływ na kompetencje unijnych instytucji. Jednak ten stan rzeczy jest akceptowalny o ile nie zostanie naruszona „autonomia” przepisów wspólnotowych, oparta na ich wartościach założycielskich.

Zdaniem TSUE system sądowniczy UE nie blokuje możliwości utworzenia Trybunału czy Sądu Apelacyjnego CETA. Nie ma również przeszkód w przyznaniu im kompetencji do dokonywania wykładni postanowień umowy na bazie obowiązujących przepisów. TSUE zastrzegł jednak, że sądy te „nie należą do systemu jurysdykcji UE”. Oznacza to, że nie mogą być uprawnione do „interpretowania lub stosowania” przepisów prawa wspólnotowego lub wydawania wyroków, które mogłyby utrudnić instytucjom UE działanie zgodne z ich ramami konstytucyjnymi.

Parlament Europejski popiera umowę o wolnym handlu z Singapurem

Parlament Europejski zatwierdził w środę (13 lutego) umowę o wolnym handlu między UE a Singapurem. Jest to pierwsza dwustronna umowa handlowa wspólnoty europejskiej z krajami Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).
 
Nowe możliwości
Komisja Europejska podkreśla, że zawarte porozumienie usuwa wszystkie obowiązujące cła na towary …

Zabezpieczenia w traktacie

TSUE orzekł, że CETA zawiera ponadto niezbędne zabezpieczenia, pozbawiające arbitrażu inwestycyjnego jakichkolwiek kompetencji kwestionujących „demokratycznie wybrane opcje” przez jedną ze stron. Chodzi tu m. in. o ochronę bezpieczeństwa publicznego, zdrowia, bezpieczeństwa żywnościowego, środowiska czy praw konsumenta.

TSUE odniosło się także do innych wątpliwości zgłoszonych przez Belgię, jak zasada równego traktowania wszystkich podmiotów, zgodność arbitrażu z prawem do niezależnego osądzenia czy bezstronności poszczególnych członków zaangażowanych w proces sądów. We wszystkich tych przypadkach TSUE uważa, że umowa między UE a Kanadą zawiera przepisy gwarantujące ochronę wszystkich powyższych praw.

(Nie)Feministyczna polityka zagraniczna

Odsetek kobiet w polityce zagranicznej i dyplomacji europejskiej wzrasta, jednak wciąż zajmują one głównie stanowiska niższego i średniego szczebla – mniej decyzyjne i gorzej opłacane. Nic nowego pod słońcem – już w 1976 r. prof. Robert Putnam nazwał to zjawisko …

Czym jest CETA?

CETA, czyli Kompleksowa Umowa Gospodarczo-Handlowa (Comprehensive Economic and Trade Agreemet) jest umową handlową między UE a Kanadą, mającą na celu wyeliminowanie niemal 100 proc. barier celnych między obiema stronami oraz pobudzenie wymiany handlowej i inwestycji. Dzięki CETA europejskie przedsiębiorstwa będą traktowane w Kanadzie, jak rodzime, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności po obu stronach. CETA to również lepsza ochrona własności intelektualnej, a także wzajemna nostryfikacja kwalifikacji zawodowych i dyplomów ukończenia szkół wyższych.