Komisja Europejska grozi Polsce. Sankcje za nieprzyjmowanie uchodźców?

Uchodźcy w Europie

Uchodźcy // Źródło: IOM

Komisja Europejska zagroziła rozpoczęciem procedury o naruszenie unijnego prawa, jeśli Polska nie przystąpi do programu relokacji uchodźców. Podobne ostrzeżenie otrzymały Austria i Węgry.

 

Austria, Polska i Węgry, pomimo ciążących na nich zobowiązań, nie przyjęły do tej pory ani jednego uchodźcy.

Postępy w realizacji programu

Wczoraj (16 maja) Komisja Europejska przyjęła dwunaste już sprawozdanie z realizacji unijnych programów relokacji i przesiedleń w sytuacjach nadzwyczajnych.

Zgodnie z informacjami KE, od początku roku udało się relokować prawie tyle samo osób potrzebujących pomocy, ile w całym roku ubiegłym (18 418). Natomiast jeśli chodzi o przesiedlenia, państwa UE zapewniły bezpieczną i legalną drogę migracji dla 16 163 osób (to ponad dwie trzecie kwoty uzgodnionej w ramach unijnego programu). Mimo widocznych postępów obecne tempo relokacji jest za małe, by móc wywiązać się z ustalonych założeń. Sytuacji nie poprawia fakt, że część państw członkowskich – w tym Polska – nie podjęła żadnych wysiłków w tym obszarze.

„Dotychczasowe wyniki dowodzą, że relokacja może działać, jeśli tylko państwa wykażą wolę polityczną i determinację. Powodzenie programu relokacji nie może zależeć wyłącznie od kilku krajów. Solidarność w kategoriach prawnych, politycznych i moralnych nie podlega różnym interpretacjom. W związku z tym wzywam do działania te państwa członkowskie, które regularnie nie wywiązują się ze zobowiązań. Ogólne dane liczbowe dotyczące przesiedleń pokazują, co można w praktyce zdziałać dzięki wzmocnionej współpracy i koordynacji na szczeblu UE. Czas osiągnąć to samo w odniesieniu do relokacji”- zaapelował unijny komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Awramopulos.

Brak solidarności

Austria, Polska i Węgry jako jedyne państwa nie przyjęły do tej pory  żadnej osoby w ramach unijnego programu. Austria podjęła jednak formalne zobowiązanie do przyjęcia 50 osób z Włoch. W opublikowanym wczoraj sprawozdaniu KE zaleciła Wiedniowi podobne zobowiązanie także w odniesieniu do uchodźców z Grecji.

Natomiast w przypadku Polski i Węgier, a także Czech, które od blisko roku nie prowadzą żadnych działań na rzecz realizacji programu, KE wezwała do „niezwłocznego, w ciągu najbliższego miesiąca, rozpoczęcia odpowiednich działań”. W przypadku niezastosowania się do tych zaleceń, Komisja grozi wszczęciem postępowania ws. uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego”.

>> Dwunaste sprawozdanie w sprawie relokacji i przesiedleń TUTAJ

Kontekst

Tymczasowy mechanizm relokacji w sytuacjach nadzwyczajnych został ustanowiony w dwóch decyzjach Rady z września 2015 r., w których państwa członkowskie zobowiązały się sumarycznie do relokacji maksymalnie 160 tys. osób z Włoch i Grecji (oraz – w stosownych przypadkach – z innych państw członkowskich) w ciągu dwóch lat. W ramach programu Polska miała przyjąć 6,1 tys. osób. Koszty z tym związane niemal w całości miała pokryć Unia.

>> Czytaj więcej o programie relokacji